• 2019 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR. Ö...


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.


ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM ETKİLİ İLETİŞİM YAZILI SINAV SORULARI


Etkili iletişim becerisine sahip olmak bir özel güvenlik görevlisine aşağıdaki hangi psikolojik faydayı kazandırır?

A) Depresyona girmesini önler
B) Bunalıma girmesini önler
C) Panik atak riskini azaltır
D) Şizofreniye iyi gelir
E) Stres yönetimi becerisi kazandırır

Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda iletişimin amacı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?


A) Görev alanında bir tehlikenin gerçekleşmesini önlemek
B) Müşteri memnuniyetini sağlamak
C) Görev alanında gerçekleşen bir tehlikenin başarılı şekilde sona erdirilmesini sağlamak
D) Sorun çıkaranlara yaptırım uygulamak
E) Genel işleyişi ve düzeni sağlamak

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İletişim insanın en temel ihtiyaçlarından biridir
B) Başarılı iletişim sayesinde müşteri memnuniyetini sağlamak kolaylaşır
C) Ast-üst ilişkileri iletişim esasları dâhilinde yürütülürse başarısız olunur
D) İletişim ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bilgiler üretilmesine imkân verir
E) Geri bildirim iletişim sürecinin önemli bir ögesidir

İletişim sürecinin tamamlanması için kaynağın hedeften mesajın iletilip iletilmediği ile ilgili bir tepki alması gerekir. İletişimde bu tepki biçimine aşağıdakilerden hangi isim verilir?

A) Kanal
B) Gürültü
C) Geri bildirim
D) Kaynak
E) Hedef

Aşağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir?

A) Görünüşte dinleme
B) Seçici dinleme
C) Tuzak kurucu dinleme
D) Yüzeysel dinleme
E) Kişisel dinleme

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel işlevleri arasında değildir?

A) Bilgilendirme
B) Eğitme
C) Duyguları dile getirme
D) Yönlendirme
E) Kaygı ve çatışma oluşturma

Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona iletmesini ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Empati
B) Sempati
C) Anomi
D) Sembolizm
E) Etnosantrizm

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?

A) Radyo
B) Dilekçe
C) Gazete
D) Sinema
E) Televizyon

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?

A) Kültür
B) Duygular
C) Algı
D) Değerler
E) Hepsi

Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik görevlisi Ali`yi kış aylarında sıklıkla dış mekan nöbetine göndermekte ve fazla mesai puantajını eksik girmektedir. Ali bunlara itiraz ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine sıcak bakmayarak sürekli tartışma çıkarmaktadır.
Bu durumu anlatan kavram hangisidir?


A) Kişiler arası iletişim
B) Mobbing
C) Empati
D) Duyarsızlık
E) Sempati

İnsan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?

A) Düşünce
B) Motivasyon
C) Niyet
D) Davranış
E) İçgüdü

Kişiler arası iletişimde karşı tarafa sürekli eleştirel ve genelleyici olan,
çözüm odaklı olmaktan uzak mesajlar gönderen bir kişinin, kendini ifade etme şekli aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ben dili kullanmak
B) Empati
C) Sempati
D) Antipati
E) Sen dili kullanmak


ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM ETKİLİ İLETİŞİM YAZILI SINAV SORULARI


Bir özel güvenlik görevlisi sözlü iletişime geçmeden önce nelere dikkat
etmelidir
?

A) Kişinin beden dilini gözden geçirmelidir
B) Kişinin kılık kıyafetine dikkat etmelidir
C) Kişinin yaşına dikkat etmelidir
D) Kişinin yürüyüşüne dikkat etmelidir
E) Kişinin elinde ne taşıdığına dikkat etmelidir

Telefonla iletişimde kendisini özel güvenlik görevlisine tanıtarak istekte bulunan kişiye iletişim biliminde ne ad verilir?

A) Verici
B) Gönderici
C) Kaynak
D) Alıcı
E) Kodlama

İletişimin önündeki en büyük engellerden birisi de gürültüdür. Gürültünün somut ve soyut olarak farklı türleri bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi gürültü türlerinden değildir?


A) Şiddetli gürültü
B) Fizyo-nörolojik gürültü
C) Psikolojik gürültü
D) Toplumsal gürültü
E) Fizyolojik gürültü

I-Çift anlamlı olabilir
II-Kesin bir anlamı olmayabilir
III-Sözcüklerden daha az etkilidir
IV-Konuşma ve yazı diline göre daha evrenseldir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sözsüz iletişimin özelliklerinden değildir?


A) I ve IV
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve III
E) Yalnız III

“Söylemediklerimiz söylediklerimizden daha etkilidir.” sözü ile vurgulanmak istenen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcükler
B) Kılık kıyafet
C) Sempati
D) Beden dili
E) Empati

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişime etki eden unsurlardan biri değildir?

A) Algılar
B) Tutumlar
C) Roller
D) Kişilik özellikleri
E) Sosyal Medya

Bir özel güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iletişim mesafesi aşağıdaki ölçülerden hangisidir?

A) Mümkün olduğu kadar yaklaşmalıdır
B) 1 ile 1,5 metre mesafe koymalıdır
C) 50 cm den fazla yaklaşmamalıdır
D) 75 cm den fazla yaklaşmamalıdır
E) İletişim mesafesi önemli değildir

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?

A) Mesaj
B) Alıcı
C) Amaç
D) Geri-bildirim
E) Kaynak

Hızlı konuşmanın iletişim süreçlerindeki en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hedeften uzaklaşılması
B) Duyguların ifade edilememesi
C) Soruna çözüm üretilememesi
D) Anlaşılırlığın zorlaşması
E) Haksızlık yapılması

Empati neden gereklidir?

A) Karşımızdaki kişinin hislerini anlamak için
B) İsteklerimizi kişilere dikte etmek için
C) Yazılı iletişimde başarılı olmak için
D) Dili etkili şekilde kullanmak için
E) Resmî yazışmalarda başarılı olmak için

Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?

A) Sorunların detaylı bir şekilde ele alınmasını sağlar
B) Aktif dinlemeye imkân verir
C) İletişim engellerinin yok edilmesini sağlar
D) Yanlış kanal seçimine neden olur
E) Mesajın doğru algılanmasını engeller

Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?

A) İşleri ertelemek
B) Her zaman mükemmeli aramak
C) Yürüyüş yapmak
D) Sürekli ilaç kullanmak
E) Sorunlarla tek başına mücadele etmek

İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?

A) Kalıtım
B) Davranış
C) Düşünce
D) Refleks
E) Bilinç


ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM ETKİLİ İLETİŞİM YAZILI SINAV SORULARI


Aşağıdaki tanımlardan hangisi “katılımlı dinlemenin” unsurlarındandır?

A) Konuşmayı zaman zaman sözle onaylamak
B) Konuşmayı zaman zaman jest ve mimiklerle onaylamak
C) Konuşmacının mesajındaki ana düşünceyi yine ona yansıtmak
D) Konuşmacının konuşmasını kısa kesmesini sağlamak için kendi görüşlerimizi sıralamak
E) Konuşmacının hiçbir görüşüne karşı çıkmamak

İletişim sırasında mesajı gönderen kişinin hangi özellikleri mesajı doğrudan etkilemez?

A) Amacı
B) Psikolojik durumu
C) Eğitimi
D) Kültür düzeyi
E) Unvanı

İletişim sırasında özel güvenlik personelinin mesajı tam ve eksiksiz anlamasını aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?

A) Ortamın gürültüsü
B) Özel güvenlik görevlisinin psikolojik durumu
C) O andaki iş akışının yoğunluğu
D) Çalışma saati
E) Fiziksel görünüşü

İletişimin etkisini artıran unsurlardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim teknolojileri
B) Etkili bir ses tonu
C) Beden dili
D) Mesajın ikna gücü
E) Cümlelerin düzgünlüğü

Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili
değildir?


A) Zaman yönetimi
B) Bilgisayar kullanımı
C) Eleştirel düşünme
D) İkna yöntemleri
E) Liderlik

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin temel öğeleri eksiksiz olarak verilmiştir?

A) Kaynak-Gönderici-Mesaj-Alıcı-Bildirim
B) Kaynak-Kanal-Gönderici-Alıcı-Mesaj
C) Kaynak-Mesaj-Kanal-Alıcı-Geribildirim
D) Kaynak-Mesaj-Hedef-Alıcı-Geribildirim
E) Kaynak-Hedef-Gönderici-Alıcı-Kanal

Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda motivasyon teorilerinden yararlanılması neden gereklidir?

A) Meslek etiğine uygun davranışların şartlarını gösterdikleri için
B) Kişiyi işinde başarılı olmaya sevk eden koşulları gösterdikleri için
C) Müşteri memnuniyetinin şartlarını gösterdikleri için
D) Finans yönetimi konusunda önemli ipuçları sundukları için
E) Suç işleyen kişilere karşı uygulanacak cezaî müeyyideleri belirledikleri için

Aşağıdakilerden hangisi fazla ve uzun süreli stresin olumsuz etkilerinden biridir?

A) İş performansını düşürmesi
B) Yeni sorumluluklar doğurması
C) Zor durumlarla başa çıkma gücü vermesi
D) Yaşam kalitesini yükseltmesi
E) İnsan yeteneklerini geliştirmesi

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında başarılı iletişim kurulmasının
şartlarından biridir?


A) Herkese “sen dili” ile hitap etmek
B) Sürekli olarak talimatlar vermek
C) Keskin kurallar koyup uymayanlara tepki göstermek
D) Kişilerin sorunlarıyla ilgilenmemek
E) Gerekli hallerde insanların fikirlerini almak

Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

A) İş yükünün fazlalığı
B) Olumsuz çalışma koşulları
C) İnsan ilişkilerinde başarısızlık
D) Yönetici baskısı
E) Sorun çözme yeteneği

İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile iletişime geçen kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?

A) Gürültü
B) Kodlama
C) Kanal
D) Kaynak
E) Kod açma

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası etkin bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

A) Korku ve fobiler
B) Önyargı ve ön kabuller
C) Alınganlık
D) Bencillik
E) Kararlılık


ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM ETKİLİ İLETİŞİM YAZILI SINAV SORULARI


Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?

A) Dergi
B) Gazete
C) Televizyon
D) Telefon
E) Radyo

Enformasyon nedir?

A) Tek yönlü bilgi iletimi
B) İletişim türü
C) Kararsızlık
D) İletişimin temel becerisi
E) Kitle iletişimi

Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?

A) Gürültü
B) Kodlama
C) Geri bildirim
D) Kaynak
E) Empati

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

A) Soru sorma
B) Hemen sonuç çıkarma
C) Göz teması kurma
D) Dinlediğinizi belli etme
E) Not alma

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçları arasında bulunmamaktadır?

A) Haberleşmek
B) Paylaşmak
C) Var olmak
D) Gelişmek
E) Etkilemek ve yönlendirmek

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?

A) Dinlememe
B) Yorgunluk
C) Utanma
D) Önyargılar
E) Ders veren öğretmenin ses tonu

Bir özel güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şikayetçinin konuşması sırasında zaman zaman göz teması kurmak
B) Dinlediğini ifade etmek için konuşmayı baş ile tasdik etmek
C) İşleri aksatmamak için dinlerken çalışmaya devam etmek
D) Omuz hizasından yüz yüze olmaya dikkat etmek
E) Şikayetleri not almak

Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Nezaket
B) Hoşgörü
C) Doğru algılamak
D) Özgüven
E) Benmerkezcilik

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?

A) Emir vermek; yönlendirmek
B) Ahlak dersi vermek
C) Göz teması kurmak, dinlemek
D) Öğretmek; nutuk çekmek
E) Ad takmak, alay etmek

Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili
değildir?


A) Zaman yönetimi
B) Bilgisayar kullanımı
C) Eleştirel düşünme
D) İkna yöntemleri
E) Liderlik

ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM ETKİLİ İLETİŞİM YAZILI SINAV SORULARI


“Alıcıya iletilmesi istenen konudur. Herhangi bir konuya, olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir’’ ifadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?

A) Alıcı
B) Mesaj
C) Kanal
D) Geri Bildirim (Dönüt)
E) Kaynak

Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar Tarafından yorumlanması sürecine ……………………..adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?


A) Kitle iletişimi
B) Bireysel iletişim
C) Empati
D) Geri bildirim
E) Eğitim

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

A) Ön kabuller
B) Duyarsızlık
C) Alınganlık
D) Kararlılık
E) Ben merkezcilik (egoizm)

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Alıcı iyi bir dinleyici olmalıdır
B) Alıcı mesajı tam almalı, seçici olmamalı
C) Alıcı bilgi ve birikimi ile mesajı algılayabilme yeteneğine sahip olmalı
D) Alıcı, kaynaktan gelen mesajı anlamaya istekli olmalı
E) Alıcı iletişime istekli olmayıp, iletişime kapalı olabilir

Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin yararlarından biri değildir?

A) Öğrenmek
B) Gelişmek, geliştirmek
C) Çatışmaları önlememek
D) Anlaşmazlıkları çözümlemek
E) Motivasyonu yükseltmek

“İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, düşünceleri ile uğurlanır” atasözünde iletişim açısından aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Beden duruşuna
B) Giyim, kuşamına
C) Jestlere
D) Makamına
E) Yüz ifadelerine

Aşağıdakilerden hangisi “ HAYIR” diyebilmenin önündeki engellerden biri değildir?

A) İnsanları incitme korkusu
B) Görevinin sınırlarını belirleme korkusu
C) Mahcup duruma düşürülme korkusu
D) İçimizdeki iyi insanı kaybetme korkusu
E) Başkalarına bağlanma arzusu

Bir insanın kendisini, karşısındakinin yerine koyarak olayları onun gözüyle bakıp, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ve ona göre davranış sergilemesine iletişimde ne ad verilir?

A) Sempati
B) Tutum
C) Empati
D) İletişim
E) Algılama

Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empatide duygular önemli değildir
B) Empatide anlama, sempatide ise hak vermek ön plandadır
C) Sempatide düşünceler önemli değildir
D) Empatide, kişiyle beraber acı çeker ya da seviniriz
E) Aralarında hiçbir fark yoktur

Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden biri değildir?

A) Kısır döngü yaratır
B) Sorunlarla başa çıkmamızı zorlaştırır
C) İş performansını düşürür
D) Beden sağlığı üzerinde önemli zararlı etkileri vardır
E) Bazı durumlarda kendimizi iyi hissetmemizi sağlar

Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemi değildir?

A) Kararı hızlı ve etkin bir şekilde almak
B) Yenilikçi çözümler üretmek
C) Farklı alternatifler içerisinde en doğru ve en etkin seçimini yapmak
D) Kendi çözüm yöntemini öne çıkartmak
E) Problemin nedenini anlamaya çalışmak

Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Gülümsemek, neşeli olmaya çalışmak
B) Öfke, korku ve endişeden uzak durmak
C) Kendini diğer insanlardan küçük görmek
D) Kendine karşı anlayışlı olmak
E) Yapılan işin önem ve değerini kabul etmek


ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM ETKİLİ İLETİŞİM YAZILI SINAV SORULARI


Bir işi yapmak için içimizdeki duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?

A) Motivasyon
B) Sempati
C) Dürtü
D) Empati
E) İçgüdü

Empati ile Sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empatide duygular önemli değildir
B) Sempatide düşünceler önemlidir
C) Empatide kişiyle beraber acı çeker ya da seviniriz
D) Empatide anlamak, sempatide ise hak vermek ön plandadır
E) Aralarında hiçbir fark yoktur

Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) İletişim
B) Empati
C) Stres
D) Gürültü
E) Motivasyon

Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?

A) Yüksek sesle konuşmak
B) İletişimin amacını bilmek
C) İletişimi kısa tutmak
D) Kapalı ortamlarda iletişim kurmak
E) Otoritenin gücünü kullanmak

İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?

A) Empati
B) Tutum
C) Saygı
D) Bilgisizlik
E) Önyargı

İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?

A) Sorumlulukları artırdığı için
B) Suçlayıcılık içerdiği için
C) Özgüveni artırdığı için
D) Ekip ruhunu güçlendirdiği için
E) Dayanışmayı artırdığı için

İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?

A) Aktif dinleme
B) Görünüşte dinleme
C) Yüzeysel dinleme
D) Kişisel dinleme
E) Tuzak kurucu dinleme

Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

A) Empati, iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır
B) Empati, iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir
C) Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
D) Empati, iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır
E) Empati, iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir

“Seçici dinleme” nedir?

A) Kişiler arasında seçim yapmayı kolaylaştıran dinleme türüdür
B) Konuşma yapacak kişilerin önceden seçilmesini gerektiren iletişim tekniğidir
C) Sözlü iletişimde sıklıkla kullanılan ikna yöntemlerinden biridir
D) İletişim esnasında sorular sorulmasını gerektiren dinleme türüdür
E) Sadece ilgi duyulan hususlara odaklanarak yapılan dinleme türüdür

“Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.

A) Empati
B) Öğrenme
C) Enformasyon
D) Yaşantı
E) Beden dili

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
A) Soru sorma
B) Hemen sonuç çıkarma
C) Not alma
D) Göz teması kurma
E) Dinlediğimizi belli etme

2019 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARINI ONLİNE TEST HALİNDE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYIN2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


2019 Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Uyuşturucu Madde Bilgisi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Etkili İletişim Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik İlk Yardım Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Güvenlik Sistem ve Cihazları Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kişi Koruma Hukuku ve Korumanın İlkeleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konu Sınav Soruları için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Sınav Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Deneme  Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sınavlarda Sorulmuş   Konu Testlerini Online çöz


Sesli Konu Anlatım için tıklayın

sinavinahazirlaniyorum.com olarak sınava hazırlanan bütün özel güvenlik görevlisi adayları yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak, online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN