logo
95. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilmiş 50 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Mustafa, en az bir yıllık hizmet süresini tamamlamıştır. Özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın yıllık ücretli izin hakkı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz
Soru Açıklaması
2.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, aşağıda numaralandırılan kişi ya da kişilerden hangisinde özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olma şartı aranır?

I. Kurucu


II. YöneticiIII. Uzman eğiticiIV. Özel güvenlik görevlisiV. Şirket tüzel kişi ortağının yetkilendirdiği temsilciler
Doğru Cevap: "D" II, IV
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda öngörülen adli suçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlisinin koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılması
Soru Açıklaması
4.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilebilir?
Doğru Cevap: "A" İdari para cezası
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir?
Doğru Cevap: "B" Koruma ve güvenlik planı
Soru Açıklaması
6.
Özel güvenlik görevlileri mevzuat gereği bazı yerlerde silahlı olarak görev yapamazlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda olmayıp silahlı olarak görev yapılabilecek yerlerdendir?
Doğru Cevap: "E" Televizyon ve telsiz verici istasyonlarında
Soru Açıklaması
7.
Polise “Zor ve Silah Kullanma” yetkisi veren düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
Soru Açıklaması
8.
“Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" İş Kanunu
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik görevlilerinin tabii afet hallerinde yardım yükümlülüğü hangi yönetmelikte düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Soru Açıklaması
10.
Özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Veli görev yaptıkları alışveriş merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri bir vatandaşı genel kolluğun bilgisi dışında yakalayarak güvenlik odasına almışlar, yaklaşık üç saat alıkoydukları kişinin suç işlediğine yönelik bir tespit yapılamayınca bırakmışlardır. Alıkonulan vatandaşın şikayeti üzerine yapılan soruşturmada adli makamlarda Ahmet ve Veli’nin karşılaşacakları temel suçlama aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlaması ile karşılaşacaklardır
Soru Açıklaması
logo
95. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar
Soru Açıklaması
12.
Yöneticide aranan şartların kaybedilmesi halinde hangi süre içerisinde eksiklik giderilmediği veya yönetici değiştirilmediği takdirde şirketin faaliyet izni iptal edilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ay
Soru Açıklaması
13.
Türk Ceza Kanunu’nda “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenen suç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İftira
Soru Açıklaması
14.
Çalıştığı AVM’nin çatısına çıkmış ve intihar etme niyeti olduğunu düşündüğü bir kimseyi gören özel güvenlik görevlisi Mehmet, bir süre sonra aşağıdan seslenerek “Atlarsan atla!” demiştir. Bunun üzerine çatıdaki kişi atlamıştır. Mehmet, Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "B" İntihara yönlendirme
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik komisyonunun başkanlığını Vali yapar
Soru Açıklaması
16.
Ceza Muhakemesi Kanununa göre kişiye suçu işlerken rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması durumunda geçici olarak yakalama yapılabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Geçici yakalama herkes tarafından yapabilir
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma üzerine arkasında ışığı yansıtan “Özel Güvenlik” ibaresi yazılı yeleği aşağıdakilerden hangisinde giymeleri mecbur tutulmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Para ve değerli eşya naklinde
Soru Açıklaması
18.
Yürürlükte bulunan mevzuatımızda, kişisel verilerin kaydedilmesi başlığı altında yer alan “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
19.
Yetkileri konusunda şüpheye düşen bir özel güvenlik görevlisinin öncelikli olarak bakması gereken kanun ve ilgili maddesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. maddesi
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik hizmeti yürütülen işlerde, yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayının alınması gerekir
Soru Açıklaması
logo
95. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Nokta görevlisi özel güvenlik görevlisi Serkan’ın hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Nokta içerisinde gazete okumak
Soru Açıklaması
22.
Türk Medeni Kanunu özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki hangi yetkiyi vermiştir?
Doğru Cevap: "E" Zor kullanma
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?
Doğru Cevap: "A" Hâkim kararı ile büroda yapılan arama
Soru Açıklaması
24.
Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen hareketlerin belirli bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Olay
Soru Açıklaması
25.
Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı esnada telsizin mandalına basılmalıdır
Soru Açıklaması
26.
Araç kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Yasin ile Cemal’in hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Görevli oldukları yere malzeme getiren araçları kontrol yapmadan içeri almak
Soru Açıklaması
27.
. Özel güvenlik görevlileri Şahin ile Nazım’ın görev alanı içerisinde silahla yaralama olayı meydana gelmiştir.

Olayda kullanılan silah hangi delil çeşididir?
Doğru Cevap: "A" Fiziksel
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sınıflandırılamaz
Soru Açıklaması
29.
Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Selma ile Filiz’in kullanamayacağı yetki hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kimlik tespiti
Soru Açıklaması
30.
Müzede unutulan fotoğraf makinasını korunaklı bir yerde tutmak için özel güvenlik görevlileri Serap ile Yeşim’in hangi tutanağı tutması gerekir?
Doğru Cevap: "A" Emanete alma tutanağı
Soru Açıklaması
logo
95. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gereksiz bilgilere yer verilmelidir
Soru Açıklaması
32.
Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Halil, görev alanı içerisinde kendisinin de tanıdığı bir erkeğin eşine darp ettiğini görmesi üzerine davranışı nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Olaya müdahale ederek genel kolluğa haber verir
Soru Açıklaması
33.
Özel güvenlik görevlileri Kadir ile Selçuk belirlenen bölgede, belirli zamanlarda devriye görevini yerine getirirken hangi devriye yöntemini gerçekleştirmiş olurlar?
Doğru Cevap: "E" Planlı devriye
Soru Açıklaması
34.
Olay yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hasan’ın görevi ile bağdaşır?
Doğru Cevap: "B" Olay yerine girilmez şeridi ile çevirir
Soru Açıklaması
35.
Özel güvenlik görevlisi Halil, bir olayla ilgili not alırken hangi duyuları ile elde ettiği bilgileri not almalıdır?
Doğru Cevap: "A" Görülenler/gördükleri
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen fiziksel bulgudur?
Doğru Cevap: "D" Kovan
Soru Açıklaması
37.
Mağazadan hırsızlık yapan şüpheliyi özel güvenlik görevlisi Metin yakalamıştır. Hazırlamış olduğu yakalama tutanağında hangi unsurun bulunması gerekli değildir?
Doğru Cevap: "D" Medeni halinden
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eylemlerinin özelliklerinden biri olarak görülemez?
Doğru Cevap: "E" Anlık bir geçici tartışmadan meydana gelmesi ve devam etmemesi
Soru Açıklaması
39.
Özel güvenlik görevlisi Ali, nokta görevi sırasında binanın arka sokağından patlama sesi geldiğini duyması üzerine aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
Doğru Cevap: "B" Derhal genel kolluğa haber verir
Soru Açıklaması
40.
. Özel güvenlik görevlisi Tuna, AVM’de devriye görevi esnasında şüpheli paketle karşılaşır. Hangi hareket tarzı doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Paketi emanete alır ve sahibini arar
Soru Açıklaması
logo
95. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Quad için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Aynı ekranda dört (4) kamerayı izlemeye olanak verir
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi biometrik sistemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bariyerler
Soru Açıklaması
43.
Sprinkler Sistemi nedir?
Doğru Cevap: "D" Tavana yerleştirilen borularla su püskürterek yangını söndürme amaçlı kullanılan bir sistemdir
Soru Açıklaması
44.
Patlayıcı/uyuşturucu koklama dedektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kontrol edilen maddenin yaydığı kokuya göre tespit yapar
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Dikenli tel
Soru Açıklaması
46.
Boğulmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Boğulmaya müdahale eden ilkyardımcı güvenlik tedbirlerini almakla uğraşmaz
Soru Açıklaması
47.
Çocuğunuzun bisikletten düşmesi sonucunda dizinde oluşan derin yara ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yara bölgesinin içine ilaç sürülür
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 112’nin aranması sırasında yaralıların sayısı bildirilmez
Soru Açıklaması
49.
Şehirlerarası yolda birkaç aracın karıştığı bir kazaya müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "D" İlkyardımcı, 112’nin gelmesini beklemeden olay yerinden ayrılabilir
Soru Açıklaması
50.
Çocuğun burnuna soktuğu yabancı cisim ile ilgili yapılacak ilkyardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Diğer burun deliğine bastırılarak nefes vermesi sağlanır, yabancı cisim çıkmıyorsa doktora götürülür
Soru Açıklaması
logo
95. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Kimyasal madde yanıklarında ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Temas bölgesine yanık merhemi sürülür
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Çıkan eklem bölgesi hızla yerine oturtulur
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi güvenliğini sağladığınız alışveriş merkezindeki travmatik bir olay sonucunda 112’yi ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Konuşma kısa tutulur ve telefon hemen kapatılır
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşımada olması gereken kurallar içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Hastanın ayakları gidiş yönünde olmalıdır
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kopan uzuv parçası bol sabunlu suyla yıkanır
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler
Soru Açıklaması
57.
Söndürme olayı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "D" Flashover olayının gerçekleşmesi
Soru Açıklaması
58.
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yangın
Soru Açıklaması
59.
Yanma unsurlarından olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur?

I. Kondüksiyon (iletim)

II. Konveksiyon (taşınım)

III. Radyasyon (ışınım)
Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması
60.
Bilgi işlem merkezleri, laboratuvarlar, hassas cihazların bulundurulduğu alanlar, telekomünikasyon odaları gibi yerlerde hangi tip söndürücüler kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Halojenli hidrokarbonlar
Soru Açıklaması
logo
95. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Alevli ve korlu yanma kabiliyetine sahiptir; söndürme yöntemi ise soğutma veya yanıcı maddenin uzaklaştırılmasıdır.

Aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinin özelliği bu tanımlamalara göre doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Katı madde yangınları
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Oksijensiz yanma
Soru Açıklaması
63.
Kapalı bir hacimde LPG ve doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Doğalgaz havadan hafif, LPG havadan ağırdır
Soru Açıklaması
64.
Durgunluk, isteksiz olma, soluk bir yüz, ağır ve yavaş hareket etme, zayıflık, dengesiz yürüme, öz bakımda azalma, bir yerde uzun süre kalamama gibi durum ve belirtiler hangi narkotik madde türünün etkisi sonucunda ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "E" Eroin
Soru Açıklaması
65.
Alışılmış olan maddenin alınamaması veya azaltılması halinde ortaya çıkan hastalık tablosu, kriz durumu ve buna bağlı olarak kişinin dayanılmaz acılar yaşaması neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Yoksunluk halini
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Alıcı mesajı tam değil, seçerek almalıdır
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Acelecilik
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Örgütler arası iletişim
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak
Soru Açıklaması
70.
Olaylar, olgularla ilgili değişimleri birbirlerine haber veren ve bunlara ilişkin bilgileri birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da düşünce ve duygu bildirimlerine ……… denir.

Yukarıda tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
logo
95. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
…………. : Birbiriyle iletişim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan, kendilerini ………..’un üyesi olarak gören, algılayan, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır.

Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlere gelirse metin tamamlanmış olur?
Doğru Cevap: "D" Grup
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi empatiyi en iyi şekilde tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Kendini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır
Soru Açıklaması
73.
Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine yöneltilen bir mesajı tam olarak anlayabilmesini aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?
Doğru Cevap: "B" Fiziksel görünüşü
Soru Açıklaması
74.
Çalışanların işle ilgili karara katılımının sağlanması ve iletişim kanallarının açık olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?
Doğru Cevap: "B" İşe karşı bağımlılık azalır
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Meydana geldiği ortamdan etkilenmez
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Empati (kendini karşındakinin yerine koyma)
Soru Açıklaması
77.
Büyük çoğunlukla gündelik insan ilişkilerinde canlı, neşeli, enerjik bir ses tonu insan üzerinde ……… etki bırakır.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Olumlu
Soru Açıklaması
78.
Gaz maskesi ve filtresiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Gaz maskeleri ve filtrelerin kullanım ömrü 20 yıldır
Soru Açıklaması
79.
“Hasan, gaz kullanma eğitimi almış üniversitede görevli özel güvenlik görevlilerin amiridir. Henüz genel kolluk çağırılmadığı için bina içerisinde toplanan ve dağılmayan yasadışı kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmak zorunda kalınmıştır.”

Bu olayla ilgili Hasan’ın aşağıdaki hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Daha etkili olması için kapalı mekânda yüksek dozajda göz yaşartıcı gaz kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
80.
OC biber gazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Etkisini 1,5 ila 2 saat içerisinde kaybeder
Soru Açıklaması
logo
95. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişilere yapılacak ilkyardım şekillerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yüze ve gözlere el ile ovmak suretiyle masaj yapılır
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilir?
Doğru Cevap: "E" İzin verilen yer ve zamanda yapılması
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Bir an önce topluluğu dağıtmak için sert müdahalede bulunmak
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlilerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Taraflı olma
Soru Açıklaması
85.
“Özel güvenlik görevlisi Mehmet, grup dinamiği bilgisine sahiptir” denilince Mehmet’in aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olduğu anlaşılmaz?
Doğru Cevap: "D" Mekanik bilgisi
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi işinde başarılı olmak isteyen bir güvenlik görevlisinin sahip olması gereken tavır ve davranış unsurlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Gergin olma
Soru Açıklaması
87.
İlçede meydana gelen heyelan sonucu kayarak yıkılan binalarını seyrederken müteahhit ve yetkililere tepki gösterip slogan atan bina sakinleri ve çevreden gelen insanlardan oluşan kalabalık hangi tür kalabalıklar olarak değerlendirilirler?
Doğru Cevap: "B" Organize olmayan aktif kalabalık
Soru Açıklaması
88.
“Suikastların mümkün olduğu kadar zorlaştırılması” aşağıdakilerden hangisinin temel amacı olabilir?
Doğru Cevap: "A" Koruma
Soru Açıklaması
89.
Kişi korumada temel koruma prensipleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Koruma personeli ekipten ayrı bireysel davranmalı, ekip ruhu ile hareket etmemelidir
Soru Açıklaması
90.
Önemli kişi (VIP) koruma hizmetleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Koruma görevlisi, önemli kişinin ani gelişen programlarında önlem almakla sorumlu değildir
Soru Açıklaması
logo
95. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Korunan kişiye (VIP) yönelik bir suikastın önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "A" Araçlar yavaş seyretmelidir
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisi, araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır
Soru Açıklaması
93.
Korunan önemli kişinin A ilinde 10 gün sonra hastane ve stadyum açılış törenine katılma programı vardır. Program tarihinden uygun bir süre önce gönderilen ekiplerin güvenlik açısından yaptıkları kontrol ve planlamaların tümüne verilen çalışmanın ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öncü istihbarat çalışması
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi makam aracında bulunması gereken özelliklerden değildir
Doğru Cevap: "D" Havalı kornasının mutlaka olması
Soru Açıklaması
95.
Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat edilmez?
Doğru Cevap: "E" Koruma görevlilerinin karakteri
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi bir koruma organizasyonunda bulunan görevlilerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel kalem görevlileri
Soru Açıklaması
97.
Genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki ilişki en doğru şekilde nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Suçların önlenmesinde koordineli çalışmalıdırlar
Soru Açıklaması
98.
Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, silahlı çalışma iznine sahip olup, silahsız görev yapılan bir yerde görevlendirilir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, görevlendirilen yerde çalışabilir
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerini ve delillerini koruma
Soru Açıklaması
100.
Özel güvenlik görevlisi Sinan, görev alanı ve görev süresi içerisinde amiri tarafından kendisine verilen ancak konusu suç teşkil eden emir ile ilgili aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Hiçbir surette emri yerine getirmez
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.