logo
87. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Devriye güzergahı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevi yapan ÖGG Cemil ve Onur’un görevi ile bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "D" AVM ziyaretçilerinden boşalan alışveriş araçlarını toplamak.
Soru Açıklaması
3.
“Yakalama Tutanağında” aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Yakalamanın şekli
Soru Açıklaması
4.
Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Zorunlu olmalıdır
Soru Açıklaması
5.
Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmalıdır
Soru Açıklaması
6.
2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
karşılaştırıldığında, aşağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılamaz?
Doğru Cevap: "C" İkametten ayrılmamayı isteme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının korunması için tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcılığı bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "A" İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Soru Açıklaması
8.
Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile …………. denir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Biyolojik delil
Soru Açıklaması
9.
Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?  (açıklamaya bakınız)
Doğru Cevap: "B" Valilik
Soru Açıklaması
sınav soru ve cevapları açıklandığında doğru cevap a şıkkı seçilmiştir ama yanlıştır çünkü

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.

Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.
10.
Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Yakalama
Soru Açıklaması
logo
87. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
Doğru Cevap: "E" Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak
Soru Açıklaması
12.
Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah
bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?
Doğru Cevap: "A" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
13.
Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız kurumda meydana gelen silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olmaz?
Doğru Cevap: "D" Olayla ilgili tutanak tutmaya gerek yoktur
Soru Açıklaması
14.
Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İhbar ciddiye alınmaz
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik görevlileri hakkında görev sırasında zor kullanma yetkilerine dair sınırları aşmaları
durumunda, Türk Ceza Kanununun 256. Maddesinde belirtilen hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Kasten Yaralama
Soru Açıklaması
16.
5188 Sayılı Kanun kapsamında aşağıdakilerin hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin
verilir?
Doğru Cevap: "B" Para ve değerli eşya naklinde
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisinin aranması özel hükme bağlı değildir?
Doğru Cevap: "A" Öğretmenler
Soru Açıklaması
18.
Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan haklardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Ötenazi hakkı
Soru Açıklaması
19.
Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
20.
Özel Güvenlik Şirketleri, Birimleri ve Özel Eğitim Kurumlarının Bakanlık ve Valiliklerce yapılan
denetlemelerinde tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için kurum ve kuruluşlara asgari kaç gün süre
verilir?
Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması
eğitim kurumu, alarm izleme merkezi ve şirkete yazılı şekilde bildirilerek bu eksiklikleri gidermesi için eksikliğin niteliğine göre asgari yedi gün süre verilir.
logo
87. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "C" Çekimser oy kullanılabilir
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görevlendirilmesi gerekli personelden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık personeli
Soru Açıklaması
23.
İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
Doğru Cevap: "E" Özel hayatın gizliliği
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır.

I-Haksız üst arama

II-Konut dokunulmazlığı ihlali

III-Zor kullanma sınırının aşılması

IV-Görevi ihmal
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
25.
Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?
Doğru Cevap: "A" Yetkili genel kolluğa
Soru Açıklaması
26.
Görev alanı içerisinde devriye hizmetini yerine getiren ÖGG Fatih ve Selçuk, görev esnasında bir işyerinde
yangın çıkması üzerine işyerine girerler. Bu davranışlarıyla hangi görevi yerine getirmiş olurlar?
Doğru Cevap: "D" Yardım
Soru Açıklaması
27.
“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”

Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
Doğru Cevap: "B" Eşkâl
Soru Açıklaması
28.
Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" Trafik kural ihlali
Soru Açıklaması
29.
“Özel güvenlik görevlisi Hakan hastanede gece vardiyasında bina içerisinde elektrik kontağından küçük
çaplı bir yangın çıktığını görür ve hemen yangın söndürme cihazı ile olaya müdahale ederek yangını
kontrol altına alır.” Bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini aşağıdakilerden hangi yazı türü ile bilgilendirir?
Doğru Cevap: "D" Rapor
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Devriye tutanağı
Soru Açıklaması
logo
87. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
ÖGG Faik yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu
imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?
Doğru Cevap: "C" Suçüstü Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir
Soru Açıklaması
32.
Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
33.
Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun olarak alınır, sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır
Soru Açıklaması
34.
Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanuna göre ruhsatlı silah taşınamayacak yerler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Umuma Açık Alanlar
Soru Açıklaması
36.
Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri, fail, mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü
materyale ........................ denir?
Doğru Cevap: "E" Bulgu
Soru Açıklaması
37.
Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kol ve bacakların etli kısımları
Soru Açıklaması
38.
Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" X-Ray cihazı
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Bilirkişi ifadesi
Soru Açıklaması
40.
“Özel güvenlik görevlisi Serkan, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam
yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır.” Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Serkan tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Olay yerinde bırakılan suç aleti bıçağı bir poşete koyarak muhafaza etmesi
Soru Açıklaması
logo
87. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kalibrasyon
Soru Açıklaması
42.
Yangın detektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?

I-Duman

II-Işık

III-Isı

IV-Alev
Doğru Cevap: "B" I, III ve IV
Soru Açıklaması
Yangın Dedektörleri : Yangın dedektörleri Duman, Isı, Koku ve Alev’e karşı duyarlı olarak çıılışırlar.
43.
Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
Doğru Cevap: "C" X-Ray cihazı ile
Soru Açıklaması
44.
Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 1 metre
Soru Açıklaması
45.
Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-Ray cihazında hangi renk ile tespit
edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Turuncu ve tonları
Soru Açıklaması
46.
Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
Doğru Cevap: "B" Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak
Soru Açıklaması
48.
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
Doğru Cevap: "A" Koruma, Bildirme, Kurtarma
Soru Açıklaması
49.
Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 12-20
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
Doğru Cevap: "A" Sağlık kuruluşuna haber verme
Soru Açıklaması
logo
87. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
Doğru Cevap: "D" Kan dolaşımının sağlanması
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Bilinç Durumu
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım yapan kişinin müdahalesi esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Kimseden yardım almamalıdır
Soru Açıklaması
54.
Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır
Doğru Cevap: "A" Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır
Soru Açıklaması
55.
Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?
Doğru Cevap: "B" Öksürebilir
Soru Açıklaması
56.
Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Oksijen
Soru Açıklaması
58.
I. Nüfus Yoğunluğu

II. İmar Durumu

III. Öğrenim Durumu

IV. Bitki Örtüsü

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I. – II. ve IV
Soru Açıklaması
59.
Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu yangınlar hangi yangın
sınıfına girer?
Doğru Cevap: "B" D sınıfı yangın
Soru Açıklaması
60.
Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Söndürme ekibi
Soru Açıklaması
logo
87. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak
Soru Açıklaması
62.
Sıvı madde yangınları yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile gösterilir?
Doğru Cevap: "D" B
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
Doğru Cevap: "D" Araç içinden ayrılmamak
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
Doğru Cevap: "E" Esrar
Soru Açıklaması
65.
Tıbbi kullanımı ihtiyaç olmadığı halde maddenin yasadışı kullanımına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İlaç suistimali
Soru Açıklaması
66.
“Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru
olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Empati
Soru Açıklaması
67.
Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde
durulmaz, hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı
karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?
Doğru Cevap: "D" Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de sorumsuzsun
Soru Açıklaması
68.
“………….. kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimdir. İletişim, bilgi/sembol üreterek bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak iletişim sürecini gerçekleştirir.”

Yukarıda boş bırakılan yere hangi iletişim sınıfı gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Kişiler arası iletişim
Soru Açıklaması
69.
Yüz, beden, bedensel temas, mekan kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sözsüz iletişim
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine, değişime zorlamak gerekir
Soru Açıklaması
logo
87. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kanal
Soru Açıklaması
72.
Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?
Doğru Cevap: "D" İletişim
Soru Açıklaması
73.
İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup, iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir.
Kişiler arasındaki mesafenin (en yakından en uzağa) doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mahrem alan - Kişisel alan - Sosyal alanOrtak alan
Soru Açıklaması
74.
Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörü
Soru Açıklaması
75.
İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İleti
Soru Açıklaması
76.
Korunan önemli kişiye (VIP) saldırı anında, saldırının farkına varabilen korumalar diğerlerine bağırarak
saldırının nerden geldiğini bildirmelidir. Tehlikenin nereden, hangi yönden geldiğini belirtmek için saat yöntemi  kullanılır.
VIP’in gidiş yönü daima 12’dir. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ve “saldırgan saat 6 yönünde kaçıyor” ifadeleri sırasıyla hangi yönleri ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Sol-Aşağı
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Göz teması kurmak, dinlemek
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi “algılamaseçme-düşünme-yorumlama” süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?
Doğru Cevap: "B" Kaynak
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Saklambaç oynayan arkadaşlar
Soru Açıklaması
80.
Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya zorlayan, onları taşkınlığa ve suç işlemeye iten, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir? (açıklamaya bakınız)
Doğru Cevap: "D" Ajan provakatör
Soru Açıklaması

TOPLULUK İÇİNDEKİ KİŞİ TİPLERİ
 • Önderler Genellikle topluluğu içeriden yöneten kişilerdir

 • Profesyonel Kışkırtıcılar(Provakatörler): Bunlar bir eylemi başlatma, insanları tahrik etme vb. konularda iyi eğitilmiş kimselerdir.

 • Atılganlar: Bir grup içerinde yer alan şahıslardan bazıları, grup içerisinde bir statü sağlamak için olaylarda aktif olarak olay çıkartırlar

 • Tesir Altında kalanlar: İnsanların gerek liderden gerekse atılganlardan etkilenmesi ile oluşan grup türüdür.

 • İhtiyatlılar: Bunlar atılgan kadar saldırgan olmayıp atılganın eyleme geçmesi ile birlikte eyleme geçen kimselerdir.

 • Destekleyiciler: Sorun sahiplerine destek vermek amacıyla kalabalığa katılan kişilerdir.

 • Seyirciler olayı seyreden ve karşı eylemciler yapılan eyleme karşı olanlar
  soru neye göre sorulmuş ben anlam veremedim

logo
87. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
Doğru Cevap: "D" Aile
Soru Açıklaması
82.
Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" İletişime kapalı olma
Soru Açıklaması
83.
Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye bölmek için aşağıdaki toplu düzenlerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Kama düzeni
Soru Açıklaması
84.
Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Grup
Soru Açıklaması
85.
Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Sosyalleşme
Soru Açıklaması
86.
Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda topluluğun suç içermeyen bazı tavır ve hareketlerini göz ardı etmesi ve mecbur kalmadıkça müdahale etmemesi hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" İnisiyatif kullanma
Soru Açıklaması
87.
“……. gösteri ve eylemlerde savunma, eylemcileri püskürtme ve dağıtma amacıyla kullanılan bir silahtır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Cop
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Genel kolluk asayiş hizmeti
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız binebilir
Soru Açıklaması
90.
Makam ve koruma aracı gidilecek yere yaklaştıkça güzergah hakkında koruma amirine bilgi veren ekip
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öncü ekibi
Soru Açıklaması
logo
87. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Dört kişi ile koruma düzeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (açıklamaya bakınız)
Doğru Cevap: "C" Koruma amiri dikkatini korunan önemli kişiye (VIP) yöneltir, diğer koruma görevlileri 120 derecelik bir alanda koruma sağlar
Soru Açıklaması
Koruma Şekilleri

Sağ elle silah kullanan, korunan kişiler kişinin 1 adım gerisinde sağ tarafında durur.

 • Tek kişi için korumakla sorumlu olduğu alan 360°,

 • iki kişi için 180°, dört kişi için 90°dir.

 • Dört kişiden fazla bile olsa 90° koruma açısı değişmez.

92.
Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak
devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Konut koruma
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Araç koruma
Soru Açıklaması
94.
Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Boğma noktası
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Telefon dinleme
Soru Açıklaması
96.
Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir
Soru Açıklaması
97.
Polis, kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?
Doğru Cevap: "A" Silah kullanma
Soru Açıklaması
98.
Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?
Doğru Cevap: "A" Sadece görev alanında ve görevli olduğu süre içinde kullanır
Soru Açıklaması
99.
Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Çekici, kurtarıcı araç
Soru Açıklaması
100.
İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
Doğru Cevap: "B" Kaymakam
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.