logo
Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konusu ile İlgili Sınavda 4 Soru Sorulmaktadır ve Her soru 1 Puandır.
1.
Emniyet asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren kolluk birimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Genel Kolluk
Soru Açıklaması
2.
Genel Kolluk Kuvvetleri aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "C" Polis - Jandarma - Sahil Güvenlik Teşkilatı
Soru Açıklaması
3.
Genel kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluk birimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Özel kolluk
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisinde polisin sorumluluk alanı ve yetkileri tam doğru olarak tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Mülki sınırlar içerisinde 24 saat süreyle
Soru Açıklaması
5.
Özel güvenlik;
Doğru Cevap: "A" Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyettedir
Soru Açıklaması
6.
İlçe sınırlan içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?
Doğru Cevap: "B" Kaymakam
Soru Açıklaması
7.
Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında koordine yapılmalıdır
Soru Açıklaması
8.
İl sınırları içinde kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulduğunda, özel güvenlik personeline, mülki amir ve genel kolluk amiri görevi ile ilgili emir verdiğinde hareket tarzı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kanuna uygun emirleri yerine getirir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangileri genel kolluğun ve özel kolluğun ortak yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "B" Yakalama ve zor kullanma yetkisi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden genel ve özel kolluk karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel kollukla aynıdır.
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konusu ile İlgili Sınavda 4 Soru Sorulmaktadır ve Her soru 1 Puandır.
11.
Özel güvenlik görevlisi; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında ....................  ve.................. hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir. Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifadeyi işaretleyiniz.
Doğru Cevap: "E" Özel koruma ve güvenlik
Soru Açıklaması
12.
Suç ve suçlularla mücadelede ortak amaca hizmet eden genel kolluk ve özel güvenlik, birbirlerinin ............  değil, bir birine ...................... olan unsurlardır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan ifadeyi işaretleyiniz?
Doğru Cevap: "B" rakibi / yardımcı
Soru Açıklaması
13.
Özel güvenlik uygulamasının yaygınlaşması, polisin suç önleme görevini kolaylaştırıp................ olan asli görevini daha sağlıklı yapmasına yardımcı olacaktır.
Yukarıdaki boşluğa hangi ifadenin yazılması doğru olacaktır?
Doğru Cevap: "A" suç ve suçlu ile mücadele
Soru Açıklaması
14.
Polis silahlı icra ve inzibat kuvvetidir. Başka bir deyimle polis ...................... Ve ............ sağlayan, kamu düzeni bozulduktan sonra da tekrar yerine getirebilmek için gerekli önlemleri alan silahlı bir kuvvettir.
Yukarıdaki boşluğa uygun gelen kelimelerin aşağıdaki hangi seçenekte olduğunu işaretleyiniz.
Doğru Cevap: "A" Kamu düzeni / Güvenliğini
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliği genel kolluktan farklı kılan ve göz önünde tutulmak zorunda kalınan bir unsurdur?
Doğru Cevap: "C" Güvenlik maliyeti
Soru Açıklaması
16.
Kişilerinin korunma ihtiyaçlarını karşılayan özel güvenlik faaliyetleri, genel kolluk birimlerinin görevlerini daha iyi bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlamaktadır. Bu katkı hem genel kolluk birimlerinin iş yükünün azalması ve kolluk görev / hizmet kalitesinin yükselmesi hem de özel güvenlik hizmet hizmetleri vasıtayla kişilerin korunma güvenlik ihtiyacının karşılanması yoluyla yaşanacak olguya/sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İşbirliği
Soru Açıklaması
17.
Havalimanı, liman, gümrük, gar, istasyon ve spor müsabakalarının yapıldığı yerlere istenildiğinde genel kolluk görevlilerinden takviyede bulunulmaktadır. Bu durumda sevk ve idare yetkisi kime geçmektedir?
Doğru Cevap: "C" Genel kolluk amirine
Soru Açıklaması
18.
Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl idaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?
Doğru Cevap: "C" Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik ve genel kolluk görevlileri arasındaki anlaşmazlıkların sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mevzuat eksikliği
Soru Açıklaması
20.
Genel kolluk ile özel güvenlik arasında ilişki ve işbirliği oluşturulmasında şirketlerin ve eğitim kurumlarının yanında aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin olumlu etkisi bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Sektör Sivil Toplum
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konusu ile İlgili Sınavda 4 Soru Sorulmaktadır ve Her soru 1 Puandır.
21.
Özel güvenlik görevlileri genel kolluk görevlilerini tamamlayıcı mahiyette çalışmaktadır. Özel güvenlik suçtan korunma olayına daha etkin bir biçimde girdiği takdirde genel kolluğa etkisi hangi yönde olacaktır?
Doğru Cevap: "C" Genel kolluk suçların soruşturulmasına daha fazla önem verir
Soru Açıklaması
22.
................................................ Kamu hukukunda esas olduğundan özel güvenlik görevlileri kendi özel kanunlarında kendilerine verilmeyen herhangi bir yetkiyi kullanamazlar.
Yukarıda boşluğa gelmesi gereken uygun kelimeyi işaretleyiniz?
Doğru Cevap: "B" Yetkisizlik
Soru Açıklaması
23.
Özel güvenlik görevlileri görevi sırasında yürüttüğü işler bakımından genel kollukla etkili bir işbirliği için aşağıdaki sayılanlardan hangi katkıyı sağlamayacaktır?
Doğru Cevap: "D" Suç sonrası suç işleyenleri yakalamak için ekip oluşturarak genel kolluğa yardım etmek
Soru Açıklaması
24.
Polis  ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır
Doğru Cevap: "D" Aralarında hiçbir fark yoktur
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?
Doğru Cevap: "D" Çarşı ve mahalle bekçileri
Soru Açıklaması
26.
Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Suç soruşturması
Soru Açıklaması
27.
Görev, yetki ve haklar açısından polis memuru ile özel güvenlik görevlisi arasındaki fark hangi şıkta belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Görev alanı ve yetkileri
Soru Açıklaması
28.
Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları aşağıdakilerden hangisi tarafından genişletilebilir?
Doğru Cevap: "B" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
29.
Kolluk görevlileri ve özel güvenlik görevlileri ortak bir amaç için beraber çalışmak zorundadır. Burada bahsedilen amaç nedir?
Doğru Cevap: "D" Toplumda güven ve huzuru tesis etmek
Soru Açıklaması
30.
Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışında ne zaman kullanabilir?
Doğru Cevap: "A" Hiç bir zaman
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konusu ile İlgili Sınavda 4 Soru Sorulmaktadır ve Her soru 1 Puandır.
31.
Aşağıdakilerden hangisi genel kollukla özel kolluğun birlikte işbirliği halinde görev yaptığı yerlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Karakollar
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Gözaltına alma
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin görev alanlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Yol güvenliği
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluk arasındaki benzerliklerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Görev alanları
Soru Açıklaması
35.
Özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk arasında benzerlikler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Parmak izi alma yetkileri
Soru Açıklaması
36.
Mülki amir veya genel kolluk tarafından özel güvenlik görevlilerine verilen, konusu suç teşkil eden emir hususundaki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Emir yerine getirilmez, yazılı verilirse yerine getirilir
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisinde genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri birlikte görev yapmamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Adliye binaları
Soru Açıklaması
38.
Özel güvenlik hizmetlerinin arzulanan düzey, kalite ve standartta yapılması için bir meslek etik kuralları oluşturulması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu etik kurallardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Profesyonelliğe uygun şekilde giyinmemek
Soru Açıklaması
39.
Özel kollukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Olay yerini ve suç delillerini korur
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Telefon dinleme
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Genel Kollukla İlişkiler Konusu ile İlgili Sınavda 4 Soru Sorulmaktadır ve Her soru 1 Puandır.
41.
Özel güvenlik görevlisinin Polise karşı davranışlarından hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Polis kimliğini gördükten sonra arama yapmadan havaalanına girişine müsaade etmelidir
Soru Açıklaması
42.
Genel ve özel kolluk arasındaki ilişkileri bakımından hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
43.
Polisin  silah kullanma yetkisi ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır?
Doğru Cevap: "A" Aralarında hiçbir fark yoktur
Soru Açıklaması
44.
Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olayda genel kolluğun hangi yetkisini kullanabilir?
Doğru Cevap: "E" Olay yerini muhafaza altına alma
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez ?
Doğru Cevap: "C" Terörle mücadelede
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?
Doğru Cevap: "D" Çarşı ve mahalle bekçileri
Soru Açıklaması
47.
Genel kolluk ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Parmak izi ve fotoğraf alma yetkisine sahiptir.
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangileri hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlilerinin kullanabileceği yetkilerdendir?
I. Zor kullanma
II. İfade alma
III. Yakalama
IV. Olay yeri inceleme
V. Gözaltına alma
Doğru Cevap: "A" I – III
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Konutlarda
Soru Açıklaması
50.
Adli Kolluk Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi adli kolluk
değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel Güvenlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.