logo
66. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi il özel  güvenlik komisyonunun görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izin belgesi vermek
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini kaç gün içerisinde valiliğe verir?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
3.
“5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre silahsız özel güvenlik görevlileri …… yılda bir yenileme eğitimi alırlar ve eğitim süresi …… saattir.” cümlesindeki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir
Doğru Cevap: "A" 5 - 50
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi yöneticisinde aranan şartlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik şirketine ortak olmak
Soru Açıklaması
5.
Türk Ceza Kanunu Madde 25'de yer alan; “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” hükmüyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Meşru savunma
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan haklardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Ötanazi hakkı
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlilerinin çalışma saatleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun’da özel güvenlik görevlileri için idari para cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Görevine geç gelme
Soru Açıklaması
9.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Mülki idare amirleri içkili yerlerde özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin veremezler
Soru Açıklaması
10.
Özel güvenlik şirketleri, birimleri ve eğitim kurumlarının denetimlerinde tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için kurum ve kuruluşlara asgari kaç gün süre verilir?
Doğru Cevap: "B" 7
Soru Açıklaması
logo
66. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
11.
Özel güvenlik alanında faaliyette bulunacak bir şirketin hangi bakanlıktan izin alması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "D" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
12.
İl Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Üniversite temsilcisi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi kurucusunda aranan şartlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbir değildir?
Doğru Cevap: "A" Kişileri durdurarak üstlerini arama ve kimlik tespiti yapma
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hakan’ın görevli olduğu yerde yakalama yetkisini kullanabileceği kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hakkında icra takibi bulunan kişi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkisini kullanma şartı değildir?
Doğru Cevap: "D" Yetkinin kaynağı işveren olmalıdır
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in güvenliğini sağlamakla görevli olduğu aşağıdaki yerlerden hangisine girişte kimlik sorma yetkisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Alışveriş Merkezleri
Soru Açıklaması
18.
Silahlı özel güvenlik yenileme eğitimi kaç ders saatinden oluşur?
Doğru Cevap: "D" 60
Soru Açıklaması
19.
İş Kanununa göre, nitelikleri bakımından en az kaç iş gün
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
20.
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polislerce, özel güvenlik şirketinin hizmet verdiği alışveriş merkezinde yapılan denetlemede, özel güvenlik görevlisi Ayhan’a üniforma giydirilmediği tespit edilmiştir. Bu durumda özel güvenlik yöneticisi hakkında uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İdari para cezası
Soru Açıklaması
logo
66. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
21.
Nokta Görevine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden görev yerinden ayrılamaz.
Soru Açıklaması
22.
Devriyenin amaçları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Görev alanında güvenliği tehlikeye düşüren durumları olağan kabul edip engel olmamak
Soru Açıklaması
23.
"Rapor yazılırken gerekli bilgiler" ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Hadiselerin kronolojik sıralamasına gerek yoktur, önemli olan olayın doğru olmasıdır
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi delilin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Olay yerinde olmalı
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi zor kullanma yetkisi açısından doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Genel kolluk gelene kadar zor kullanımı devam etmelidir
Soru Açıklaması
26.
Biyolojik unsur ihtiva etmesinden şüphe duyulan açılmamış mektup veya paket bulunduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Paket elle kontrol edilerek maddenin sertliği anlaşılmaya çalışılır
Soru Açıklaması
27.
Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Elkoyma
Soru Açıklaması
28.
Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız kurumda meydana gelen silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olmaz?
Doğru Cevap: "C" Olayla ilgili tutanak tutmaya gerek yoktur
Soru Açıklaması
29.
Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmalıdır
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi, olay yerini ve suç delillerini koruma görevini yapan ilk ekibin yapması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Olay yerindeki delilleri toplamalı
Soru Açıklaması
logo
66. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
31.
Özel güvenlik görevlisine yetkileri hangi kanunla verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
32.
Görev alanı sınırları içerisinde görev sırasında ele geçen ve sahibi bilinmeyen herhangi bir eşyanın (çanta, cüzdan, cep telefonu vb.) tespiti için tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Buluntu eşya tutanağı
Soru Açıklaması
33.
Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir tabancaya rastladığı zaman ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Şahıs muhafaza altına, silahı ise emanete alınır ve derhal genel kolluğa bilgi verilir
Soru Açıklaması
34.
Özel güvenlik görevlisi Hüseyin hastanede gece vardiyasında bina içerisinde elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktığını görür ve hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale ederek yangını kontrol altına alır. Bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini aşağıdakilerden hangi yazı türü ile bilgilendirir?
Doğru Cevap: "E" Rapor
Soru Açıklaması
35.
Alışveriş merkezinde (AVM) görevli ÖGG Tarkan ile Merve cinsel taciz suçu işleyen şüpheliyi yakaladıklarında kime teslim eder?
Doğru Cevap: "C" Bağlı olduğu yetkili genel kolluğa
Soru Açıklaması
36.
Birbirini takip eden iki düdük sesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Davete işarettir
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi genel veya istisnai olarak arama kararı vermeye yetkili değildir?
Doğru Cevap: "E" Kurum Yetkilisi
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Açıklama
Soru Açıklaması
39.
Yakalama tutanağında mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Yakalananın eşgal bilgileri
Soru Açıklaması
40.
Olayın işleniş tarzı ve niteliğine göre, mağdur ve sanıkların ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Olay yeri
Soru Açıklaması
logo
66. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
41.
Aşağıdakilerden hangisi biometrik cihazlarla tespit edilemez?
Doğru Cevap: "E" Ayakkabı izi
Soru Açıklaması
42.
Bir cisim X-ray cihazının renkli ekranında mavi renk olarak görülüyorsa, bu cisim nasıl bir malzemedir?
Doğru Cevap: "D" Demir
Soru Açıklaması
43.
CCTV’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kapalı devre televizyon sistemi
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi detektör çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Ses dedektörleri
Soru Açıklaması
45.
Kartlı geçiş sistemlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "C" Personelin, gizli bilgileri dışarıya çıkarmasına engel olmak ve mahremiyeti sağlamak
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" İlk yardım için gerekebilecek temel malzemeleri yanında taşımak
Soru Açıklaması
47.
Özel güvenlik görevlisi Umut, burnu kanayan bir hastayla karşılaştı. İlk yardımda hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Hastanın burun kanatlarına oturur tarzda baskı uygulamalıdır
Soru Açıklaması
48.
Rentek manevrası nedir?
Doğru Cevap: "B" Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
Soru Açıklaması
49.
İlkyardım nedir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
Soru Açıklaması
50.
Birinci derece yanıkta derinin hangi tabakası yanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Derinin en üst bölümü
Soru Açıklaması
logo
66. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
51.
Özel güvenlik görevlisi Esra; bir trafik kazası sonrasında bağırsakları açığa çıkmış, karın yaralanması olan bir hastayı görür. İlk yardımda ne yapması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "A" Bağırsaklara dokunmaz ve üzerini temiz, nemli geniş bir bezle örter
Soru Açıklaması
52.
Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada ‘ dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı’ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 30/2
Soru Açıklaması
53.
Hangisi vücuttaki sistemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dalak sistemi
Soru Açıklaması
54.
Bayılan bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Su içirilir
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ilk yardımın öncelikli amaçlarına yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" İyileşmeyi geciktirmek
Soru Açıklaması
56.
Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sel
Soru Açıklaması
57.
Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?
Doğru Cevap: "B" Tavanda
Soru Açıklaması
58.
Bilgi sahibi olunduğu halde yangınlar için gerekli tedbirleri almamak yangın çıkış sebeplerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İhmal
Soru Açıklaması
59.
Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Erozyon
Soru Açıklaması
60.
Akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
logo
66. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
61.
Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Genleşme tehlikesi
Soru Açıklaması
62.
Alev, ısı, ışık, korlaşma görülmeyen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yavaş yanma
Soru Açıklaması
63.
Ülkemizde İtfaiye Yangın ihbar numarası aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 110
Soru Açıklaması
64.
“Maddeye karşı bedenen veya psikolojik olarak şiddetli bir istek ile bağlılık gösteren ve kullandığı dozu devamlı artırma ihtiyacı duyan, maddeyi bulamadığı zamanlarda şiddetli fiziki ve psikolojik tepkiler veren kişilerdir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Madde bağımlısı
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi doğal(tabi) kaynaklı uyuşturucu maddelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Captagon
Soru Açıklaması
66.
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Etkin bir iletişim, karşılıklı değil tek yönlü bir süreçtir
Soru Açıklaması
67.
Bir kurumda sosyal ilişkiler ve etkili iletişim yolları iyi kurulamamışsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Kurumsal aidiyet güçlenir
Soru Açıklaması
68.
İş yerinizde sizin içinde olmadığınız bir olayda konunun tamamını dinlemeden bir tarafı haklı bulmanız aşağıdaki maddelerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Önyargı
Soru Açıklaması
69.
İş yerinize gelen bir misafiri ya da size soru sormak isteyen birini etkili bir şekilde dinlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalısınız?
Doğru Cevap: "E" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi bir kitle iletişim aracıdır?
Doğru Cevap: "A" Gazete
Soru Açıklaması
logo
66. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi mesaj veren kişinin (kaynak öğesinin) verdiği mesajın inandırıcılığını ve etkisini arttırabilecek özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Antipatik davranışlar
Soru Açıklaması
72.
Şiddetli heyecan, korku, kaynak veya hedefe ilişkin olumsuz tutumlar ve önyargılar sonucunda oluşan ve iletişime engel olan gürültü türü hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Psikolojik gürültü
Soru Açıklaması
73.
Etkili iletişimde empatik davranma bir özel güvenlik görevlisine hangi becerileri kazandırır?
Doğru Cevap: "D" İnsanları tam ve eksiksiz anlayabilme becerisini
Soru Açıklaması
74.
Televizyonda izlediği gündüz programında sürekli kavga dövüşe şahit olan ve bundan rahatsızlık duyup RTÜK telefon hattını arayan izleyicinin bu şikayeti iletişimin öğelerinden hangisine tekabül eder?
Doğru Cevap: "B" Geribildirim
Soru Açıklaması
75.
İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak, onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına………….denir. Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi “Ben Merkezci” yaklaşımı tanımlamak için kullanılabilir?
Doğru Cevap: "A" Sadece kendi bildiklerinin doğru olduğuna inanma
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal statüyü öne çıkarmak
Soru Açıklaması
78.
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Davranış
Soru Açıklaması
79.
Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, ortak bir amacı gerçekleştirmek için eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği topluluğa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Grup
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların genel özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Liderleri vardır
Soru Açıklaması
logo
66. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
81.
Yasadışı bir toplumsal eylemde, eylemi başlatma, devam ettirme ve amaca ulaştırmasında tecrübe sahibi kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Provokatörler
Soru Açıklaması
82.
Sosyolojik açıdan, “Farklı birey veya grupların aynı şeyi elde etmek için birbirlerini devre dışı bırakmak veya zayıflatmak amacıyla yaptıkları bilinçli mücadeleye” ne denir?
Doğru Cevap: "E" Çatışma
Soru Açıklaması
83.
Spor müsabakasını seyretmek için salona girmek isteyen bir grup taraftarın üstlerini aratmamak için direndiğini gören özel güvenlik görevlisi Nihat’ın, direnen gruba karşı aşağıdaki hangi müdahale ilkesini uygulamaması gerekir?
Doğru Cevap: "D" Taraftarlara hakaret etme
Soru Açıklaması
84.
Yasadışı toplumsal olayda gözaltı işlemi yapacak olan güvenlik görevlileri topluluğu çevirmek amacıyla aşağıdaki düzenlerden hangisini kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Çember düzeni
Soru Açıklaması
85.
Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergâh, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
Doğru Cevap: "D" Vali
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi, genel kolluk gözetim ve denetiminde, özel güvenlik görevlilerinin elle arama yapabileceği yerlerdendir?
Doğru Cevap: "D" Spor müsabakaları
Soru Açıklaması
87.
Göz yaşartıcı gaza maruz kılındıktan sonra yapılan ilk yardım çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Göz yaşartıcı gazın bulaştığı ve etkilediği yerlere varsa derhal krem sürülmelidir
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi bir koruma çeşidi değildir?
Doğru Cevap: "B" Uzak koruma
Soru Açıklaması
89.
Koruma esnasında “saat 9” istikametinden saldırı gerçekleşmesi durumunda koruma personeli korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Saat 3 istikametine
Soru Açıklaması
90.
Tek araçlı koruma düzeninde arkada seyreden koruma aracında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
Doğru Cevap: "C" Koruma görevlisi
Soru Açıklaması
logo
66. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Egitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 puan Toplam Süre 120dk
91.
Hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Buluşma
Soru Açıklaması
92.
Koruma ekibi öncü istihbarat çalışması yaparken saldırı ihtimali en yüksek noktalar olarak hangi bölgeleri öncelikli tespit eder?
Doğru Cevap: "B" Boğma noktaları
Soru Açıklaması
93.
Makam ve koruma aracı gidilecek yere yaklaştıkça güzergah hakkında koruma amirine bilgi veren ekip hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Öncü koruma
Soru Açıklaması
94.
Kişi korumada, saat yönünde istikamet belirleme hususunda esas alınan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Korunan önemli kişi (VIP)
Soru Açıklaması
95.
Terörle Mücadele Kanunu’nun numarası ve koruma yetkisi veren madde hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 3713- 20. Madde
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamasından değildir?
Doğru Cevap: "E" Saldırganı yakalamak ve muhafaza altına almak
Soru Açıklaması
97.
"İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki ………………" cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Genel kolluktadır
Soru Açıklaması
98.
Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "D" Şüphelinin parmak izini alır
Soru Açıklaması
99.
Özel güvenlik-Genel Kolluk ilişkileri açısından örnek olan proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdakilerin hangisinde genel kolluk teşkilatı doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Polis – Jandarma – Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.