• 2019 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 4 SORU SORULMAK...


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 4 SORU SORULMAKTADIR.


ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI


Aşağıdakilerden hangileri hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlilerinin kullanabileceği yetkilerdendir?
I. Zor kullanma
II. İfade alma
III. Yakalama
IV. Olay yeri inceleme
V. Gözaltına alma

A) I – III
B) II – IV
C) IV – V
D) II – IV
E) IV – V

Aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?

A) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde
B) Konutlarda
C) Umumi veya umuma açık yerlerde
D) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında
E) Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt araçlarında

Adli Kolluk Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi adli kolluk
değildir?


A) Polis
B) Özel Güvenlik
C) Jandarma
D) Sahil Güvenlik
E) Gümrük Muhafaza

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?

A) Gürültü yaparak çevreyi rahatsız edenleri men etmek
B) Suç işlenmesini önlemek
C) Pasaport vermek
D) İşlenmiş suçları araştırmak
E) Kamu güvenliğini sağlamak


ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER YAZILI SINAV SORULARI


Özel güvenlik görevlisinin görevli olduğu yerlerde bir suç işlenmesi
halinde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


A) Olaya müdahale etmek
B) İşlenen suçla ilgili soruşturma yapmak
C) Olay yerinden kaçan şüphelileri takip etmek
D) Genel kolluk olay yerine geldiğinde olayla ilgili bilgilendirmek
E) Genel kolluğun yasalara uygun olarak verdiği emirlere göre hareket etmek

Genel kolluk suç şüphesi altında bulunan özel güvenlik görevlisine nasıl müdahale edebilir?

A) Sadece özel güvenlik şube müdürlüğünde çalışan polisler müdahale edebilir
B) Özel güvenlik görevlisine normal vatandaş gibi müdahale edebilir
C) Özel güvenlik görevlisinin amiri müsaade etmeden müdahale edilemez
D) Özel güvenlik görevlisinin görevi bitmeden müdahale edilemez
E) Yazılı emir olmadığı sürece hiçbir şey yapılamaz

Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerede kullanabilirler?

A) Genel kolluk yanında her yerde
B) Görevli oldukları süre içerisinde her yerde
C) Görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında
D) Sadece görev alanlarında her zaman
E) Amirinin söylediği her yerde

Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilen yetkilerdendir?

A) İfade alma
B) Parmak izi ve fotoğraf alma
C) Olay yerini muhafaza altına alma
D) İstihbarat toplama ve teknik takip yapma
E) Suç araştırması yapma ve delil inceleme


ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER YAZILI SINAV SORULARI


5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin, genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında, suçüstü hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?

A) Gecikmeksizin olaya el koymak
B) Genel kolluğa haber vermek
C) Olay yerini ve delilleri korumak
D) Şüphelileri yakalamak ve ifadelerini almak
E) Suç aletini muhafaza altına almak

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla ilişkiler çerçevesinde yanlış olan hareket tarzıdır?

A) Görev yaptığı bölgede çalışan sorumlu genel kolluk ile iletişim ağı kurmak
B) Genel kollukla görev yapılan yerlerde sadece özel güvenlik yöneticisinden emir almak
C) Görev alanında gerçekleşen adli olayla ilgili derhal genel kolluğa bilgi
vermek
D) Görev alanında olmasa bile görev alanı çevresinde gerçekleşen ve gördüğü adli olayla ilgili genel kolluğa bilgi vermek
E) Genel kolluk birimleri ile uyum içerisinde görev yapmak

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?

A) Şüphelileri adli makamlara teslim etmek
B) Suçluları cezalandırmak
C) Suçları aydınlatmak
D) Emniyet ve asayişi sağlamak
E) Bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır
B) Özel güvenlik görevlileri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun’da belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz
C) Özel güvenlik görevlisi greve katılamaz
D) Özel güvenlik görevlileri genel kolluğa bildirmeksizin, aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayı emanete alır
E) Özel güvenlik görevlileri, imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girebilir


ÖZEL GÜVENLİK 82. TEMEL EĞİTİM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER YAZILI SINAV SORULARI


Aşağıdakilerden hangisi görevleri esnasında özel güvenlik görevlisi ve genel kolluğun kullanabileceği yetkilerden biri değildir?

A) Soruşturma yapma
B) Yakalama
C) Zor Kullanma
D) Arama
E) Kimlik sorma

Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamamlayıcı
B) Belirleyici
C) Eksik
D) Artan
E) Hiçbiri

Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?

A) Adli
B) Siyasi
C) Trafik
D) İdari
E) Önleyici


ÖZEL GÜVENLİK 81. TEMEL EĞİTİM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER YAZILI SINAV SORULARI


Mevzuatımıza göre aşağıdakilerden hangisi “genel kolluk” tanımı içinde yer alır?

A) Belediye zabıtası
B) Gümrük muhafaza memuru
C) Köy ve kır bekçisi
D) Sahil güvenlik
E) Gardiyan

Aşağıdaki olaylardan hangisinin varlığı halinde, özel güvenlik görevlileri konutlara girme yetkisine sahip olur?

A) Doğal afetler ve imdat istenmesi
B) Gürültü şikayeti üzerine
C) Fuhuş suçu şikayeti üzerine
D) Kavga olayı sırasında
E) Kumar suçu şikayeti üzerine

Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yaparlar
B) Görevleri sırasında işledikleri suçlardan kamu görevlisi gibi yargılanırlar
C) Görevleri sırasında genel kolluğun tüm yetkilerine sahiptirler
D) Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleriyle ilgili suç işleyenler, kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi yargılanırlar
E) Özel güvenlik görevlileri silahlı veya silahsız olarak görev yaparlar

Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Özel güvenlik görevlileri, üniformalı ve görev saatleri içinde olduğu sürece kendilerine tanınan yetkilerini her yerde kullanabilirler
B) Özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik kimlik kartları yanlarında olduğu sürece silahlarını görev alanı dışında da taşıyabilirler
C) İşlenmiş bir suçun sanığı sadece görev alanı içinde takip edilebilir. Aksi takdirde görev alanı dışına çıkılmış sayılır
D) Görev alanı, zorunlu hallerde Özel Güvenlik Komisyonu kararıyla genişletilebilir
E) Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı, koruduğu kişi ile birlikte olsun olmasın ülke genelidir


ÖZEL GÜVENLİK 80. TEMEL EĞİTİM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER YAZILI SINAV SORULARI


Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Suçüstü hükümleri çerçevesinde geciktirmeksizin olaya el koyar ve suçun devamını engeller
B) Genel kolluğa haber verir
C) Genel kolluk gelinceye kadar sanık veya sanıkları, olay yerini ve delilleri korur, muhafaza altına alır
D) Genel kolluk gelene kadar şüpheli ve tanıkların ifadesini alır ve olayın soruşturmasını yapar
E) Genel kolluk olaya el koyduktan sonra sanık veya sanıkları, olay yerini, delilleri ve muhafaza altına aldıklarını teslim eder

AVM’de görev yapan özel güvenlik görevlisi Ahmet, gerçekleşen hırsızlık olayının failini yakaladığında yapması gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Yetkili özel güvenlik müdürüne haber vermek
B) Cumhuriyet Savcısına haber vermek
C) Valiliğe haber vermek
D) Gözaltına alıp Adliyeye götürmek
E) Muhafaza altına alıp Genel Kolluğa haber vermek

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?

A) Jandarma Komutanı
B) Emniyet Müdürü
C) Belediye Başkanı
D) Garnizon Komutanı
E) Mülki İdare Amiri

Özel güvenlik görevlileri hangi durumlarda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen yetkilerini kullanamazlar?


A) Görev süresi içerisinde
B) Özel güvenlik kimlik kartının yakasında takılı olmadığında
C) Görev alanında
D) Kişi koruma esnasında
E) Geçici özel güvenlik izni verilen yerlerde


2019 TÜM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER KONU SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


2019 Özel Güvenlik Güvenlik Tedbirleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Uyuşturucu Madde Bilgisi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Etkili İletişim Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik İlk Yardım Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kalabalık Yönetimi Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Güvenlik Sistem ve Cihazları Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Kişi Koruma Hukuku ve Korumanın İlkeleri Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konu Sınav Soruları için tıklayın

2019 Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Konu Sınav Soruları için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Sınav Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Deneme  Sorularını Online Çöz


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sınavlarda Sorulmuş   Konu Testlerini Online çöz


Sesli Konu Anlatım için tıklayın

sinavinahazirlaniyorum.com olarak sınava hazırlanan bütün özel güvenlik görevlisi adayları yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak, online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum

SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

105.TEMEL EĞİTİM VE 81.YENİLEME SINAVI

21 Ekim 2023

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN