logo
5. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?
Doğru Cevap: "C" Görevli olduğu alan sınırları
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I Tutuklama
II Kimlik tespiti
III Konut araması
IV Yakalama
V Üst ve eşya araması
VI Kimlik sorma
Doğru Cevap: "B" I, II, III
Soru Açıklaması
3.
4857 Sayılı İş Kanununa göre “Bu Kanun kapsamına gören iş yerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (Md.47/1) Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramının dört gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
4.
Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?
I Dernek kurma
II Siyasi parti üyeliği
III Sendika üyeliği
IV Grev
V Hak arama hürriyeti
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
5.
Ziraat Bankasının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi özel güvenlik görevlisi, görev sırasında görevi kötüye kullanmakla suçlanmaktadır. Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I 4483 Sayılı Memurların Yargılanmaları Hakkında Kanuna göre işlem yapılır
II Hakkında inceleme raporu düzenlenir
III Dava açılabilmesi için yargılanmasının gerektiğine karar verilmesi gerekir
IV Yargılanma iznini mülki idare amiri verir
V Savcı doğrudan doğruya dava açabilir
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
6.
Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir?
Doğru Cevap: "A" İş mahkemesinde dava açabilir
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
I Kimlik sorma
II Parmak izi alma
III Üst ve eşya arama
IV Konut ve iş yeri arama
V El koyma
VI Müsadere
VII Yakalama
VIII Tutuklama
Doğru Cevap: "C" I, III, V, VII
Soru Açıklaması
8.
Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan ÖGG için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Haksız arama suçunu işlemiştir
Soru Açıklaması
9.
Hırsızlık suçunun faalini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra onu döven özel güvenlik görevlisi için aşağıda belirtilenlerden hangileri söz konusudur?
I Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşmıştır
II Haksız tahrik üzerine böyle davranmıştır
III Kasten yaralama suçu işlemiştir
IV Meşru müdafaa halindedir
V Memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı için cezası ağırlaşacaktır
VI Kanun hükmünü icra etmiştir
Doğru Cevap: "B" I, III, V
Soru Açıklaması
10.
Özel güvenlik görevlisi hangi işlemi genel kolluğa bildirmek zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Adli yakalama sonucunu
Soru Açıklaması
ögg önleme araması yaparken suç teşkil eden birşeyle karşılaştıgında bunu genel kolluga bildirmek zorunda ama soruda genelleme yapıp sadece önleyici arama sonucunu demiştir
logo
5. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Elle arama kişinin farklı cinsiyetindeki görevli tarafından da yapılabilir
Soru Açıklaması
12.
Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni için yapacağı başvuruda aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
Doğru Cevap: "C" Askerlik terhis belgesi
Soru Açıklaması
13.
Bir fiilin suç sayılması için hangi unsurların bulunması gerekir?
Doğru Cevap: "A" Kanunda yazılı olması
Soru Açıklaması
14.
Özel güvenlik görevlisinin görev alanında suç işlenmesinden sonra, suçluyu yakalaması nasıl bir yetkinin kullanılmasıdır?
Doğru Cevap: "B" Adli
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı ÖGG çalışamaz?
Doğru Cevap: "C" Sağlık kuruluşlarında
Soru Açıklaması
16.
ÖGG’ne valilikçe verilen kimlik kartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" ÖGG kimliğini, görev alanı ve süresince herkes tarafından görülecek şekilde yakaya takılması gerekir
Soru Açıklaması
17.
5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarındandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi meşru müdafaanın şartlarındandır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran ÖGG’ne hangi müeyyide uygulanır?
Doğru Cevap: "E" Para cezası verilip, çalışma izni iptal edilir
Soru Açıklaması
logo
5. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi tutanakların özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" Tutanakta konu yada olayla ilgili olan şahısların her birisinin detaylı olarak ifadeleri yer alır
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi yakalama nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır
Soru Açıklaması
23.
Eşkal tarifi yapılırken, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az önem arz eder?
Doğru Cevap: "D" Şahsın üstündeki takı ve ziynet eşyaları
Soru Açıklaması
24.
Herhangi bir olay veya iş sonucunda yapılanların, elde edilen bilgi ve belgeler ile düşüncelerin belirli bir düzen halinde yazılı olarak tanzim edilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Rapor
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla, şahısların üzerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?
Doğru Cevap: "E" Arama tutanağı
Soru Açıklaması
26.
Özel güvenlik görevlililerinin ister kendileri olsun isterse başkaları tarafından bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun, emanete aldıkları eşyaları gerek genel kolluk güçlerine gerekse sahiplerine teslim etmeleri halinde tutmaları gereken tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Teslim tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Suç kovuşturmak
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Delilleri toplamak
Soru Açıklaması
29.
Devriye memurlarında aşağıdaki teçhizatlardan hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" X-Ray cihazı
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan devriye çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Mobil devriye
Soru Açıklaması
logo
5. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi eşya tarifinde dikkat edilecek hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Kalite
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisinde ÖGG güzergah boyu görevli sayılır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin adli görevlerindedir?
Doğru Cevap: "D" Suç işlendikten sonra şüpheliyi yakalamak
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır?

Doğru Cevap: "C" Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
Soru Açıklaması
35.
Görme, koklama, dokunma, duyma, ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine …………………. denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Not alma
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerindendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
37.
Patlayıcı maddelerin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleşmesi ile hazırlanan düzenek ve kurguya ne denir?
Doğru Cevap: "E" Bomba
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi bomba çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Dinamit
Soru Açıklaması
39.
Bir bomba mekanizmasının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Doğru Cevap: "D" Fünye, mekanizma, patlayıcı madde
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Alkol ve türevleri
Soru Açıklaması
logo
5. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Sürekli uyuşukluk hali
Soru Açıklaması
42.
Uyarıcı özelliğinden dolayı sporcular tarafından doping olarak kullanılan uyuşturucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Amfetaminler
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Anlamsız gruplar
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Topluluk içinden bir şahsı almak için
Soru Açıklaması
45.
Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı kimyasal maddelerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Bu maddeler topluluk uyarılmadan kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
47.
Yasadışı toplumsal olayların hepsi zaten aniden ortaya çıkmış olaylar değildir. Belli bir geçmişi ve hazırlık dönemi vardır. Hazırlık safhasında rol alanlar da vardır. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşamasında rol alır?
Doğru Cevap: "A" Haberleşme grupları
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi seyirci kalabalıklarının özelliklerinden sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Tehlikeli ve saldırganlardır
Soru Açıklaması
49.
Spor seyircileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Üyeleri arasında ilgi ve iletişim yoktur
Soru Açıklaması
50.
Ortak kolaylıkları paylaşmaya çalışan kalabalıklara; rastgele kalabalıklar adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu grupta yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Mağaza vitrinlerine bakan insanlar
Soru Açıklaması
logo
5. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Polisiye bir özellik taşıyan, toplumsal olaylarda yer alan, toplantılardaki, gösteri yürüyüşlerindeki, mitinglerdeki ve grevdeki kalabalıklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Organize aktif kalabalıklar
Soru Açıklaması
52.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi stresin belirtilerindendir?
I Saldırganlık ve kayıtsızlık
II Korkulu rüyalar
III Karamsarlık, kendini küçük görme
IV Durgunlaşma çökkünlük hali
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisinin iletişimin güçlenmesinde olumlu bir etkisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Muhatabımızın arkadaşlarını sevmek
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Duygusal davranmak
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur?
Doğru Cevap: "D" Bacağında metal aparat takılı olanlar
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisinde metal detektörlerin çalışma prensibi doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cismi tespit ederler
Soru Açıklaması
57.
Kişilerin metal detektöre temas ederek kontrol edilmeleri ne ile sonuçlanır?
Doğru Cevap: "C" Statik elektrikle yüklenme nedeniyle cihaz yanlış alarm verir
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi haberleşmede dikkat edilmesi gereken prensiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Haberleşmede uzun ve detaylı anlatım kullanılmalı
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi suikastların safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Buluşma
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilmeyecek hususlardandır?
Doğru Cevap: "C" Koruma personelinin silahının emniyeti, kazaya sebebiyet verilmemesi için kapalı olmalıdır
Soru Açıklaması
logo
5. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Tek araçlı koruma düzeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Koruma görevlisi korunan kişinin yanına oturur
Soru Açıklaması
62.
Korunan kişinin seyahatlerinde kullanılan araçla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Araç park edilirken güvenli oluşu sebebiyle mümkün olduğu kadar dar yollara girilmelidir
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdaki hususlardan hangisi korumanın amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Soğuktan korumak
Soru Açıklaması
64.
Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Koruma 12 saat sürekli olmalıdır
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi koruma çemberlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Ara halka
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" VİP’in her türlü ihtiyaçlarını karşılar
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi araçla koruma düzeninde konvoyun büyüklüğünü etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Yol durumu
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" VİP oto sürücüsü VİP’in kapısını açar
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hasta bilinci kapalıysa sırt üstü yatırılır
Soru Açıklaması
Hasta bilinci kapalıysa : Hasta/yaralıya koma pozisyonu(yarı yüzü koyun-yan pozisyon) verilir
70.
Boyun kırığı şüphesi olan hastalarda ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Boyunluk takılması
Soru Açıklaması
logo
5. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi bilinci kapalı hastalara kesinlikle yapılmaması gereken bir davranıştır?
Doğru Cevap: "D" Su içirme
Soru Açıklaması
72.
Şok durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisinin sara krizinde yapılması doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Vücuduna zarar gelmesinin engellenmesi
Soru Açıklaması
74.
Göğüs kısmına yabancı cisim batması durumunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmaz?
Doğru Cevap: "A" Yabancı cismi çekip çıkartmak
Soru Açıklaması
75.
Şok durumunda hastaya hangi pozisyon verilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Sırt üstü yatırılır, ayaklarının altına yastık konularak yükseltilir
Soru Açıklaması
76.
Bilinç kaybı olan hasta hangi pozisyonda tutulmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Yan yatar pozisyonda
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi sıcak su yanıklarında ilk yapılması gerekendir?
Doğru Cevap: "D" Soğuk su uygulamak
Soru Açıklaması
79.
Suni solunum nedir?
Doğru Cevap: "B" Solunumu durmuş olan kimseye dışardan hava takviye etmektir
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kanama
Soru Açıklaması
logo
5. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Olay yerindeki delil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Deliller olayı temsil edici ve mantıklı olmalıdır
Soru Açıklaması
82.
Olay yerinde delillerin kaybolmaması ve olay yerini korumak amacıyla aldığımız tedbirlere aykırı hareket edenlere ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Tedbirlere uymayanlar tedbirlere uymaları için ikaz edilir, gerekiyorsa zor kullanılır
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi olaya müdahale eden ilk ekibin olay yerinde alacağı tedbirlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Deliller kaybolmasın diye dikkatle toplar
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izlerinin karakteristik özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Görünmez oluşları
Soru Açıklaması
85.
Olay yerine bulanan yaralıya/yaralılara bir an önce acil müdahale yapılması gerektiği hallerde, izlenilmesi gereken usul aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I Olay yerine giriş çıkışlarda aynı hat kullanılmalıdır
II Olay yerine kesinlikle kimse alınmaz
III Olay yerine mağdur yakınları alınır
IV Olay yerine sadece sağlık görevlileri alınır
Doğru Cevap: "A" I, IV
Soru Açıklaması
86.
Öldürme, soygun yada yaralama gibi olaylardan, olay yerinde bulunan cam parçalarının üzerinde faile ait hangi deliller bulunabilir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
87.
Olay yeri incelenmesi ile ilgili en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Maddi suç delillerini tespit etmek
Soru Açıklaması
Maddi Suç Delili: İslenen suçun yeniden canlandırılmasına, failinin tespitine, şüpheli-mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkinin tespitine yarayacak, laboratuvarlarda bilimsel yöntem ve tekniklerle uzmanlar tarafından incelenip işlem gördükten sonra soruşturma ve yargılama sürecinde ispat vasıtası olarak kullanılabilecek herhangi bir nesne veya ize Maddi Suç Delili denir.
88.
Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Kanuna aykırı olmak
Soru Açıklaması
89.
Olay yeri inceleme ekibinin görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Bilimsel yöntemlerde araştırma ve inceleme yapmamak
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delildir?
Doğru Cevap: "E" Kan
Soru Açıklaması
logo
5. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Deprem anında bina dışında iseniz, alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Duvar dibine çömelmek
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisinde doğalgazın özelliği doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Renksiz, kokusuz ve tatsızdır
Soru Açıklaması
93.
Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Kuru, kimyevi tozla müdahale edilir
Soru Açıklaması
94.
Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yangının oksijenle ilgisini kesmek
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?
Doğru Cevap: "A" Kiriş veya kolon altında cenin durumu alınır
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt ve gaz yangınlarında söndürme maddesi olarak kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Köpük – Kuru kimyevi toz
Soru Açıklaması
97.
Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Yangın
Soru Açıklaması
98.
Karbondioksitin birinci derece söndürme ektisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Boğma
Soru Açıklaması
99.
Elektrik malzemeleri – motorları yangınında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "B" Suyla söndürme
Soru Açıklaması
100.
Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mağdur yakınlarını olay yerine bırakmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.