logo
98. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Kanunsuz olarak / yetki aşılarak, kişinin, evine, işyerine, aracına girmesi veya çıkmasının; istediği bir yere, istediği bir yoldan gitmesinin veya gelmesinin engellenmesi halinde Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suç işlenmiş olur?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (Türk Ceza Kanunu madde 109)
Soru Açıklaması
2.
Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik görevlileri, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerine göre de zor kullanabilirler
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik görevlileri çalışma süreleri, izin, ücret gibi özlük hakları bakımından hangi kanuna tabidirler?
Doğru Cevap: "B" İş Kanunu
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda özel güvenlik görevlilerine yetki olarak tanınan hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Yakalama
Soru Açıklaması
5.
Görevinden ayrılan özel güvenlik görevlilerinin işveren tarafından valiliğe bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim ……… gün içinde yapılır. Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru şekilde dolduran ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 15
Soru Açıklaması
6.
Spor müsabakalarında genel kolluk ile beraber görev alan özel güvenlik görevlileri görevle ilgili kimlerin talimatlarını uygulamak zorundadır?
Doğru Cevap: "C" Müsabaka güvenlik amirinin ve genel kolluğun
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlilerine çalışacakları yerin ve yapacakları görevin özelliğine göre verilen eğitim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Alan eğitimi
Soru Açıklaması
8.
I. Görev dışında çalıştırma yasağı


II. Grev yasağı


III. Görevden uzaklaştırma yasağı


IV. Sendikaya üye olma yasağı


V. Toplu iş sözleşmesi yapma yasağı


Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yer alan yasaklardan değildir?
Doğru Cevap: "C" IV, V
Soru Açıklaması
9.
Özel Güvenlik Görevlisi, görevli bulunduğu alanda, bir suçla karşılaştığında ne yapmaz?
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet Savcılığını arayıp onun yazılı emir vermesini bekler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkisini kullanması açısından doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlisi yetkilerini emir verildiği takdirde kullanabilir
Soru Açıklaması
logo
98. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Can’ın, aşağıdakilerden hangisi haklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Greve katılma hakkı
Soru Açıklaması
12.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre aşağıdaki özel güvenlik hizmetlerinden hangisi için görev belgesi düzenlenir?
Doğru Cevap: "B" Kişi koruma
Soru Açıklaması
13.
Özel güvenlik görevlilerinin sadece görevli oldukları yerde, görevli oldukları sürede ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartları görünür şekilde olmak kaydıyla kullanabilecekleri yetkiler hangi kanunda düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
14.
Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir
Soru Açıklaması
15.
Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun işlenmesi halinde bu suça uygulanacak cezai yaptırımlar hangi kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
16.
Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Güvenliğin sağlanması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirler yetersiz görülürse, valilik ilave tedbirler alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkilidir
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon tarafından hangi nedenle izin verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikle ilgili valinin görev alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Şirketlerin özel güvenlik alanında çalışabilmesi için faaliyet izin belgesi verilmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda yer alan adli suçun ağırlaştırıcı nedeni olarak sayılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Çalışma izni verilmeyen kişilerin özel güvenlik görevlisi olarak silahlı çalıştırılması
Soru Açıklaması
20.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte, para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde, kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar alma görevi, kime verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İl özel güvenlik komisyonuna
Soru Açıklaması
logo
98. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Özel güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanaklarla ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tutanaklar kurşun kalemle de yazılabilir
Soru Açıklaması
22.
Hava meydanında devriye görevi yapan ÖGG Oğuz ile Sedat’ın, devriye görevleri esnasında aşağıdaki hangi davranışları yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Devriye esnasında sürekli olarak aynı güzergâhı kullanmaları
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?
Doğru Cevap: "A" Kan
Soru Açıklaması
24.
Özel güvenlik görevlilerinin önleme aramasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Elle arama
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik görevlisi Hasan, devriye görevi sırasında, otoparkta şüpheli paket ihbarı alır. Olayla ilgili hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Paketi emanete alır ve sahibini arar
Soru Açıklaması
26.
Üniversitenin merkez kampüsünde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Serkan ile Cengiz’in hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Trafiği düzenleme
Soru Açıklaması
27.
Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gerçek dışı tutanak düzenlemek suç değildir
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Çok önemli nokta (Merkezi halka)
Soru Açıklaması
29.
Kişi, kurum ve kuruluşların talebi halinde özel güvenlik görevlileri hangi kanun çerçevesinde izin verilen yerlerde görev yapmaktadırlar?
Doğru Cevap: "B" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Dar bir alanın koruma altına alınması
Soru Açıklaması
logo
98. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Sitede görevli özel güvenlik görevlileri Melike ve Zeynep hangi durumda konuta girebilir?
Doğru Cevap: "D" Yangın olduğunda
Soru Açıklaması
32.
Bankada görevli özel güvenlik görevlisi Zeki’nin hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bankamatiğe para yatıran müşterilere yardımcı olmalıdır
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Şaşkınlık durumu
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken görevlilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İlk yardım görevlisi
Soru Açıklaması
35.
Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir adli olayla ilgili olarak yapmış oldukları davranışlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Suç delillerini toplamak ve muhafaza etmek
Soru Açıklaması
36.
Özel güvenlik görevlisi Emine ve Cihan, bakanlığın giriş kapısında X Ray cihazından geçen karton paket içerisinde patlayıcı madde ve düzeneği şüphesi olan görüntü elde etmesi durumunda, özel güvenlik görevlilerinin olaya müdahalesinde, aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

I- Çantanın sahibinin bilgileri alınır içeri girişine izin verirler

II- Çantayı bizzat açarlar ve incelerler

III-Çantayı emanete alırlar ve güvenlik şeridi çekerek vatandaşların bölgeye yanaşması engellenir

IV-Şüpheli şahsı muhafaza altına alırlar V-Genel kolluk ve sorumlu amirlerine bilgi verirler
Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması
37.
Özel güvenlik görevlilerinin belirlenen bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdiği devriye yöntemi, hangi devriye yöntemidir?
Doğru Cevap: "B" Planlı Devriye
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi bulgu ve delillerin faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Şüpheli-polis-savcı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarır
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mevsim normallerine göre giyinen ve normal davranış sergileyen şahıslar
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi şüpheli araç tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gelişi güzel park etmiş ancak sahibi bilinen araçlar
Soru Açıklaması
logo
98. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Aşağıdakilerden hangisi kartlı geçiş sistemlerinin bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kamera
Soru Açıklaması
42.
Kurum ve işletmelerin güvenlik sistemlerinden birini kullanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Satışları artırmak
Soru Açıklaması
43.
X-Ray sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kişilerin bagajlarının içeriğini göstermek
Soru Açıklaması
44.
Yangın algılama sistemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Patlayıcı maddelere göre alarm üretirler
Soru Açıklaması
45.
Ceketinin altına silah saklayarak bir binaya giriş yapmak isteyen şahsın bu girişimi aşağıdaki güvenlik sistem veya cihazlarının hangisinin yardımıyla engellenir?
Doğru Cevap: "B" Metal detektörü
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşınmasında genel kurallar içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Yaralı yön değiştirirken ani dönmeler ve bükülmelerle taşınmalıdır
Soru Açıklaması
47.
Çıkıkta ilk yardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çıkık yerine oturtulmaya çalışılır
Soru Açıklaması
48.
Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde hasta hangi pozisyonda tutulmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Yarı oturur pozisyonda tutulmalıdır
Soru Açıklaması
49.
Hava yolunda bilinci açık, tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Karına bası uygulanır (Heimlich manevrası)
Soru Açıklaması
50.
Kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kanayan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur
Soru Açıklaması
logo
98. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Aşağıdaki müdahalelerden hangisi temel yaşam desteği değildir?
Doğru Cevap: "E" Psikolojik destek verilmesi
Soru Açıklaması
52.
“Bir el alına yerleştirilir; Diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilir; Baş geriye doğru itilir. Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur” belirtilen tanımlama aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Baş geri çene yukarı pozisyonu
Soru Açıklaması
53.
Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Baş-boyun-gövde ekseninin bozulması önemsenmez
Soru Açıklaması
54.
Çalışmakta olduğunuz fabrikada bir işçinin bilinçsiz şekilde yerde yattığını ve çırpındığını gördüğünüzde aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "E" Çevre güvenliği alınır, kendisini yaralamaması sağlanır, kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılır
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi, zehirlenmelerde genel ilk yardım kurallarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaralı düz yatırılır
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale ederken yanlış olarak yapılan davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Birden fazla söndürücüyle müdahale ederken arka arkaya (sırayla) müdahale edin
Soru Açıklaması
57.
Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin standardında belirtilen periyodik bakımların kim/kimler tarafından yaptırılması mecburidir?
Doğru Cevap: "A" Bina sahibi, yönetici veya sorumlu bina yetkilisi
Soru Açıklaması
58.
Elektrik kaçağının olduğu bir ortamda aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Elektrik kaçağı çıplak elle kontrol edilir
Soru Açıklaması
59.
Bulunduğu ortamlarda meydana gelen duman oluşumunu algılayan cihazlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Duman dedektörü
Soru Açıklaması
60.
Orman yangınlarında yangın söndürmede kullanılabilecek en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
logo
98. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" İhmal, tedbirsizlik, bilgisizlik
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yangın söndürmede kullanılan söndürme maddeleri arasında yer alır?

I. Su

II. Karbondioksit

III. K.K.T. (Kuru Kimyevi Toz)

IV. Köpük
Doğru Cevap: "D" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
63.
Alev, ısı, ışık ve korlaşma görülmeyen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yavaş yanma
Soru Açıklaması
64.
Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış değildir?
Doğru Cevap: "C" Kenevir bitkisinden elde edilir
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımının fiziksel belirtilerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" İlgi-istek kaybı
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Empatinin temelinde dinlemeden anlamak vardır, sempatide dinlemek çok önemlidir
Soru Açıklaması
67.
Cilt temasından başlayıp kişinin 40 cm uzağına kadar olan alanı kapsayan ve eş, dost, akraba dışındaki herhangi birisinin ihlal etmesinden rahatsızlık duyabileceğimiz alana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mahrem alan
Soru Açıklaması
68.
Etkili iletişimde aşağıdakilerden hangisi sözel iletişim biçimidir?
Doğru Cevap: "C" Telefonla görüşme
Soru Açıklaması
69.
İletişim sırasında karşılaşılan zor durumlarda bir özel güvenlik görevlisinin hangi izlenimi oluşturması iletişim kazasına sebep olabilir?
Doğru Cevap: "A" Görevlinin sıradan bir görüşme yapıyormuş izlenimi oluşturması
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi sözsüz iletişime uygundur?
Doğru Cevap: "A" Duygu ve düşüncelerimizi jest ve mimiklerimizle anlatma
Soru Açıklaması
logo
98. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "B" Susmak
Soru Açıklaması
72.
İyi bir dinleyici olmak iletişim sürecinde neden gereklidir?
Doğru Cevap: "B" Mesajı anlayıp gereğini yapabilmek için
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası çatışmaları çözümlemede başvurabileceğimiz yöntemlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Haksız olduğumuzu asla kabul etmemek
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ön kabuller (Benimseme)
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sorun çıkarmak
Soru Açıklaması
76.
Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kurum ve/veya kuruluş, hem de vatandaşlarla kurdukları …………., görev yaptıkları yer ile arasında güven duygusunun oluşmasında büyük bir öneme sahiptir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Etkili iletişim
Soru Açıklaması
77.
“İletişim sürecinde kişilerin ne söylediklerinden ziyade nasıl söyledikleri önemlidir.” Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mesajın hangi iletim araçları kullanılarak iletildiği ne söylendiğinden daha önemlidir
Soru Açıklaması
78.
“Bir maç dağılımında polisle beraber görev yapan ÖGG Murat, etrafa zarar veren taraftar grubunu dağıtmak üzere sıkılan CS gazının rüzgârın ani ve ters esmesi sonucu kendisini de etkilediğini anlar.” Murat’ın panik yapmaması için bu etkilenmeden ne kadar süre içerisinde kurtulabileceğini bilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" 10-30 dakika
Soru Açıklaması
79.
“Hayatları boyunca yetersizlik gösteren, karşı karşıya kaldıkları güçlüklere çabuk ve yapıcı çözüm bulamayan, fikir ve davranışlarında sürekli kararsızlık gösteren ve uyum güçlüğü çeken kişiye denir.” Tanımda anlatılan kalabalık içindeki kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tesir altında kalan
Soru Açıklaması
80.
Grubun özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Grupların devamlılığı olan düzenli ilişkileri yoktur
Soru Açıklaması
logo
98. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Bir topluluğun içindeki kişide, topluluğa mensup olduğu hissiyatından kaynaklanan bazı yeni psikolojik özellikler ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi kitle psikolojisi denilen bu kavramın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Sakinlik
Soru Açıklaması
82.
Üniversitede görevli ÖGG Vedat, yasadışı toplanan grubun dağıtılabilmesi için göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kalmıştır. Vedat gaz kullanırken kalabalığın kaçış yönünü hesaplamadığından, kaçış yolunun kapalı olduğunu gören eylemciler bilinçsizce sağa sola koşuşturmaya başlarlar. Kalabalıkta oluşan bu durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Panik
Soru Açıklaması
83.
Özel güvenlik görevlilerince kalabalığa karşı göz yaşartıcı sprey gaz kullanma mecburiyetinde kalınmıştır. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak aşağıda sayılan etkilerden hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "E" Kalıcı işitme kaybına neden olabilir
Soru Açıklaması
84.
Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Göz, burun, boğaz ve cilt üzerinde yanma ve batma etkisi oluşturur

II. Gazın etkisi 2 ila 3 saat arası sürer

III. Astım hastalarına herhangi bir zarar vermez

IV. Öksürük ve mide bulantısı yapabilir
Doğru Cevap: "B" I, IV
Soru Açıklaması
85.
“Özellikle ülkemizdeki toplumsal yaşamda insan davranışlarını ve insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen farklı nitelikte birçok toplumsal davranış kuralı mevcuttur.” Aşağıdakilerden hangisi bu toplumsal davranış kurallarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Disiplin kuralları
Soru Açıklaması
86.
“Yasadışı topluluklar, hedeflerini gerçekleştirmek için giriştikleri eylemlerde mutlaka güvenlik güçlerinin engellemesiyle karşılaşırlar, ancak yasadışı topluluklar bu engellemeyi aşabilmek için de bazı taktikler uygularlar.” Aşağıdakilerden hangisi bu taktiklerden birisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Güvenlik kuvvetlerini ikna ederek alandan ayrılmalarını sağlama
Soru Açıklaması
87.
“Üniversitede yemek ücretlerinin zamlanmasını protesto etmek amacı ile bir araya gelen öğrenciler eylem sırasında rektörlük binasına saldırırlar. Bu arada konu ile ilgisi olmamasına rağmen yoldan geçen belediye otobüsünün camlarını da kırarak zarar verirler ve otobüsü kullanılamaz hale getirirler.” Bu olayda toplumsal olayların hazırlık aşamalarından hangisi meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kontrolden çıkış ve zorbalık hareketlerinin yayılması
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Duygusal nedenler
Soru Açıklaması
89.
Hangisi suikast amaçlı saldırıların safhaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Hedef ile iletişime geçme
Soru Açıklaması
90.
Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi kolluğun hangi yetkisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Arama
Soru Açıklaması
logo
98. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Aşağıdakilerden hangisi korunan kişi aracının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Araçlar açık renkli olmalıdır.
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından birisidir?
Doğru Cevap: "D" Terör örgütlerinin, suç şebekelerinin hedefi olan önemli kişilerin (VIP) korunma ihtiyacını karşılamak
Soru Açıklaması
93.
Korunan önemli kişiye (VIP) saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "C" Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalı ve ateş etmelidir
Soru Açıklaması
94.
Koruma personelinden bir kişinin, koruma sorumluluk alanının 120 derece olduğu koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Üç kişi ile koruma düzeni
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
Doğru Cevap: "A" Korunan önemli kişinin (VIP) beden bütünlüğünü korumak
Soru Açıklaması
96.
Temel koruma prensipleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Koruma görevinde silah kullanmak ilk çare olmalıdır
Soru Açıklaması
97.
"Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili …………… bildirilir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
Doğru Cevap: "B" Genel kolluğa
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?
Doğru Cevap: "D" Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
99.
Kamu düzenin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren kolluk birimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Genel kolluk
Soru Açıklaması
100.
............; Kamu güvenliğini, şahıs, tasarruf emniyetini ve konut dokunulmazlığını korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ile kamunun istirahatını temin eder. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Polis
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.