• 2019 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU&...


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.


ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI


Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?

A) Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
B) Hakkında icra takibi bulunan kişiler

C) Suç işlerken rastlanılan kişiler
D) Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
E) Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler

Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurularında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?

A) T.C. Kimlik Numarası
B) Dört adet vesikalık fotoğraf
C) Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası
D) Temel eğitimden muaf olanlar için sağlık raporu ve öğrenim durumunu gösterir belge
E) Adaylardan alınacak senet

Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şirket hisseleri nama yazılı olmalıdır
B) Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır
C) Faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmalıdır
D) Özel güvenlik eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri ayrıca izin almak zorundadır
E) Alarm izleme merkezi kurmak için valilikten yeterlilik belgesi alınması
zorunludur

“Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.”
Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?


A) 2495 sayılı Kanun
B) 2559 sayılı Kanun
C) 3021 sayılı Kanun
D) 5188 sayılı Kanun
E) 6136 sayılı Kanun

Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

A) Psikiyatri
B) Göz
C) Kulak Burun Boğaz
D) Üroloji
E) Nöroloji

Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Davut, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Davut’un aşağıdakilerden hangisini
yapması doğrudur?


A) Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
B) Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
C) Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder
D) Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E) Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister

Özel güvenlik görevlileri koruduğu konutlarda girişte görev yaparlar,
zaman zaman da çevreyi kontrol ederler. Konutlara girme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak yasa bazı acil hallerde konuta girme görevi
vermektedir. Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?


A) Yangın çıkması
B) Deprem olması
C) Gürültü yapılması
D) İmdat istenmesi
E) Sel felaketi ile karşılaşma

Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?

A) Cürüm
B) Kabahat
C) Kusur
D) Suçüstü
E) Taksir

Görev yapılan bölgede terk edilmiş şüpheli paket, çanta gibi bir eşya
görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangileri yapılmalıdır?


I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir
III-Çevresi emniyete alınır
IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teĢhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir

A) I, II, III
B) II, III
C) III, V
D) IV, V
E) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?

A) Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir
B) Kanunda sayılan yetkileri, özel güvenlik görevlileri sadece görevli oldukları süre içerisinde ve görev alanlarında kullanabilirler
C) Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir
D) Yakalanan kişi ve emanete alınan eşya genel kolluğa teslim edilir
E) Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar

Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesine karar
verme hangi usulle gerçekleşir?


A) Emniyet müdürünün kararı – Valinin izni
B) Özel güvenlik komisyonu kararı – Valinin onayı
C) Özel güvenlik komisyon kararı – İçişleri Bakanının onayı
D) Valinin kararı – İçişleri Bakanının izni
E) Özel güvenlik şirketinin kararı – Valinin onayı

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan
şartlardan değildir?


A) Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak
B) 18 yaşını tamamlamış olmak
C) Kamu haklarından yasaklı olmamak
D) Görevin yapılmasına engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
E) Temel eğitimi başarı ile tamamlamış olmak

Görev yapmış olduğu alış veriş merkezinde silahla öldürme olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki davranışlardan hangisini
yapmalıdır?


A) Genel kolluk gelene kadar olay yerindeki iz ve delilleri kendi imkânları ile toplar ve bunları genel kolluk geldiğinde onlara teslim eder
B) Ölen şahsın üzerini arayarak cebindeki cüzdana bakıp kimliğini tespit etmeye çalışır
C) Şüphelinin, tanığın ifadesini alıp genel kolluğa teslim eder
D) Olay yerini muhafaza altına alır ve genel kolluğu derhal haberdar eder
E) Olay mahallinde maktulün (ölen kişi) akrabaları varsa ölen kişinin üzerinden cüzdan, kimlik kartı, para vb. gibi kıymetli eşyaları almalarına müsaade eder

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; grev yasağına uymayan, ateşli silahını kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi ceza verilir?

A) İdari para cezası verilir, çalışma izni iptal edilir, bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar
B) Hapis ve idari para cezası verilir
C) Para cezası ve ihtar verilir
D) Para cezası verilmez, çalışma izni iptal edilir
E) Mülki amir tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ihtar verilir

Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi verecek olan özel eğitim kurumları faaliyet iznini hangi makamdan alırlar?

A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) Milli Savunma Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Valilik
E) Kaymakamlık

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eğitim ve öğretim kurumlarında silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmaz
B) Özel güvenlik görevlisinin görev alanı içerisinde terkedilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete alma yetkisi vardır
C) Üzerlerinde resmi kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri kanun gereği resmi kıyafetleri üzerlerinde olduğu sürece yetkilerini kullanabilirler
D) İçkili yerlerde silahlı özel güvenlik çalıştırılmasına izin verilmez
E) Özel güvenlik görevlileri spor müsabakalarında silahlı olarak görev yapamaz

Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polis-Jandarma-Belediye Zabıtası
B) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
C) Jandarma-Sahil Güvenlik-Gümrük Muhafaza
D) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza
E) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza

Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma kararı vermesi gereken makamdır?

A) Polis
B) Özel Güvenlik Görevlisi
C) Kaymakam
D) Cumhuriyet Savcısı
E) Vali

Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az kaç saat olmalıdır?

A) 20
B) 50
C) 80
D) 100
E) 120

Ankara şehirlerarası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel
güvenlik görevlisi hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığından şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim etmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiĢtir?


A) Rüşvet
B) Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
C) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
D) Hakaret
E) İşkence


ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI YAZILI SINAV SORULARI


Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

A) Toplantı, konser ve spor müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sormak
B) Duyarlı kapıdan geçirmek
C) Kişilerin üstlerini detektörle aramak
D) Kişileri sorguya çekmek
E) Eşyaları x-ray cihazından geçirmek

Aşağıda yer alan şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan sağlık raporunun içeriğinde yer almaz?

A) Kardiyoloji
B) Psikiyatri
C) Nöroloji
D) Kulak Burun Boğaz
E) Göz

Ali silahlı olarak özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır?

A) 60 saat
B) 80 saat
C) 100 saat
D) 120 saat
E) 150 saat

Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye‟de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yabancı şirketin ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı
imkân tanınmalı
B) Yabancı kişiler Türkiye’de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler
C) Mütekabiliyet esası geçerlidir
D) Dışişleri Bakanlığının görüşü alınır
E) Karşılıklılık olmalıdır

5188 sayılı Kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?


A) Haber merkezini
B) Polis 155 ve Jandarma 156’yı
C) Koordinasyon harekât merkezini
D) Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri
E) AFAD kriz merkezini

Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?

A) En az lise veya dengi okulu mezunu olmak
B) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Görevin yapılmasına engel olabilecek bir engeli olmamak
E) Devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkûm olmamak

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

A) Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B) Alışveriş merkezlerine girenleri cihazla arama
C) Boş ve harabe yerleri kontrol etme
D) Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
E) Kişilerin eşyalarını x-ray cihazından geçirerek arama

5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni”
kim tarafından verilir?


A) Vali
B) Kaymakam
C) Emniyet müdürü
D) Jandarma komutanı
E) Bağlı bulunduğu polis merkezi amiri

Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu işlemiştir?

A) İrtikâp
B) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
C) Amirin emrine muhalefet
D) Görevliye mukavemet
E) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma

Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için
faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?


A) Bulunduğu ilin valiliğinden
B) İçişleri Bakanlığından
C) Kaymakamlıklardan
D) Milli Savunma Bakanlığından
E) Ticaret ve Sanayi Odasından

Özel güvenlik görevlileri silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisinde
görev yapabilir?

I-Sağlık tesislerinde
II-Kişi koruma
III-Spor müsabakalarında
IV-Para ve değerli eşya nakli


A) I,III
B) Yalnız IV
C) II, IV
D) I, IV
E) I, II, IV

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?

A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

Yabancı kişilerin Türkiye‟de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?

A) Mülkilik
B) Şahsilik
C) Mütekabiliyet
D) Evrensellik
E) Koruma

5188 sayılı Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında toplanan özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İl emniyet müdürlüğü
B) İl milli eğitim müdürlüğü
C) İl jandarma komutanlığı
D) Ticaret odası başkanlığı
E) Sanayi odası başkanlığı

Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik görevlileri kaç
gün içinde valiliğe bildirilir?


A) 7 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 20 gün
E) 30 gün

Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve
zorunlu hallerde görev alanını genişletmek kimin görevidir?


A) Emniyet Genel Müdürlüğünün
B) Sahil Güvenlik Komutanlığının
C) Jandarma Genel Komutanlığının
D) Özel Güvenlik Komisyonunun
E) Başsavcılığın

İl sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik
görevlilerinin amiri kimdir?


A) Vali
B) Emniyet Genel Müdürü
C) İl emniyet müdürü
D) Garnizon komutanı
E) Alay komutanı

Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?

A) Bilinçli olarak alınan alkolün etkisiyle işlenen suç
B) Haksız tahrik
C) Hata
D) Meşru savunma
E) Akrabalık ilişkisi

Aşağıdakilerden hangisi ÖGG‟nin haklarından değildir?

A) Özel güvenlik çalışma izni hakkı
B) Mesai saatlerini belirleme hakkı
C) Eğitim hakkı
D) Özel güvenlik mali sorumluluk
sigortası hakkı
E) Kıyafet edinme hakkı

5188 sayılı Kanunun 12‟nci maddesinde düzenlenen “özel güvenlik kimlik kartı” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kimlik kartı valilikçe verilir
B) Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı yazılır
C) Kimlik kartının silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir
D) Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır
E) Kimlik kartı dört yılda bir değiştirilir


ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI YAZILI SINAV SORULARI


Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı aşağıdakilerden
hangisidir?


A) 1994
B) 2004
C) 2012
D) 2006
E) 2010

Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz
bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?


A) Belediye Başkanı
B) İl Emniyet Müdürü
C) İl Jandarma Komutanı
D) Mülki İdare Amiri
E) Milletvekili

Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi Ahmet kanunun tarif ettiği hangi görevini yapmıştır?

A) Önleyici görev
B) İdari görev
C) Özel kolluk görevi
D) Koruma görevi
E) Adli görev

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri
değildir?


A) Yakalama
B) Dedektörle üst arama
C) Gözaltına alma
D) Kimlik sorma
E) Zor kullanma

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir
bilgidir?


A) Haksız saldırı olmalı
B) Devam eden bir saldırı olmalı
C) Ağır ve muhakkak bir tehlike hali olmalı
D) Tehlike orantılı bir araçla savuşturulmalı
E) Sadece hayat bütünlüğüne yönelik saldırılar bu kapsamdadır

PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

A) Konutta
B) Umuma açık yerlerde
C) Toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarında
D) Yükseköğretim kurumlarında
E) Polisin korumakla yükümlü olduğu binaların girişlerinde

Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte görev yaptıkları
alanlarda sevk ve idare yetkisini kullanmaya aşağıdakilerden hangisi
yetkilidir?


A) Özel güvenlik müdürü
B) Özel güvenlik şirket yöneticisi
C) Genel kolluk amiri
D) Özel kolluk amiri
E) İşletme müdürü

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine kim karar verir?

A) Cumhuriyet Savcılığı
B) Şirket Yönetimi
C) İşveren
D) Bakanlar Kurulu
E) Özel Güvenlik Komisyonu

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından
değildir?


A) Mesai saatlerini belirleme hakkı
B) Özel güvenlik çalışma izni hakkı
C) Eğitim hakkı
D) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hakkı
E) Kıyafet edinme hakkı

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?

A) Olay Yeri İnceleme
B) Konut ve İş Yerine Girme (Doğal afet ve imdat istenmesi hallerinde)
C) Soruşturma Yapma
D) Gözaltına Alma
E) İfade Alma

Saldırının derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zor Kullanma
B) İfade Alma
C) Emanete Alma
D) Arama
E) Kimlik Sorma

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır?

A) Yol güvenliği
B) Trafik güvenliği
C) Miting güvenliği
D) Konser güvenliği
E) Devlet istihbarat güvenliği

Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?

A) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK)
B) Ceza Muhakemesi Kanunu
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
D) Medeni Kanun
E) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B) Kimlik sorma
C) Kişileri sorgulama
D) Duyarlı kapıdan geçirme
E) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan Ali,
silahlı görev yapma yetkisine sahiptir. Ali aşağıda sayılan görevlerden
hangisinde silahla görev yapabilir?


A) Üniversitelerde
B) Alışveriş merkezinde
C) Spor müsabakalarında
D) Sahne gösteri etkinliklerinde
E) Tiyatro gösterilerinde

Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) En az lise ve dengi okul mezunu olmak
C) Askerliğini yapmış olmak
D) 21 yaşını doldurmuş olmak
E) Görevin yapılmasına engel olabilecek, engelli hali bulunmamak

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına
girer?


A) Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B) Alışveriş merkezlerine girenleri cihazla arama
C) Boş ve harabe yerleri kontrol etme
D) Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
E) Kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirerek aranması

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?

A) Emniyet Genel Müdürlüğüne–10 gün
B) İl Emniyet Müdürlüğüne–16 gün
C) Valiliğe–15 gün
D) Valiliğe–10 gün
E) Özel Güvenlik Komisyonuna- 15 gün

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun olarak kullanması ile ilgili aranan ölçütlerden birisi değildir?

A) Kimliğini görünür şekilde taşımalı
B) Görev alanı sınırları içinde olmalı
C) Görevli olduğu süre içerisinde kullanmalı
D) Kişisel değil, göreviyle bağlantılı olmalı
E) Çalıştığı kurumun iş konusuyla ilgili olmalı

Bir alışveriş merkezinde suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya kime teslim edilir?

A) Özel güvenlik komisyonuna
B) Yetkili genel kolluğa
C) Adliyeye
D) Özel kolluğa
E) Valiliğe


ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI YAZILI SINAV SORULARIÖzel Güvenlik Görevlisi ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

A) Polis Vazife Salahiyet Kanunu’na göre çalışan kişilerdir.
B) İş Kanunu kapsamında silahlı ve silahsız olarak istihdam edilen kişilerdir.
C) 5188 sayılı Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla silahlı veya silahsız istihdam edilen kişilerdir.
D) 5188 sayılı Kanun kapsamında işverenin verdiği tüm işleri yapmak
için istihdam edilen kişilerdir.
E) Kolluk birimlerine yardımcı olması amacıyla kurulmuş özel güvenlik
görevlileridir.

Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Üniformasız görev yapmaları için hangi makamdan izin / karar alınmalıdır?

A) İçişleri Bakanlığı
B) İl Özel Güvenlik Komisyonu
C) Sanayi ve Ticaret Odası
D) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
E) Özel Güvenlik Daire Başkanlığı

Bir kamu kurumundan hizmet almak için gelen vatandaşı duyarlı kapıdan geçiren, bu kişilerin üstlerini detektörle arayan ve eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçiren kişiye ne ad verilir?

A) Danışma yönlendirme memuru
B) Kamu çalışanı
C) Genel kolluk
D) Özel yetkili güvenlik
E) Özel güvenlik görevlisi

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ………….denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kimyasal delil
B) Fiziksel delil
C) Biyolojik delil
D) İz delili
E) Parmak İzi

“Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki
boşluklara hangisi gelmelidir?


A) Geçerlidir-delil olur
B) Tekrarlanır-hayır kurumuna verilir
C) Suçtur-mahkemede kullanılmaz
D) Hakim onayına sunulur-delil olur
E) Adli aramadır-delildir

İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

A) Kişinin dokunulmazlığını
B) Kişi hürriyeti ve güvenliğini
C) Hak arama hürriyeti
D) Konut hakkı
E) Özel hayatın gizliliği

Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) 6

Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yakaladığı suç şüphelisini ve suçu kime bildirir ve teslim eder?

A) Teslim etmez olayı inceler ve gerekirse güvenlik sorumlusuna bildirir
B) Şüpheliyi adli makama teslim eder
C) Cumhuriyet Başsavcılıklarına
D) Yetkili genel kolluk birimine
E) Özel güvenlik görevlisinin bu anlamda görevi bulunmamaktadır, şüpheliye karışmaz

Özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığınız veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiğiniz durumda hangi yaptırımla karşılaşırsınız?

A) ÖGG kimlik kartı iptal edilir
B) Yeniden güvenlik soruşturması yapılır
C) Para cezası verilir
D) İş akdi feshedilir
E) Hakkında adli işlem yapılır

Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine aşağıdaki hangi işlem yapılır?

A) İşlem yapılmaz
B) Özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar
C) Yeniden eğitime tabi tutulurlar
D) İş Kanunu’na göre işlemi işveren yapmalıdır
E) Güvenlik sorumlularına idari işlem yapılamaz

Havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi genel kolluk gözetim ve
denetimi olmadan aşağıdakilerden hangisini yapamaz?


A) Zor kullanma
B) Kimlik sorma
C) Elle üst ve eşya arama
D) Emanete alma
E) Yakalama

Aşağıdakilerden hangisi alış veriş merkezinde görevli özel güvenlik
görevlisinin yetkilerindendir?


A) Gözaltına alma
B) Kimlik sorma
C) İfade alma
D) Olay yeri inceleme
E) Soruşturma yapma

Silahlı görev yapan bir özel güvenlik personeli hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?

A) 5188 sayılı Kanun’un verdiği yetkiyle
B) Mülki amirin izniyle
C) Evinde bulunduramaz
D) Genel kolluğun onayı ile
E) Acil ve zorunlu hallerde

Terk edilmiş eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?

A) Adli
B) Koruyucu
C) Önleyici
D) Yargısal
E) Yardım


ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI YAZILI SINAV SORULARI


Kültür merkezinde çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi, görev alanında el dedektörü ile yaptığı arama esnasında tespit ettiği suç teşkil eden eşyayı emanete alır. Aşağıdakilerden hangisi emanete alma yetkisini kullanabilmesi için gerekli ön şarttır?

A) Eşyanın suç teşkil etmemekle birlikte tehlikesiz olması gerekir
B) Genel kolluğa derhal bildirimde bulunması gerekir
C) Yönetici veya güvenlik sorumlusunun arama esnasında hazır
bulunması gerekir
D) Aramanın suç teşkil eden eşyayı tespit edebilmek amacıyla elle
yapılması gerekir
E) Aramanın aranan kişinin hemcinsi tarafından yapılması gerekir

Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen belediyeye ait özel güvenlik şirketinde çalışmakta olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri kaç yıl süre ile özel güvenlik alanında görev alamazlar?

A) Bu durum herhangi bir yaptırım gerektirmez
B) Hiçbir zaman
C) Bir yıl
D) Beş yıl
E) Altı ay

Bir devlet dairesinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Osman’a, kurumun en üst yöneticisi tarafından “ Kuruma gelen kim olursa olsun silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Osman’ın görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

A) Aldığı silahları dolapta kilitli tutmalıdır
B) Sadece ruhsatsız silahları almalıdır
C) Sadece vatandaşlara ait ruhsatlı silahları almalıdır
D) Verilen emri olduğu gibi uygulamalıdır
E) Özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi yoktur

Gerekli görülen hallerde “sivil kıyafetle ” görev yapılmasına izin vermeye kim yetkilidir?

A) Özel güvenlik şirketi yöneticisi
B) Özel güvenlik şirketi kurucusu
C) Görev yapılan yerdeki en üst yönetici
D) Görev yapılan yerin karakol amiri
E) Özel güvenlik komisyonu

Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 5188 sayılı Kanunda ön görülen ceza hangisidir?

A) 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
B) 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
C) İdari para cezası ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamamak
D) Adli para cezası
E) Uyarma cezası

“Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden
özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine” uygulanacak ceza
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Adli para cezası
B) Kimlik kartları iptal edilir ve bir daha özel güvenlik alanında
çalışamazlar

C) İdari para cezası
D) Yevmiye kesimi
E) Hapis cezası

Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik
birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi
veren kurumları denetlemeye yetkili olan bakanlık hangisidir?


A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Milli Savunma Bakanlığı
E) Sağlık Bakanlığı

Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilebilir?

A)Vali
B)Emniyet Müdürü
C)Şirket yöneticisi
D)Jandarma Komutanı
E)Güvenlik amiri

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanında bir suçla karşılaştığında yapmaları gereken görevleri arasında yer almaz?

A) Suçun devamını önlemek
B) Suça el koymak
C) Savcıyı aramak
D) Şüpheliyi yakalamak
E) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza etmek

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinde aranacak sağlık şartları arasında yer almaz?

A) Körlük veya gece körlüğü olmamak
B) İşitme kaybı olmamak
C) Nörolojik rahatsızlığı olmamak
D) Psikiyatrik bir hastalığı olmamak
E) Bel fıtığı

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Kanun kapsamında uyması gereken yasaklardan değildir?

A) Üniforma ile toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak
B) Sendikaya katılmak
C) Greve katılmak
D) Kimlik kartını başkasına kullandırmak
E) Silahını görev alanı dışında kullanmak

Aşağıdaki olaylardan hangisinin varlığı halinde, özel güvenlik görevlileri konutlara girme yetkisine sahip olur?

A) Doğal afetler ve imdat istenmesi
B) Gürültü şikayeti üzerine
C) Fuhuş suçu şikayeti üzerine
D) Kavga olayı sırasında
E) Kumar suçu şikayeti üzerine

Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yaparlar
B) Görevleri sırasında işledikleri suçlardan kamu görevlisi gibi
yargılanırlar
C) Görevleri sırasında genel kolluğun tüm yetkilerine sahiptirler
D) Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleriyle ilgili suç işleyenler, kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi yargılanırlar
E) Özel güvenlik görevlileri silahlı veya silahsız olarak görev yaparlar

Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında üzerlerinde bulundurabilecekleri silah ve teçhizatlar açısından “göz yaşartıcı gaz” taşımalarına izin vermeye kim yetkilidir?

A) İl Emniyet Müdürü
B) Adli Tıp Kurumu
C) Özel Güvenlik Komisyonu
D) İl Sağlık Müdürlüğü
E) Kriminal Laboratuvarı

Özel güvenlik görevlilerine soruşturma yapma yetkisini hangi makam verebilir?

A) Vali
B) Savcı
C) Polis
D) Soruşturma yapma yetkisi yoktur
E) Şirket yöneticisi

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları iş ve özlük hakları itibari ile bağlı oldukları kanunlar arasında yer
almaz?


A) 5188 Sayılı Kanun
B) 4857 Sayılı İş Kanunu
C) Ceza Muhakemesi Kanunu
D) Türk Ceza Kanunu
E) Türk Ticaret Kanun

Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Özel güvenlik görevlileri, üniformalı ve görev saatleri içinde
olduğu sürece kendilerine tanınan yetkilerini her yerde kullanabilirler
B) Özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik kimlik kartları yanlarında
olduğu sürece silahlarını görev alanı dışında da taşıyabilirler
C) İşlenmiş bir suçun sanığı sadece görev alanı içinde takip edilebilir.
Aksi takdirde görev alanı dışına çıkılmış sayılır
D) Görev alanı, zorunlu hallerde Özel Güvenlik Komisyonu
kararıyla genişletilebilir

E) Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı,
koruduğu kişi ile birlikte olsun olmasın ülke genelidir

Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir?

A) Kişilik hakkının ihlali
B) Seyahat etme hakkının ihlali
C) İfade özgürlüğü hakkının ihlali
D) Konut dokunulmazlığı hakkının ihlali
E) Hak ihlali değildir

5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla ilgili hangisi yanlıştır?

A) Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir
B) Özel güvenlik kimlik kartları 2 yılda bir yenilenmelidir
C) Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Kanunun 7. maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar
D) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir
E) Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen özel güvenlik görevlilerinin özel
güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir


ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI YAZILI SINAV SORULARI


5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi
yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


A) Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla Genel Kolluğa teslim eder
B) Şüpheliyi amirine teslim eder
C) Gözaltına alır, kolluğa bilgi verir
D) Çalınan malı sahibine teslim ederek şüpheliyi kolluğa teslim eder
E) Şüpheli şahsın ifadesini alır

Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî
miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik
tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?


A) Jandarma Komutanlığı
B) İl Emniyet Müdürlüğü
C) Büyükşehir Belediye Başkanlığı
D) Ticaret ve Sanayi Odası
E) Özel Güvenlik Komisyonu

Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Türkiye Odalar Borsalar Birliği
C) Sanayi ve Ticaret Odası
D) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
E) Özel Güvenlik Daire Başkanlığı

Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) İl Valilikleri
B) İçişleri Bakanlığı
C) Belediye Başkanlığı
D) Cumhuriyet Başsavcılığı
E) Sanayi ve Ticaret Odası

Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen
yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz
bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?


A) Belediye Başkanı
B) İl Emniyet Müdürü
C) İl Jandarma Komutanı
D) Mülki İdare Amiri
E) Milletvekili

Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonu üyesi değildir?

A) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
B) Belediye temsilcisi
C) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
D) Sanayi ve Ticaret Odası temsilcisi
E) Vali Yardımcısı

Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yaralama şüphelisini hangi makama teslim eder?

A) Mülki İdare Amirliklerine
B) İşverene
C) Cumhuriyet Başsavcılıklarına
D) Yetkili Genel Kolluk Birimine
E) Özel Güvenlik Amirine

“Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kanunilik
B) Keyfilik
C) Zorunluluk
D) Ölçülülük
E) Kademelilik

Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine
kimlik kartları hangi makamca verilir?


A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Genel Kurmay Başkanlığı
C) Özel Güvenlik Daire Başkanlığı
D) Jandarma
E) Valilik

Savunma şirketinde silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?

A) Acil ve zorunlu hallerde
B) Mülki amirin izniyle
C) Evinde bulunduramaz
D) Polisin onayı ile
E) 5188 sayılı Kanun’un verdiği yetkiyle

Özel güvenlik görevlilerin de aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

A) Affa uğramış olsa bile sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından
mahkûm olmamak
B) Taksirle yaralama suçundan 1 yıl veya daha fazla ceza almamış olmak
C) Özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak
D) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli
bulunmamak
E) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak

Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanun’a uygun bir ifade değildir?

A) Özel güvenlik görevlileri ruhsatlı silahları ile konserde görev yapabilirler
B) Para ve değerli eşya nakli gibi güzergâh ifade eden durumlarda
güzergâh boyu, görev alanı sayılır
C) Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir
D) Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte olduğunda ülke genelidir
E) Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar

Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye
başvurabilir?


A) İdare Mahkemesine
B) Polise
C) İşçi Sendikasına
D) İş Mahkemesine
E) İşveren Sendikasına

ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir?

İ. ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir
II Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir
III Kamu kolluğunun talebi olmalı
İİİ. IV. ÖGG’nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı
V. ÖGG’nin görev alanında olmalı
VI. ÖGG istediği zaman kimlik sorabilir


A) I-II-III-IV
B) II-III-IV-V
C) I-II-III-V
D) III-IV-V-VI
E) I-IV-V-VI

5188 sayılı Kanun’da yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan,
engelli hâle gelen özel güvenlik görevlilerine veya hayatını kaybeden
özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına tazminat ne şekilde
ödenir?


A) Silahlı görev yapanlar alabilir
B) Soruşturma bitmeden ödenmez
C) Tüketici Hakem Heyetine gidilir
D) Bilirkişi karar verir
E) İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve
esaslar çerçevesinde tazminat ödenir


Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti,
personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe
verilir?


A) 5
B) 7
C) 10
D) 15
E) 20

Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde
aranan temel ilke nedir?


A) Mülkilik
B) Şahsilik
C) Mütekabiliyet
D) Evrensellik
E) Koruma

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

A) Silah kullanma
B) Bedeni kuvvet kullanma
C) Göz yaşartıcı gaz kullanma
D) Polis köpeklerini kullanma
E) Basınçlı su kullanma

Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Murat, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Murat’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
B) Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı
muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder

C) Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder
D) Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak
girmesini sağlar
E) Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını
ister

5188 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinde “ceza uygulaması” ile
ilgili hangi ifade doğrudur?


A) Özel güvenlik görevlilerine karşı suç işleyenler kamu görevlisine karşı
suç işlemiş gibi cezalandırılabilmesi için suçun terör kapsamında olması
gerekir
B) Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler ağır
cezada yargılanır
C) Özel güvenlik görevlileri bir suç işlemeleri halinde kendilerine avukat
tutulması zorunludur
D) Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılıolarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır
E) Özel güvenlik görevlisinin işlediği suç çalıştığı yerde ise verilecek ceza
yarı oranında artırılır


2019 YILINDA YAPILMIŞ TÜM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.


2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


2019 Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Uyuşturucu Madde Bilgisi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Etkili İletişim Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik İlk Yardım Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Güvenlik Sistem ve Cihazları Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kişi Koruma Hukuku ve Korumanın İlkeleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konu Sınav Soruları için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Sınav Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Deneme  Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sınavlarda Sorulmuş   Konu Testlerini Online çöz


Sesli Konu Anlatım için tıklayın

sinavinahazirlaniyorum.com olarak sınava hazırlanan bütün özel güvenlik görevlisi adayları yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak, online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN