• 2019 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULAR

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADI...


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.


ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


Fatih, çalıştığı özel güvenlik şirketi tarafından bir parkta görevlendirilmiştir. Görev esnasında devriye atarken içi görünen bir poşette yeni alınmış kıyafetler olduğunu fark etmiştir. Terkedilmiş bu poşeti alarak güvenlik kulübesinde bulunan güvenli kasaya koyarak emniyete almıştır. Fatih’in yapmış olduğu bu işleme ne ad verilir?

A) Zapt etme
B) Emanete alma
C) Müsadere
D) El koyma
E) Arama

Zor kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kademeli olarak artar
B) Şahıs etkisiz hale getirildiğinde son bulur
C) Duruma göre bedeni kuvvet, maddi güç ve silahı içerebilir
D) Zor kullanma yetkisi kullanıldıysa kesinlikle olay mahkemeye taşınmalıdır
E) Zor kullanma ölçüsünü aşan memura cezai sorumluluk vardır

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

A) Tasnif edilemez
B) Değişmez
C) Benzetilemez
D) Benzemez
E) Değiştirilemez

Eşya tarifi konusunda aşağıdakilerden hangisi belirleyici hususlardan
değildir?


A) Nesnenin cinsi
B) Nesnenin şekli
C) Nesnenin rengi
D) Nesnenin markası
E) Nesnenin fiyatı

Zor kullanmanın, meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir?

I. Haksız bir saldırının olması
II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması
III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması
IV. Orantılı karşılık verilmesi

A) Sadece III
B) II ve III
C) I,II ve III
D) I,II ve IV
E) I, II, III ve IV

Bir olayda düzenlenen tutanakta sırasıyla bulunması gereken bölümler tam olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, tarih ve saat, imza
B) Başlık, tarih ve saat, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza
C) Tarih ve saat, başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza
D) Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, imza, tarih ve saat
E) Başlangıç (giriş), başlık, tarih ve saat, metin, sonuç, imza

Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır
B) Bir çeşit yangın söndürme hizmetidir
C) Adli kolluk hizmetidir
D) Özel güvenlik teşkilatının eğitiminin yapılmasıdır
E) Gümrük kapılarından giren çıkanların kontrol hizmetidir

Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Cop kemerde veya elde taşınabilir
B) Tekme ile yapılan saldırılarda cop kullanılabilir
C) Zor kullanma derecelerinde ateşli silah ile aynı orantıda değerlendirilir
D) Sopalı ve taşlı saldırılarda cop kullanılabilir
E) Öncelikli vuruş bölgeleri bel altı kaba etli yerler olmalıdır

ÖGG Selçuk’un bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

A) Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemesi
B) Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmesi
C) Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması
D) Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmesi
E) Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmesi

ÖGG Osman’ın, AVM giriĢindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?

A) Kişinin üstünü ve eşyalarını zorla da olsa arar
B) Israr etmez ve içeriye girişine izin verir
C) Konuyu genel kolluğa bildirir
D) Kişinin üstünü ve eşyalarını aramak için ısrar etmez ancak içeriye girişine de izin vermez
E) Kişinin üstünü aramasa bile eşyalarını muhakkak arar

Nokta görevi sırasında aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

A) El feneri
B) Televizyon
C) Yağmurluk
D) El dedektörü
E) Düdük

“Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere ………. denir?
Boşluk için hangi seçenek doğrudur?


A) Patlama
B) Bomba
C) Kapsül
D) Fünye
E) Patlayıcı Madde

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi ifa eden özel güvenlik görevlisinin adli görevlerindendir?

I. Suç anında şüphelinin yakalanması
II. Sara nöbeti geçiren kişiye müdahale edilmesi
III. Olay yerinin muhafaza altına alınması
IV. Devriye bittiği zaman rapor sunulması
V. Şüpheli gördüğü kişiyi gözlemlemesi

A) I, IV
B) I, II,
C) I, III
D) III, V
E) I, V

Aşağıdakilerden hangisi şüphe uyandıran şahıs olarak
değerlendirilemez?


A) Tedirgin davranışlar ve aşırı terleme
B) Şahsın aşırı sportif olması
C) Üst üste giyilmiş elbise
D) Mevsimle uyumsuz kıyafet giyilmesi
E) Bakışlarını güvenliklerden kaçırması

Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız
yakalamış ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuş olduğu tutanak hangisidir?


A) İhbar tutanağı
B) Olay yeri inceleme tutanağı
C) Teslim-tesellüm tutanağı
D) Devir teslim tutanağı
E) İfade tutanağı

Biyolojik unsur ihtiva etmesinden şüphe duyulan açılmamış mektup veya paket bulunduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Mektup veya paket sallanmamalı ve açılmamalıdır
B) Odadan çıkılır ve girişi önleyici tedbir alınır
C) İlgili birime haber verilir
D) Paket elle kontrol edilerek maddenin sertliği anlaşılmaya çalışılır
E) Paketin yeri değiştirilmemelidir

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?

A) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her yerde kullanabilir
B) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini her zaman kullanabilir
C) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece resmi tatil günlerinde kullanamaz
D) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilir
E) Yakalama, arama, zor kullanma yetkisi yoktur

Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?

A) Tutanakta düzenleme amacı ve konusunu ifade edecek başlık olmalıdır
B) Tutanak en az üç görevli tarafından imzalanmalıdır
C) Giriş bölümüyle başlamalıdır
D) Metin bölümünde olayla ilgisi olmayan ancak olay hakkında bilgisi ve görgüsü olan kişilerin açık kimlikleri yazılmalıdır
E) Tutanakta tarih ve saat bulunmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından biri değildir?

A) Kamera
B) Telsiz
C) El feneri
D) Cop
E) Kelepçe

Konserde görevli olan özel güvenlik görevlisi Tarkan, konserde içki içen ve etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunan bir şahsa hangi mevzuata göre nasıl bir işlem yapar?

A) CMK’ya göre gözaltına alır
B) CMK’ya göre arama yapar
C) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğine göre arama yapar
D) Kabahatler Kanuna göre men etme ve genel kolluk gelene kadar bekletme işlemi yapar
E) CMK’ya göre zor kullanır


ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM GÜVENLİK TEDBİRLERİ YAZILI SINAV SORULARI


Suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan şüpheli ile
emanete alınan eşya, kime nasıl teslim edilir?


A) Cumhuriyet savcılığına-tutanakla
B) Yetkili genel kolluğa-tutanakla
C) Valiliğe-tutanakla
D) Özel güvenlik amirine-tutanakla
E) İşyeri sahibine-tutanakla

Ana giriş kontrol noktasında, aşağıdaki personelden hangisinin
görevlendirilmesi gerekli değildir?


A) Kontrol noktası amiri
B) Yönlendirici personel
C) Temizlikçi personel
D) Koruma personeli
E) Kontrol personeli

Yerine getirilen görevin önemi ile bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç
riski taşıması durumunda hangi nokta kurulur?


A) Geçici nokta
B) Sürekli nokta
C) Kişi noktası
D) Araç noktası
E) Devriye noktası

Tren garı gişesinde unutulan telefonun alınarak korunaklı bir yerde
tutması için ÖGG Alper ile Şahin‟in hangi tutanağı tutması gerekir?


A) İhbar tutanağı
B) El koyma tutanağı
C) Müracaat tutanağı
D) Suçüstü tutanağı
E) Emanete alma tutanağı

Otogarda çocuğunu kaybeden ailenin çocuğunu bularak aileye teslim
eden ÖGG Sedat hangi görevini yerine getirmiştir?


A) Adli
B) Yardım
C) Önleyici
D) Koruyucu
E) Yakalama

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı
olarak kabul edilmesi şartlarından biri değildir?


A) Haksız bir saldırı olmalı
B) Orantısız olmalı
C) Orantılı olmalı
D) Zorunlu olmalı
E) Saldırının acele defi gerekmeli

Görevli olduğu bölgede yağma (gasp) suçunu işleyen şüpheliyi
yakalayan ÖGG Osman hangi görevini yerine getirmiştir?


A) Yardım görevi
B) Önleyici görevi
C) İdari görevi
D) Koruyucu görevi
E) Adli görevi

Aşağıdakilerden hangisi fabrikada görevli ÖGG Ayşe ile Pınar‟ın yaya
devriye görevini yaparken dikkat etmeleri gereken davranışlardan biri
değildir?


A) Devriye esnasında daima kibar ve nazik olmalıdırlar
B) Çevre ile iyi iletişim kurmalıdırlar
C) Devriye esnasında duraklayarak etrafı kontrol etmelidirler
D) Her zaman aynı güzergâhı kullanmalıdırlar
E) Elektrik, su ve vb. şebekeleri kontrol etmelidirler

Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?

A) Paketin etrafını insanlardan arındırmak
B) Paket yakınında ışık yayan cihazların kullanılmasına engel olmak
C) Pakete dokunmamak
D) Patlama riskine karşı makul bir uzaklıkta çevre emniyeti almak
E) Paketin yanında telsiz haberleşme cihazı kullanmak

Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?

A) Görev saati dolduğu için noktaya görev sonu raporunu bırakıp ayrılmak
B) Görev yerinden ayrılıp güvenlik amirine bilgi vermek
C) Görev devir teslim defterine nöbetçinin gelmediğini yazarak ayrılmak
D) Güvenlik amirine haber verip yerine nöbetçi belirlenip gelinceye kadar ya da güvenlik amirinin vereceği talimata kadar beklemek
E) Kimseye haber vermeden nöbete devam etmek

Noktada görevli özel güvenlik görevlilerinin, devir ve tesliminde hangi
yöntem kullanılmalıdır?


A) Noktada rapor ve devir teslim defteri doldurularak ve bilgilendirme
yapılarak

B) Noktada sözlü bilgi verilerek
C) Noktada bilgi vermeksizin
D) Noktada defter doldurmaksızın
E) Devir ve teslim gereksizdir, görevi biten gider yeni görevli nöbete başlar

Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında meydana gelen hırsızlık olayına müdahale etmiş ve genel kolluğa haber vermişlerdir. Hangi tutanağı tanzim etmeleri gerekir?

A) Olay tespit tutanağı
B) Olay yeri inceleme tutanağı
C) Emanete alma tutanağı
D) Arama tutanağı
E) Genel tespit tutanağı

Hangisi devriyenin yardım görevlerindendir?

A) Yer ve yol soranlara bilgi vermek
B) Bulunmuş eşyayı emanete almak
C) Terk edilmiş yerleri kontrol etmek
D) Park halindeki araçları kontrol etmek
E) Kilitli olması gereken yerlerin kilitlerini kontrol etmek

Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yanı sıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?

A) Eserlerin müzede yerleşimine yardımcı olmak
B) Korunan eserlerin zarar görmemesi için ziyaretçilerin faaliyetlerini takip etmek
C) Müzeye ilişkin broşürleri dağıtmak,
D) Müze giriş ücretlerini almak
E) Müzeye gelenlerin listesini tutmak

Spor müsabakaları görevlerinde özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken davranış biçimi hangisidir?

A) Kontrol görevi verilen alanı gözlemek
B) Görev verilmiş ise seyircilerin davranışlarını izlemek
C) Hangi takımı tuttuğunu belli etmek
D) Ait olduğu güvenlik ekibiyle beraber hareket etmek
E) Emrinde olduğu genel kolluğun emirlerine uymak

Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları
konut sitesinin bir dairesine giremezler?


A) İmdat istenen konut
B) Uyuşturucu kullanıldığından şüphe edilen konut
C) Yangın nedeniyle yardım istenen konut
D) Deprem dolayısıyla içinde sıkışmış insanların olduğu bilinen konut
E) Sel baskını nedeniyle yardım istenen konut

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?

A) Tanık ve şüpheli şahısları bir arada tutmak
B) Devam eden olaya müdahale etmek
C) Olay yerindeki iz ve delillere dokunmayarak olduğu gibi muhafaza etmek
D) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
E) Olay yerini şeritle çevirmek

I-Tutanak düzenlenir.
II-Olay yeri çepeçevre koruma altına alınır. İlk yardım yapılır ve tıbbi
yardım talep edilir.
III-Sıralı amirlere ve kolluk kuvvetlerine haber verilir ve personel
takviyesi istenir.
IV-Şüpheli şahıs yakalanıp silahla birlikte muhafaza altına alınır.


Özel güvenlik görevlilerinin sorumlu oldukları alan içerisinde meydana gelen bir silahla yaralama olayında suçüstü hali mevcut ise yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

A) I-II-III-IV
B) I-III-II-IV
C) IV- II -III-I
D) IV-III- I-II
E) III-I- IV-II

Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

A) Duvar ve beton engeller
B) Tel örgüler
C) Bariyerler
D) Metal detektörler
E) Taşıt kapanları

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin görev teçhizatı değildir?

A) Şapka
B) El feneri
C) Kelepçe
D) Silah
E) Telsiz


ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM GÜVENLİK TEDBİRLERİ YAZILI SINAV SORULARI


Bir alışveriş merkezinde suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya kime teslim edilir?


A) Özel güvenlik komisyonuna
B) Yetkili genel kolluğa
C) Adliyeye
D) Özel kolluğa
E) Valiliğe


Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?


A) Emanete alınan eşya ve yakalanan şüpheli tutanakla yetkili genel kolluğa teslim edilir
B) Sadece emanete alınan eşya kolluk kuvvetlerine teslim edilir
C) Emanete alınan eşya adli makamlara teslim edilir
D) Hiçbir şey yapılmaz
E) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır


Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?


A) Görev alanında, haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalamak
B) Şüpheli kişileri zaman ve mekân gözetmeden takip etmek
C) Meydana gelen suçlarda anında müdahale etmek
D) Suçüstü olaylarda faili yakalamak
E) Yardıma muhtaç olanlara ve yardım isteyenlere yardım etmek


Özel güvenlik görevlisi Yakup, çalıştığı devlet hastanesinde hasta
yakınının doktoru yaralaması neticesinde olaya müdahale ederek
şahsı etkisiz hale getirmiş ve genel kolluğa teslim etmiştir. Burada Yakup özel güvenliğin hangi görevini yerine getirmiştir?


A) Adli görevleri
B) Önleyici görevleri
C) Koruyucu görevleri
D) Yardım görevleri
E) İdari görevleri


Adli makamlarca, konusunda uzman personelin, teknik görüşlerine
başvurduğu raporlara ………….. denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) Bilgi raporları
B) Gözlem raporları
C) Bilirkişi raporları
D) Takip tarassut raporları
E) Devir teslim raporları


Devriye görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde aşağıdakilerden hangi teçhizat bulunmaz?


A) Düdük
B) Not defteri
C) Cop
D) Kelepçe
E) El dedektörü


Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


A) Devriyenin görev yaptığı sınırları belli olan özel bölgeye devriye bölgesi denir
B) Devriye görevi en az iki kişiden oluşur
C) Devriye turu öncesi gerekli psikolojik, zihinsel ve fiziksel hazırlıklar yapılmalıdır
D) Kaybolan, yer ve yol soranlara yardım etmek, devriyenin koruyucu
görevlerindendir

E) Devriye, görev alanı içinde caydırıcılığı sağlar


Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Yasalara uygun olmalı
B) Zorunlu durumlarda kullanılmalı
C) Kademeli olarak artmalı
D) Direnç ve saldırının niteliğine göre hareket edilmeli
E) Direnç ve saldırı niteliği gözetilmeksizin saldırı önlenmeli


Aşağıdakilerden hangisi olay yerine intikal eden ilk ekip tarafından
alınacak koruma tedbirlerinden değildir?


A) Olay yerine mağdur yakınları ve basın mensuplarının girmesine izin verilir
B) Olay yeri “Olay Yeri Girilmez” yazılı şeritle çevrilir
C) Olay yeri kapalı alan ise kapılar kilitlenir
D) Delillerin kaybolmasını, bozulmasını, değiştirilmesini önleyici tedbirler alır
E) Olay yerini korumak için takviye personel ihtiyacı varsa istenir


Mevzuatımızdaki hükümler dikkate alındığında; özel güvenlik görevlileri yakalanan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisine kelepçe takmamalıdırlar?


A) Şahsın direnmesi, saldırgan tutum sergilemesi
B) Kaçmaya yeltenmesi, suçun devamının önlenmesi
C) Görevliye mukavemette bulunması
D) Suç delillerini bozma veya yok etme ihtimalinin bulunması
E) Yakalanan şahıs çocuksa


ÖGG İlhan devriye görevini yerine getirirken farklı konularla ilgili
görevleri de yerine getirmektedir. Bu görevlerle ilgili hangisi doğru değildir?


A) Önleyici görevleri
B) Koruyucu görevleri
C) Yardım görevleri
D) Adli görevleri
E) Genel güvenlik ve asayiş görevi


Eşkal tespitinde fiziksel yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru
değildir?


A) Şivesi
B) Şişman, kalıplı
C) Zayıf, ince
D) Kambur
E) Geniş omuzlu


Aşağıdakilerden hangisi maddi deliller içerisinde sayılmaz?


A) Tanıklar
B) Biyolojik deliller
C) Kimyasal deliller
D) Fiziksel deliller
E) İz deliller


Özel güvenlik görevlisinin, eşkâl tespiti hususunda dikkat edeceği hususlardan değildir?


A) Diğer insanlardan ayırt edici özelliklere dikkat etmelidir
B) Hafızasındaki bilgileri doğru olarak muhafaza etmelidir
C) En kısa sürede yazılı olarak not almalıdır
D) En kısa sürede ilgili birimlere bilgileri aktarmalıdır
E) Mağdurun ifadesi alınmalıdır


Herhangi bir olayda düzenlenen tutanakta, Ayşe hanım imza atmak
istemeseydi ve tutanağı imzalamasaydı güvenlik görevlilerinin yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisi olurdu?


A) Yasal zorunluluktur, zorla imzalatılır
B) Bu durumda tutanak tutulmaz
C) Parmak bastırılır
D) Tutanağa imzadan imtina ettiği yazılır
E) Güvenlik görevlilerinin imzaları yeterlidir


Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlerinden değildir?


A) Kombine devriye görevleri
B) Adli görevler
C) Önleyici görevler
D) Koruyucu görevler
E) Yardım görevleri


Şüpheli paketin bulunduğu alanda aşağıda bulunan şıklardan hangisi
yanlıştır?


A) Şüpheli pakete göz ucuyla bakılır, tehlike arz etmiyorsa halkın bulunduğu ortamdan uzaklaştırılır
B) Derhal paketin çevresi boşaltılır ve güvenlik şeridi çekilir
C) Derhal genel kolluk görevlilerine haber verilir
D) Uzman personel gelinceye kadar kimse pakete yaklaştırılmaz
E) Basına bilgi verilmez


Aşağıdakilerden hangisi, tutanağın bölümlerinden biri değildir?


A) Başlık
B) Giriş-metin
C) Görevlilerin yorumu
D) Sonuç
E) İmza


Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya
çıkması, kolluk açısından aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


A) Delil
B) Bulgu
C) İlk ekip
D) Olay
E) Soruşturma


Emanete alınan eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?


A) Arama tutanağı
B) El koyma tutanağı
C) Tespit tutanağı
D) Teslim tesellüm tutanağı
E) Görgü tutanağı


ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM GÜVENLİK TEDBİRLERİ YAZILI SINAV SORULARI


Terk edilmiş eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?

A) Adli
B) Koruyucu
C) Önleyici
D) Yargısal
E) Yardım

Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?

A) Hiçbir surette emri yerine getirmez
B) Yazılı olursa emri yerine getirir
C) Emri yerine getirirse sorumluluğu olmaz
D) Emir sözlü verilirse, yazılı verilmesini talep eder ve yerine getirir
E) Emri yerine getirir, sonrasında sorumlu üst amire bilgi verir

Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden biridir?

A) İtfaiye ekibi
B) İlk ekip
C) Şüpheli
D) Olay yeri inceleme ekibi
E) Cumhuriyet Savcısı

Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne denir?

A) Olay yeri
B) Delil
C) Olay
D) Bulgu
E) Keşif

Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerinden biri değildir?

A) Biyolojik delil
B) İz delil
C) Kimyasal delil
D) Fiziksel delil
E) Beyan delil

Birbiri ardınca çalınan iki düdük neye işarettir?

A) İmdat işaretidir
B) Kontrol işaretidir
C) Yardım işaretidir
D) Davet işaretidir
E) Yoklama işaretidir

Araç kontrol noktasında görevli ÖGG Engin ile Ali’nin hangi davranışı yetki aşımına girer?

A) Bariyer, mantar gibi hız kesiciler ile aracı kontrol amaçlı durdurmak
B) Aracın bagajını açarak arama yapmak
C) Araç altı arama aynası ile aracı kontrol etmek
D) Suç unsuru varsa araç, şahıs/şahısları muhafaza altına alarak genel kolluğa bilgi vermek
E) Araç altı inceleme kamerası ile aracı kontrol etmek

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanaktır?

A) Buluntu eşya tutanağı
B) Olay yeri inceleme tutanağı
C) Yer gösterme tutanağı
D) Müşteki ifade alma tutanağı
E) Tanık ifade alma tutanağı

Koruma kademesinin en son ve en hassas aşaması hangisidir?

A) Kritik alan girişi
B) Ana giriş
C) Dış halka
D) Bina girişi
E) Orta halka

Aşağıdakilerden hangisi spor alanlarına sokulması yasak maddelerden biri değildir?

A) Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar
B) Uyuşturucu madde
C) Alkollü içecek
D) Parlayıcı madde
E) Cep telefonu

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?

A) Güvenlik şeridinin çekilmesi
B) Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi
C) İlgisiz kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
D) Delillere müdahale edilmemesi
E) Olay yerinde bulunan her şeyin delil olabileceğinin değerlendirilmesi

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) İhbar ciddiye alınmaz
B) Emniyet hattı oluşturulur
C) Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D) Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E) Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur

Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

A) Kimlik tespiti yapılmalıdır
B) Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C) Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir
D) Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
E) Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir

Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?

A) Yönlendirici personel
B) Kontrol personeli
C) Koruma personeli
D) Kontrol noktası amiri
E) Sağlık personeli

Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?

A) Zarara uğramış kişilerce kuruma zarar vermek
B) Güvenlik personelinin hareket tarzını görmek
C) Psikolojik rahatsızlık
D) Güvensizlik ortamı oluşturmak
E) Hepsi


ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM GÜVENLİK TEDBİRLERİ YAZILI SINAV SORULARI


Tutanağın en az kaç görevli tarafından imzalanması gerekir?

A) 6
B)5
C)4
D)3
E)2

Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?

A) Emanete alma tutanağı
B) Muhafaza altına alma tutanağı
C) Yakalama tutanağı
D) Zor kullanma tutanağı
E) Teslim tesellüm tutanağı

Yakalama tutanağında mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir?

A) Yakalananın eşgal bilgileri
B) Yakalama delilleri
C) Yakalama nedeni
D) Yakalama zamanı
E) Yakalama yeri

Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek ile görevli ve yetkilidir. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Olay yerine gelen ilk ekibe
B) Olay yeri inceleme ekibine
C) Genel kolluk ekibine
D) Özel güvenlik amirine
E) Özel güvenlik görevlilerine

Görevli olduğu yerde özel güvenlik görevlilerine yapılan
şüpheli paket veya poşet ihbarı ile ilgili yapılan işlemlerden
hangisi yanlıştır?


A) Çevre güvenliği sağlanır
B) Genel kolluğa hemen haber verilir
C) Çevredeki insanlar uyarılarak tahliye edilir
D) Sık sık yapıldığı için ihbar ciddiye alınmaz
E) Şüpheli pakete dokunulmaz, hareket ettirilmez


Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi ile genel kolluk arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ifade eder?


A) Özel güvenlik görevlisi ancak suç işlendikten sonra ve isterse genel kolluğun emrine girer
B) Genel kolluk, keyfi olarak özel güvenlik görevlisini emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahiptir
C) Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerini yerine getiren, genel kolluğa karşı sorumlukları kanunun öngördüğü şekilde düzenlenmiş kişilerdir
D) Özel güvenlik görevlisi ancak yöneticisinin emir verdiği durumlarda genel kolluğun sevk ve idaresine girer
E) Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptığı yerler genel kolluğun sorumluluk alanı dışındadır


Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Müzeye girişteki arama sırasında haklarında yakalama emri nedeniyle yakalanan kişiler kimlik tespitinin ardından salıverilir. Kimlik bilgileri ivedilikle yetkili genel kolluğa bildirilir
B) Özel güvenlik görevlisi, alışveriş merkezlerinde can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla elle üst araması yapabilir
C) Spor müsabakalarına girenlerin üst araması mülki amirin yazılı
emrine istinaden genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır

D) Genel kolluğa bilgi verilerek suç eşyasına el konulabilir
E) Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun gözetim ve denetiminde alışveriş merkezine giren tüm araçların içini arayabilir


Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?


A) Eşyalar el dedektörü veya X-ray cihazı ile kontrol edilmelidir
B) X-ray cihazında görevli personel her zaman dikkatli olmalıdır
C) İçeri sokulmaması gereken eşyalar emanete alınmalıdır
D) Suç unsuru tespit edilmesi halinde genel kolluğa bilgi verilmelidir
E) Tespit edilen suç unsurunun zilyedi şahıs gözaltına alınmalıdır


Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların
önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kişi noktası
B) Araç noktası
C) Kontrol noktası
D) Nokta
E) Devriye noktası


Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

A) Sorumluluk alanında meydana gelen olaylara hemen müdahale eder
B) Sorumluluk alanı dışında meydana gelen olayları, amirine ve genel kolluğa bildirir
C) Görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir
D) Nokta görevlisi, noktasının civarında yirmişer adımlık mesafede dolaşabilir
E) Nokta görevlisi, zorunluluk olmadıkça nokta içine kimseyi alamaz


Can ve mal güvenliğini sağlamak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek ve vatandaşlara yardımcı olmak üzere görev yapan özel güvenlik görevlilerinin dolaşarak görev yaptığı, sınırları belirli alana ne denir?

A) Nokta bölgesi
B) Devriye bölgesi
C) Devriye görevi
D) Koruma görevi
E) Kontrol görevi


Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel
güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak
bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık
aşamalarından hangisine girer?


A) Kişisel hazırlık
B) Fiziksel hazırlık
C) Zihinsel hazırlık
D) Psikolojik hazırlık
E) Sosyolojik hazırlık


Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6


Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre
yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?


A) İdari görevler
B) Adli görevler
C) Yardım görevleri
D) Koruyucu görevler
E) Önleyici görevler


Aşağıdakilerden hangisi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görev ve yetkilerinden değildir?


A) Genel kollukla birlikte spor alanının iç güvenliğini sağlamak
B) Spor alanlarına sokulması yasak maddelerin içeri sokulmasına engel olmak
C) Spor alanı girişinde genel kolluğun gözetim ve denetiminde arama yapmak
D) Düzeni bozucu davranışta bulunanları müsabaka güvenlik amirine bildirmek
E) Spor alanlarında ateşli silah taşımak


Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev
alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?


A) Şüpheli şahıslara karşı duyarlı olması
B) Şüpheli paketlere karşı duyarlı olması
C) Şüpheli araçlara karşı duyarlı olması
D) Kaçan şüpheli aracı genel kolluğa bildirmemesi
E) Genel kollukla işbirliği içerisinde olması


Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?


A) Gözaltına alma
B) Yakalama
C) Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
D) Emanete alma
E) Zor kullanma


Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?


A) Arama
B) Yakalama
C) Zor kullanma
D) Muhafaza altına alma
E) Emanete alma


Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?


A) Her yerde ve her zaman
B) Görev alanında ve süresinde
C) İl sınırları içerisinde ve her zaman
D) İlçe sınırları içerisinde ve her zaman
E) Belediye sınırları içerisinde ve her zaman


Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?


A) Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı maddesine göre yakalama
B) Görev alanında, haklarında yakalama emri bulunanları yakalama
C) Görev alanında, haklarında mahkumiyet kararı bulunanları yakalama
D) Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
E) Aramalar sırasında suç unsuru taşıyan kişiyi yakalama


Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?


A) Emanete alma
B) Arama
C) Yakalama
D) Muhafaza altına alma
E) Zor kullanma


Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak
yanlıştır?


A) Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
B) Direnişi etkisiz hale getirecek şekilde olmalıdır
C) Kademeli olarak artan nispette olmalıdır
D) Direnme ve saldırının, mahiyetine ve derecesine göre olmalıdır
E) Bedeni kuvvet kullanılabilir

Görev yaptığı yerde meydana gelen suçun iz ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisinin yaptığı görev hangi kapsamdadır?

A)Tedbir görevi
B)İdari görev
C)Amirin verdiği görev
D)Adli görev
E)Önleyici görev


ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI YAZILI SINAV SORULARI


Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?

A) İdari görev
B) Kişisel görev
C) Kurumsal görev
D) Önleyici görev
E) Adli görev

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

A) Değiştirilemez
B) Benzemez
C) Arşivlenemez
D) Benzetilemez
E) Değişmez

Belirli güzergâhlara bağlı kalınarak yürütülen devriye yöntemine ne denilir?

A) Planlı devriye
B) Dairesel devriye
C) Motorize devriye
D) Geri dönüşlü devriye
E) Olağan devriye

Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30

5188 sayılı Kanun’un 7. Maddesi (e) bendi özel güvenlik görevlilerine; yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme yetkisi vermektedir. Bu yetkiyle özel güvenlik görevlilerine hangi görev
verilmiştir?


A) Adli
B) İdari
C) Koruyucu
D) Önleyici
E) Yardım

Alışveriş merkezinde devriye görevlisi ÖGG Metin ile Kerem’in
kullanamayacağı yetki aşağıdakilerden hangisidir?


A) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma
B) İmdat istenmesi halinde görev alanındaki işyerine girme
C) Görev alanı içinde şüpheli paket gördüğünde çevre emniyetini alarak
genel kolluğa haber verme
D) Haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri
yakalama
E) Şüpheli şahısların kimlik tespitini yapma

Kontrol noktasına gelen kişileri güvenlik cihazlarından geçmesini
sağlayan ve girişte uyulması gereken kuralları bildiren personele ne
denir?


A) Yönlendirme personeli
B) Koruma personeli
C) Kontrol nokta amiri
D) Devriye personeli
E) Kontrol personeli

Aşağıdaki yerlerin hangisinde özel güvenlik görevlilerinin kimlik
sorma yetkisi yoktur?


A) Liman
B) Hava meydanı
C) İstasyon
D) Toplantı
E) Park

Müzeye gezmeye gelen ve üzerinde taşıma ruhsatlı silahı olan kişi
kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol
noktasında görevli ÖGG Samet’in davranışı nasıl olmalıdır?


A) Kişiyi içeri alamaz
B) Kişiyi silahı ile birlikte içeri alır
C) Talimatlara göre hareket eder
D) Müze müdürünün kararına göre hareket eder
E) Silahı emanete alıp kişiyi içeri alır

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerdendir?

A) Boya
B) Lif
C) Para
D) Kıl
E) İlaç

Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG
Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?


A) Fabrikanın hassas bölgelerini kontrol etme
B) Şüpheli şahısları izleme
C) Çevreyle iyi iletişim içinde olma
D) Trafiği tanzim etme
E) Ayrı güzergâh kullanmaları

Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde insanın değişmeyen
özelliklerinden biri değildir?


A) Yanık izi
B) Öfke durumu
C) Kekemelik
D) Dilsizlik
E) Ten rengi

Adli makamlarca konusunda uzman personele hazırlatılan teknik
raporlardır. Tanımı yapılan rapor çeşidi hangisidir?


A) Olay raporu
B) Takip raporu
C) Araştırma raporu
D) Gözlem raporu
E) Bilirkişi raporu

Kontrol noktasında görevli ÖGG Serpil ile Demet’in kullanamayacağı yetki hangisidir?

A) Zor kullanma
B) Emanete alma
C) Gözaltına alma
D) Yakalama
E)Arama (güvenlik cihazından geçirme)

Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmalarında dikkat edilecek hususlardan biridir?

A) Konuşmalarda isim ve rütbe kullanılmalıdır
B) Mesajlar uzun olmalıdır
C) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası verilerek yapılır
D) Telsizin sesi fazla açılmalıdır
E) Gizli konuşmalar telsizle yapılabilir

Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu
gücü kullanarak kaldırılmasına ne denir?


A) Muhafaza altına alma
B) Zor kullanma
C) El koyma
D) Arama
E) Gözaltına alma

Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri
tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?


A) Adli arama
B) Önleme araması
C) Üst araması
D) İdari arama
E) İş yeri araması

Olay devam ederken eylemi gerçekleştiren şahıs/şahısların yakalanmasında düzenlenen tutanak hangisidir?

A) Yakalama tutanağı
B) Olay tespit tutanağı
C) Arama tutanağı
D) Suçüstü tutanağı
E) Teslim tesellüm tutanağı

Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?

A) Hava meydanlarında yapılan arama
B) Toplantılarda yapılan arama
C) Terminal girişinde yapılan arama
D) Cenaze törenlerinde yapılan arama
E) Hâkim kararı ile ofiste yapılan arama

Hangisi delillerin özelliklerinden biri değildir?

A) Kanuna aykırı olmamalı
B) Olayla ilişkili olmalı
C) Suçun unsurlarından biri olmalı
D) Soyut nesnelerden oluşmalı
E) Olay içinde yer almalı

2019 YILINDA YAPILMIŞ OLAN ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONU SINAV SORULARINI ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYIN


2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


2019 Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Uyuşturucu Madde Bilgisi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Etkili İletişim Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik İlk Yardım Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Güvenlik Sistem ve Cihazları Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kişi Koruma Hukuku ve Korumanın İlkeleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konu Sınav Soruları için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Sınav Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Deneme  Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sınavlarda Sorulmuş   Konu Testlerini Online çöz


Sesli Konu Anlatım için tıklayın

sinavinahazirlaniyorum.com olarak sınava hazırlanan bütün özel güvenlik görevlisi adayları yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak, online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

105.TEMEL EĞİTİM VE 81.YENİLEME SINAVI

21 Ekim 2023

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN