logo
63.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla Genel Kolluğa teslim eder
Soru Açıklaması
2.
Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
4.
Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İl Valilikleri
Soru Açıklaması
5.
Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mülki İdare Amiri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonu üyesi değildir?
Doğru Cevap: "B" Belediye temsilcisi
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yaralama şüphelisini hangi makama teslim eder?
Doğru Cevap: "D" Yetkili Genel Kolluk Birimine
Soru Açıklaması
8.
“Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Keyfilik
Soru Açıklaması
9.
Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?
Doğru Cevap: "E" Valilik
Soru Açıklaması
10.
Savunma şirketinde silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?
Doğru Cevap: "C" Evinde bulunduramaz
Soru Açıklaması
logo
63.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "B" Taksirle yaralama suçundan 1 yıl veya daha fazla ceza almamış olmak
Soru Açıklaması

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:


* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
*Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
*18 yaşını doldurmuş olmak.
*26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
* Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
* Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikập, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
* Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak
*Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
*14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
* Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
12.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanun’a uygun bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik görevlileri ruhsatlı silahları ile konserde görev yapabilirler
Soru Açıklaması
13.
Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Doğru Cevap: "A" İdare Mahkemesine
Soru Açıklaması
14.
ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini
kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için
 aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir?

I. ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir

II. Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir

III. Kamu kolluğunun talebi olmalı

IV. ÖGG’nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı

V. ÖGG’nin görev alanında olmalı

VI. ÖGG istediği zaman kimlik sorabilir
Doğru Cevap: "C" I-II-III-V
Soru Açıklaması
15.
5188 sayılı Kanun’da yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hâle gelen özel güvenlik görevlilerine veya hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?
Doğru Cevap: "E" İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir
Soru Açıklaması
16.
Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?
Doğru Cevap: "D" 15
Soru Açıklaması
17.
Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
Doğru Cevap: "C" Mütekabiliyet
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Silah kullanma
Soru Açıklaması
19.
Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Murat, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Murat’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
Soru Açıklaması
20.
Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Adli görev
Soru Açıklaması
logo
63.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Arşivlenemez
Soru Açıklaması
22.
Belirli güzergâhlara bağlı kalınarak yürütülen devriye yöntemine ne denilir?
Doğru Cevap: "A" Planlı devriye
Soru Açıklaması
23.
Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik
görevlisi görev yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
24.
5188 sayılı Kanun’un 7. maddesi (e) bendi özel güvenlik görevlilerine; yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme yetkisi vermektedir. Bu yetkiyle özel güvenlik görevlilerine hangi görev verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Yardım
Soru Açıklaması
25.
Alışveriş merkezinde devriye görevlisi ÖGG Metin ile Kerem’in kullanamayacağı yetki aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şüpheli şahısların kimlik tespitini yapma
Soru Açıklaması
26.
Kontrol noktasına gelen kişileri güvenlik cihazlarından geçmesini sağlayan ve girişte uyulması gereken
kuralları bildiren personele ne denir?
Doğru Cevap: "A" Yönlendirme personeli
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdaki yerlerin hangisinde özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Park
Soru Açıklaması
28.
Müzeye gezmeye gelen ve üzerinde taşıma ruhsatlı silahı olan kişi kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli ÖGG Samet’in davranışı nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi silahı ile birlikte içeri alır
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerdendir?
Doğru Cevap: "D" Kıl
Soru Açıklaması
30.
Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Trafiği tanzim etme
Soru Açıklaması
logo
63.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde insanın değişmeyen özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Öfke durumu
Soru Açıklaması
32.
Adli makamlarca konusunda uzman personele hazırlatılan teknik raporlardır. Tanımı yapılan rapor çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bilirkişi raporu
Soru Açıklaması
33.
Kontrol noktasında görevli ÖGG Serpil ile Demet’in kullanamayacağı yetki hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gözaltına alma
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmalarında dikkat edilecek hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası verilerek yapılır
Soru Açıklaması
35.
Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanarak kaldırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" El koyma
Soru Açıklaması
36.
Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Önleme araması
Soru Açıklaması
37.
Olay devam ederken eylemi gerçekleştiren şahıs/şahısların yakalanmasında düzenlenen tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Suçüstü tutanağı
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?
Doğru Cevap: "E" Hâkim kararı ile ofiste yapılan arama
Soru Açıklaması
39.
Hangisi delillerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Soyut nesnelerden oluşmalı
Soru Açıklaması
40.
5188 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinde “ceza uygulaması” ile ilgili hangi ifade doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır
Soru Açıklaması
logo
63.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metod ile aranmasını sağlar
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?
Doğru Cevap: "D" İçinde 6 aylık bebek bulunan çocuk arabası
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?

I- Kartlı geçiş sistemi

II- X-ray cihazı

III-Metal dedektörü
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
44.
Birden fazla kamerayı elle veya otomatik olarak ekranda görmemizi sağlar. Kelime anlamı olarak seçici,
değiştirici demektir.


Yukarıdaki tanım kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) Sistemine ait hangi ekipmanı anlatmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Switcher (anahtarlayıcı)
Soru Açıklaması
45.
Kameraların gece karanlık ortamlarda sağlıklı bir şekilde görüntü alabilmesi için aşağıdaki aparatlardan
hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" İnfrared aydınlatma cihazı
Soru Açıklaması
46.
Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi söndürme etkisi özelliklerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Soğutma
Soru Açıklaması
47.
ABC tozlarının içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mono Amonyum Fosfat (MAP)
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Asetilen
Soru Açıklaması
49.
I. Sakin olun çevredekilere haber verin

II. Önce yangını söndürmeye çalışın sonra itfaiyeye haber verin

III. Acil çıkış yönlendirmelerine uyarak binayı tahliye edin

IV. Camlardan ve balkondan çıkarak yardım isteyin

 Yukarıda yangın anında yapılması gereken davranışlar verilmiştir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru davranış şekilleri bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" I, III
Soru Açıklaması
50.
Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yanan lambalar, elektrikli cihazlar derhal kapatılmalıdır
Soru Açıklaması
logo
63.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Su tehlikesi
Soru Açıklaması
52.
Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?
Doğru Cevap: "C" Afet
Soru Açıklaması
53.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum vb. kimyasallarla suyun teması hidrojen oluşmasına, dolayısıyla patlamalara neden olur
Soru Açıklaması
54.
İlkyardım nedir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
Soru Açıklaması
55.
Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?
Doğru Cevap: "C" 10 saniye
Soru Açıklaması
Dolaşımın değerlendirilmesi (şah damarından 5 saniye nabız alınır)
Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle en fazla 10 saniye süre ile kontrol edilir
56.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
Soru Açıklaması
57.
Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
Doğru Cevap: "C" Baş-çene pozisyonu sağlanır
Soru Açıklaması
58.
İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Koruma, Bildirme, Kurtarma
Soru Açıklaması
59.
İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?
Doğru Cevap: "D" Psikolojik yardım
Soru Açıklaması
60.
Özel güvenlik görevlisi Veli, bir patlama sonrası meydana gelen yangından sonra bir yaralıyı kurtarır. İlk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kişi hala yanıyorsa üzerini bir battaniye ile kapatıp yuvarlanmasını sağlar
Soru Açıklaması
logo
63.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
Soru Açıklaması
62.
Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme türüdür?
Doğru Cevap: "A" Görünüşte dinleme
Soru Açıklaması
63.
Kaza geçirmiş ve araç içinde olan bir yaralıyı eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden çıkarmak için kullanılan taşıma tekniği hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklı uyuşturuculardandır?
Doğru Cevap: "E" Afyon
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi Eroin maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Göz bebeklerinin büyümesi
Soru Açıklaması
66.
Bir işi yapmak için içimizdeki duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Motivasyon
Soru Açıklaması
67.
Empati ile Sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Empatide anlamak, sempatide ise hak vermek ön plandadır
Soru Açıklaması
68.
Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Stres
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" İletişimin amacını bilmek
Soru Açıklaması
70.
İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?
Doğru Cevap: "E" Önyargı
Soru Açıklaması
logo
63.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?
Doğru Cevap: "B" Suçlayıcılık içerdiği için
Soru Açıklaması
72.
İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Aktif dinleme
Soru Açıklaması
73.
Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
Soru Açıklaması
74.
“Seçici dinleme” nedir?
Doğru Cevap: "E" Sadece ilgi duyulan hususlara odaklanarak yapılan dinleme türüdür
Soru Açıklaması
75.
“Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.
Doğru Cevap: "E" Beden dili
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
77.
Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip edilir
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Bilet kuyruğunda bekleyenler
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi liderlerin topluluğu etkileme ve yönlendirme için genel olarak en çok kullandıkları
yöntemlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Sunum yapma
Soru Açıklaması
80.
Güvenpark’ta meydana gelen yasadışı eylem sonrasında güvenlik görevlisi Fatih ve arkadaşları bir
şüpheliye kelepçe takarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Diğer görevlilerin kelepçe takan Fatih’in emniyetini sağlamasına gerek yoktur
Soru Açıklaması
logo
63.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi özellikle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşünde önderlik yapan kişilerin
genel özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Kalabalıktakilerden daha yaşlı olmaları
Soru Açıklaması
82.
Grupla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Grup hareketleri genellikle üyelerinin bireysel istek, beceri ve tutumlarına göre belirlenir
Soru Açıklaması
83.
Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları
yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kama düzeni
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplumsal olayları başlatma usullerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Önceden Mülki Amirliğe bildirim yapmak
Soru Açıklaması
85.
Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân, yol, usûl ve yöntemlere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Taktik
Soru Açıklaması
86.
Şehrin herhangi bir yerinde meydana gelen yasal olmayan bir toplumsal olayı başlatan ve sürdüren
topluluklar hedeflerine ulaşmak ve daha etkili olabilmek için kendilerini engellemeye çalışan güvenlik
kuvvetlerine karşı hangi taktikleri uygulamazlar?
Doğru Cevap: "E" Sorumlu güvenlik amiriyle diyaloga geçme
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yakın koruma hizmetlerinde başarı, öncelikle görevlendirilen personelin sayısına bağlıdır
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi uzaktan yapılan saldırılar ve kullanılan silahlarla ilgili doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "B" Saldırının nedeni sadece terör amacına yöneliktir
Soru Açıklaması
89.
Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Makam aracının ön sağ koltuğu
Soru Açıklaması
90.
Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" VIP (Önemli kişi) araçtan inmeden araçtan inmeli ve saygısını göstermelidir
Soru Açıklaması
logo
63.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Saldırı esnasında VIP (önemli kişi) kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Korunan kişi saldırının ters istikametine kaçırılmalıdır
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisi gidilecek güzergâhlarda hassas noktalardan sayılmaz?
Doğru Cevap: "A" Hastaneler
Soru Açıklaması
93.
Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Dış çember
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Milletvekilleri
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Beden sağlığını koruma
Soru Açıklaması
96.
Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
Doğru Cevap: "D" Genel kolluk gelene kadar şüpheli ve tanıkların ifadesini alır ve olayın soruşturmasını yapar
Soru Açıklaması
97.
AVM'de görev yapan özel güvenlik görevlisi Ahmet, gerçekleşen hırsızlık olayının failini yakaladığında yapması gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Muhafaza altına alıp Genel Kolluğa haber vermek
Soru Açıklaması
98.
Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek
önlemler aldırmaya kim yetkilidir?
Doğru Cevap: "E" Mülki İdare Amiri
Soru Açıklaması
99.
Özel güvenlik görevlileri hangi durumlarda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen yetkilerini kullanamazlar?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik kimlik kartının yakasında takılı olmadığında
Soru Açıklaması
100.
Adli makamlarca çıkarılan yakalama kararı kişinin hangi hakkını kısıtlar?
Doğru Cevap: "A" Özgürlük ve güvenlik hakkı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.