logo
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 4 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
1.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde uygulanan örnek bir projedir?
Doğru Cevap: "E" KAAN
Soru Açıklaması
2.
Bodrum ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?
Doğru Cevap: "D" Bodrum Kaymakamı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki şıklardan hangisi genel kolluk- özel güvenlik ilişkileri açısından yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Görev alanına gelen genel kolluğa kimlik sormak ve silahını emanete almak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenliğin yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "C" Emanete alma
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev ve yetkilerinden birisidir?
Doğru Cevap: "D" Genel kolluk olaya el koyuncaya kadar delilleri muhafaza altına alma
Soru Açıklaması
6.
Özel güvenliğin görev yaptığı mezarlığa belirli bir süre için genel kolluk takviye olarak görev alır. Bu durumda sevk ve idare yetkisini kullanacak olan makam hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Genel Kolluk Amiri
Soru Açıklaması
7.
Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin etkin işbirliği ve koordinasyonunu amaç edinen örnek proje aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" KAAN
Soru Açıklaması
8.
Spor müsabakalarının yapılacağı spor alanlarında, genel kolluğun gözetim ve denetiminde özel güvenlik görevlilerince yapılan üst aramasında kimden yazılı izin alınır?
Doğru Cevap: "B" Mülki Amirden
Soru Açıklaması
9.
"Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili …………… bildirilir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
Doğru Cevap: "B" Genel kolluğa
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?
Doğru Cevap: "D" Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
logo
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 4 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
11.
Kamu düzenin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren kolluk birimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Genel kolluk
Soru Açıklaması
12.
...........; Kamu güvenliğini, şahıs, tasarruf emniyetini ve konut dokunulmazlığını korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ile kamunun istirahatını temin eder.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Polis
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik görevlisi, genel kolluğun olmadığı yerde genel kolluğun idari ve adli bütün yetkilerini kullanabilir
Soru Açıklaması
14.
"Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal …………… bildirmelidir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Genel kolluğa
Soru Açıklaması
15.
Suçun önlenmesi ve işlenmiş suçun aydınlatılmasında genel kolluk ile özel güvenlik arasındaki iletişimin şekli ve sürecini en verimli kılan uygulama hangisidir?
Doğru Cevap: "E" KAAN
Soru Açıklaması
16.
 I. Özel Güvenlik

II. Polis

III. Sahil Güvenlik

IV. Gümrük Muhafaza

Yukarıdakilerden hangileri genel kolluktur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kamuya açık yerlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Park, bahçe
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki şıklardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Rekabet halinde olma
Soru Açıklaması
19.
Spor müsabakalarında usulüne göre mülki amirden izin alınmak suretiyle özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması kimin gözetim ve denetiminde yapılır?
Doğru Cevap: "C" Genel kolluğun
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik personeli, alışveriş merkezinin girişinde bulunan şüpheli pakete yönelik olarak nasıl davranmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Çevre emniyetini almak suretiyle genel kolluğa haber vermelidir
Soru Açıklaması
logo
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 4 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
21.
Ülkemizde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk personeli ile işbirliği ve entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" KAAN
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki makamlardan hangisi, ilçe sınırları içeresinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir?
Doğru Cevap: "B" Kaymakam
Soru Açıklaması
23.
………… kişileri ve araçları; Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Genel Kolluk
Soru Açıklaması
24.
Genel kollukla ilişkiler açısından, görev yetki ve sorumlulukları yasal çerçevelerle belirlenmiş, ortak hedeflere birlikte yürümek durumunda olan her kolluk gücünün ve özel güvenliğin bu yolda en doğru davranışı nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Uyumlu bir iletişim ve iş birliği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.