logo
89. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Anayasanın 13 üncü maddesindeki düzenlemeye göre özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem yapmaları gerektiğinde hukuki dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Kanun
Soru Açıklaması
2.
“Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin TL idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.” şeklindeki düzenleme özel güvenlik alanındaki hangi mevzuatta yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
3.
Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik eğitim kurumlarından en az kaç saat ders almak zorunludur?
Doğru Cevap: "C" 100 saat
Soru Açıklaması
4.
“Aynı veya eşit değerde bir iş için, cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” hükmü hangi
kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" 4857 sayılı İş Kanunu
Soru Açıklaması
5.
İl Özel Güvenlik Komisyonu, özel güvenlik hizmeti verilecek olan yerle ilgili karar alırken, koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?
Doğru Cevap: "A" Fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına
Soru Açıklaması
6.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında koruma ve güvenlik hizmeti verilecek yer için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?
Doğru Cevap: "A" Özel Güvenlik İzin Belgesi
Soru Açıklaması
7.
Kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlik izni için Valiliğe yapacakları başvuru neticesinde, İl Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisi hakkında karar vermez?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik hizmetinin süresine
Soru Açıklaması
8.
Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından
verilir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlilerinin alacakları ücretlerin güvence altına alınması
Soru Açıklaması
10.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
Soru Açıklaması
logo
89. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen yakalama nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Haklarında adli kontrol kararı bulunan kişileri yakalama
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kanunlardan aldıkları yetkilerini kullanabilmeleri için zorunlu şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik eğitim sertifikasını yanında bulundurmak
Soru Açıklaması
13.
Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel kurallardan bazıları aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların hangisinin ihlali özel güvenlik alanında çalışma hakkının süresiz olarak kaybedilmesine yol açmaz?
Doğru Cevap: "E" Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmaksızın çalışmak
Soru Açıklaması
14.
Otobüs terminalinin kapı detektöründen geçen şahsın üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit eden özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "B" Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
Soru Açıklaması
15.
4857 sayılı İş Kanunu’nda “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” hükmü amirdir. Bu hükme göre kanunun hangi ilkesine yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Eşit davranma ilkesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Polis Vazife ve Salahiyet Kanununca polise tanınmış yetkilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tutuklama
Soru Açıklaması
17.
Para ve değerli eşya naklinde görevlendirilen silahlı özel güvenlik görevlisi, özel güvenlik kimlik kartı ve taşıdığı silaha ilişkin ruhsat ile birlikte hangi geçerli resmi belgeyi de yanında bulundurmakla zorunlu ve sorumludur?
Doğru Cevap: "A" Görev Belgesi
Soru Açıklaması
18.
“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………… yaptırmak zorundadır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Silahsız olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az ön lisans mezunu olmak
Soru Açıklaması
20.
İllerde Özel Güvenlik Komisyon Başkanı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Vali Yardımcısı
Soru Açıklaması
logo
89. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi alışveriş merkezinde devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinin görevi ile
bağdaşır?
Doğru Cevap: "C" Olay durumunda, önce müdahale etmek ve sonra kolluğu aramak
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerine girilmemesinin sebeplerindendir?

I. Delilleri bozmamak

II. Delilleri değiştirmemek

III.Delillerin olay yeri dışına çıkmasını engellemek
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
23.
Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?
Doğru Cevap: "B" Kan
Soru Açıklaması
24.
Özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde devriye görevini ifa ederken şüpheli bir pakete rastlaması durumunda aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Havanın yağışlı olması nedeniyle şüpheli paketi kapalı alana alması
Soru Açıklaması
25.
İlk ekip olan özel güvenlik görevlileri Hakan ve Sezgin, görev alanı içerisinde bir olayla karşılaştıklarında aşağıda yer alan davranışlardan hangisini yaptıklarında yetki aşımına girer?
Doğru Cevap: "D" Olay yerindeki delilleri toplayarak genel kolluğa teslim etmek
Soru Açıklaması
26.
Not defteri tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kişisel düşünce ve yorum katılarak taraflı not alınabilir
Soru Açıklaması
27.
Özel güvenlik görevlileri Yasemin ile Selma, görev alanı içerisinde meydana gelen bir olay ile ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez?
Doğru Cevap: "E" Teşhis tutanağı
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın ilk aşamasıdır?
Doğru Cevap: "B" Bedeni kuvvet kullanma
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sayı bölümü
Soru Açıklaması
30.
Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
Soru Açıklaması
logo
89. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Olay yerinde, olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Trafiği aksatmayacak şekilde müsait bir yere çekilmelidir
Soru Açıklaması
32.
Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Not alma
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak malzemelerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Jammer cihazı
Soru Açıklaması
35.
Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı sabit yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Nokta
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Metal detektörler
Soru Açıklaması
37.
Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sırasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlaması
Soru Açıklaması
38.
Devriye turu öncesi hazırlık aşamaları ile ilgili hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Sosyolojik Hazırlık
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Radyo
Soru Açıklaması
40.
Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden faydalanılarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi işlemine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Eşkal tespiti
Soru Açıklaması
logo
89. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Jiletli teller
Soru Açıklaması
42.
Bagaj içinde bulunan patlayıcı maddeleri tespit eden ve bunu alarm ile bildirme özelliğine sahip olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" EDS
Soru Açıklaması
43.
X-Ray cihazından geçen metaller renkli monitörde hangi renkte görünürler?
Doğru Cevap: "A" Mavi
Soru Açıklaması
44.
Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Metal detektörler ısı ve ışık miktarını algılayabilirler
Soru Açıklaması
45.
X-Ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile yapılır?
Doğru Cevap: "C" Dozimetre
Soru Açıklaması
46.
İlk yardım görevlisi Ahmet Bey arabasıyla seyahat halindeyken henüz yeni olmuş bir trafik kazasına rast geliyor. Yolun kenarında arabadan fırlamış bir yaralı bulunmaktadır. Ahmet Bey bu kazazedenin solunum değerlendirmesini hangi yöntemle yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Bak-Dinle-Hisset yöntemi
Soru Açıklaması
47.
Kırık tespitinde doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
Soru Açıklaması
48.
Burkulmalarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
Doğru Cevap: "E" Bölgeye tampon yapılır
Soru Açıklaması
49.
Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Genellikle 6 yaşından büyük çocuklarda görülür
Soru Açıklaması
50.
Epilepsi krizinde hangi uygulama doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Krizin kendi kendine sonlanması beklenir
Soru Açıklaması
logo
89. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Rentek manevrası nedir?
Doğru Cevap: "B" Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi genel zehirlenme belirtilerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Deride içi su dolu kabarcıklar
Soru Açıklaması
53.
Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Süregelen bir tehlike söz konusu ise
Soru Açıklaması
54.
Sağlıklı bir çocukta dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?
Doğru Cevap: "D" 100-120
Soru Açıklaması
55.
Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne isim verilir?
Doğru Cevap: "E" Bayılma
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Asetilen
Soru Açıklaması
57.
Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini kesinlikle
yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Yanan lambalar, elektrikli cihazlar derhal kapatılmalıdır
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Su tehlikesi
Soru Açıklaması
59.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum vb. kimyasallarla suyun teması hidrojen oluşmasına, dolayısıyla patlamalara neden olur
Soru Açıklaması
60.
Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?
Doğru Cevap: "E" Afet
Soru Açıklaması
logo
89. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır
Soru Açıklaması
62.
Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" İnsanların yangın alanından panik oluşturmadan tahliyesi
Soru Açıklaması
63.
Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yavaş yanma
Soru Açıklaması
64.
Aktif maddesi MDMA olan; uyku, açlık, susuzluk gibi hayati ihtiyaçları engelleyerek vücudun dengesini bozan amfetamin türevi madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Extacy
Soru Açıklaması
65.
Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Beyin
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Motivasyon
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi empatiyi tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır
Soru Açıklaması
68.
………… duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılmasıdır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" İletişim
Soru Açıklaması
69.
İletişim sürecinde herhangi bir olaya ilişkin duygu ve düşüncelerin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan semboller veya alıcıya iletilmesi istenen konu, iletişimin hangi temel ögesi ile tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Mesaj
Soru Açıklaması
70.
Aslında dinlemeyen, dinliyormuş gibi yapan ve zihnen çok uzaklarda olan insanlara hitap edildiğinde uykudan uyanır gibi sıçrarlar. Bu tür dinlemeler genellikle konferans, seminer, kalabalık, ışık ortamı zayıf ve sıcak ortamlarda daha sık görülür.

Yukarıda anlatılan dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Görünüşte dinleme
Soru Açıklaması
logo
89. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eleştirilere karşı açık olmamak
Soru Açıklaması
72.
“İletişimde ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz önemlidir.” sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Beden dili
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin fonksiyonlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Takdir etme
Soru Açıklaması
74.
Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan kişilerin kullandığı mesafeye kişisel alan mesafesi denir. Buna göre iletişimde kişisel alan mesafe ölçüsü ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 40-80 cm
Soru Açıklaması
75.
İletişimde çok önemli bir öğe olan “ilk izlenim” karşımızdaki kişinin hangi özellikleri hakkında bilgi vermez?
Doğru Cevap: "E" Mesleki başarısı
Soru Açıklaması
76.
Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
Doğru Cevap: "B" Kişi içi iletişim
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?
Doğru Cevap: "C" Kime, nerde, ne söyleyeceğimizi bilmek
Soru Açıklaması
78.
Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İşitme kaybı
Soru Açıklaması
79.
Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme isteğine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Takım ruhu
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi için kama düzeni kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Yol kapaması yapmak için
Soru Açıklaması
logo
89. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kaçış düzeni
Soru Açıklaması
82.
Kalabalığa yakın bir noktada duyulan patlama sesi üzerine şahısların korku, endişe ve kontrolsüz bir şekilde hedef gözetmeksizin kaçışmasıyla başlayan davranış şekli hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Panik
Soru Açıklaması
83.
Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetin eyleme dönüşme safhalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Delil toplama
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bir an önce topluluğu dağıtmak için sert müdahalede bulunmak
Soru Açıklaması
86.
Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf, adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kültür
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda rastlanan eylem biçimleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Siber saldırı
Soru Açıklaması
88.
Aşağıda yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden hangisi kanun dışı olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Siyasi parti, dernek ve sendikaların bildirim yapmadan kendi kanun ve tüzüklerine göre yapılan
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Uzak koruma
Soru Açıklaması
90.
“Koruma şekilleri, korunan kişinin.................göre belirlenmektedir.” cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Tehdit seviyesine
Soru Açıklaması
logo
89. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
VIP tören alanına geldiğinde silahlı bir saldırı olması durumunda korumaların yapması gereken öncelikli hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" VIP’i çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
Soru Açıklaması
92.
VIP bombalı bir saldırı ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İlk görenin hemen bombayı alarak uzak mesafeye atması
Soru Açıklaması
93.
Yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisi bu hizmeti ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisini göz önünde bulundurmaz?
Doğru Cevap: "E" Halkın istek ve talepleri
Soru Açıklaması
94.
VIP koruma altında olan bir kişi ziyaret için Adana’dan İstanbul’a gideceğinden, yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini kontrol etmeye gerek yoktur?
Doğru Cevap: "E" Programa katılacak tüm kişilerin kan grubu bilgileri
Soru Açıklaması
95.
Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
Doğru Cevap: "A" Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi suikastların genel amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Toplumda sevilen ve sayılan bir kişi haline gelmek
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" İstinat duvarları
Soru Açıklaması
98.
Genel kolluk-Özel güvenlik ilişkileri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında emniyet ve asayişle ilgili tek yetkilidir
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri ortak yetki alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Telefon dinleme
Soru Açıklaması
100.
Özel güvenlik görevlisinin terk edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne tür bir yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Emanete alma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.