logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
1.
Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
Doğru Cevap: "E" Herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Suçüstü halinde ifade almak
Soru Açıklaması
3.
Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………………. yaptırmak zorundadır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası
Soru Açıklaması
4.
İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?
Doğru Cevap: "B" Vali
Soru Açıklaması
5.
Özel güvenlik görevlilerine sağlanan yasal haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlileri grev yapabilir
Soru Açıklaması
6.
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre aşağıdaki yerlerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
Doğru Cevap: "D" Konutlarda ve kamuya açık olmayan iş yerlerinde
Soru Açıklaması
7.
Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel
güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "C" Ücretli izin ve kıdem tazminatı
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik komisyonunun görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik şirketlerinin yöneticilerini seçmek,
Soru Açıklaması
9.
Özel Güvenlik birimleri ve özel Güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarının bir örneğini ……… gün içerisinde valiliğe verir. Boşluk alana hangi aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
10.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve
tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kişileri sorgulama
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
11.
Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yabancı kişiler Türkiye’de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler
Soru Açıklaması
12.
Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Doğru Cevap: "A" İdare Mahkemesine
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
14.
Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi …… kararı üzerine ……iznine bağlıdır.
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik komisyonu / Vali
Soru Açıklaması
15.
Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
16.
Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden
özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Adli görev
Soru Açıklaması
17.
Hava meydanı, liman, gar, terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde görev yapan özel güvenlik görevlisi bulduğu ya da emanete aldığı eşyaları sahiplerine veya genel kolluk kuvvetlerine teslim ederken aşağıdaki tutanaklardan hangisini tanzim eder?
Doğru Cevap: "C" Teslim Tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel güvenlik izni verilecek durumlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Kişilerin silahlı personel tarafından korunması
Soru Açıklaması
19.
Yıldırım AVM yetkilileri, mallarda hırsızlık yolu ile eksilme olduğunu tespit etmişlerdir.
Ancak bu işin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını tespit edememişlerdir. Bunun için
ÖGG’nden bazılarını sivil olarak müşteri gibi mağazanın içerisinde dolaştırarak görev
yaptırmak istiyorlar. Sizce böyle bir şey mümkün müdür?
Doğru Cevap: "E" Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde komisyon izin verebilir
Soru Açıklaması
20.
ÖGG’nin, kimliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kimlik kartını çalıştığı kurum vermeye yetkilidir
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
21.
Türkiye’de özel güvenlik anlayışının temeli 1981 yılında 2495 sayılı Kanun ile atılmıştır. Bu Kanunu yürürlükten kaldıran ve halen yürürlükte olan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "C" 2004
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Duygusal davranmak
Soru Açıklaması
23.
Olay yerine Genel Kolluktan görevliler gelinceye kadar aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Olaya karışanların ifadelerini almak
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisinin birincil amacı önleyici güvenlik değildir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerinden delil toplamak
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik görevlilerince kontrol altına alınan olay yerine aşağıda sayılan hangi görevliler veya görevlinin girişine müsaade edilmez?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik amiri veya görevlisine
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi adli aramadır?
Doğru Cevap: "B" Bir suça ilişkin delillerin elde edilmesi için mahkeme kararı ile konutta yapılan arama
Soru Açıklaması
27.
Kontrol noktasının girişinde cihazlardan önce kontrole tabi tutulacak kişilerin güvenlik cihazlarına tek tek girmesini temin etmekle, girişte kişilere uyması gereken kuralları bildirmekle görevli personele ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yönlendirici personel
Soru Açıklaması
28.
Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Yakalama
Soru Açıklaması
29.
Özel güvenlik görevlisi Sinan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 20 adımlık
Soru Açıklaması
30.
Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İç çember
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Korunan kişinin özel işlerini takip etmek
Soru Açıklaması
32.
Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere ……….. denir.

Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Nokta
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ulaşıldığında yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Mağdurun yakınlarına haber vermek
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Nokta görevlisi, kişisel ihtiyaç gidermek için noktadan ayrılabilir
Soru Açıklaması
Nokta görevlisi, kişisel ihtiyaç gidermek için noktadan ayrılabilir ama yerine bir görevli gelmeli
35.
Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Olağan devriye
Soru Açıklaması
36.
Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini 5188 sayılı kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kamu güvenliğini tamamlayıcı
Soru Açıklaması
37.
Zor kullanmada; güç kullanma aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bedeni kuvvet-maddi güç-silah
Soru Açıklaması
38.
Özel güvenlik görevlilerince düzenlenen tutanağı, şüphelinin imzalamaması ile ilgili işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İmza açılır ama imzadan imtina ettiği yazılır.
Soru Açıklaması
39.
Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Olay yeri inceleme ekibine
Soru Açıklaması
40.
Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılan aksama denir.
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
41.
Aşağıdakilerden hangisi biometrik sistemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bariyerler
Soru Açıklaması
42.
Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
Doğru Cevap: "C" X-Ray cihazı ile
Soru Açıklaması
43.
X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır?

I-Metal dedektörü

II-Kartlı geçiş sistemi

III-X-ray cihazı
Doğru Cevap: "A" A) Ive III
Soru Açıklaması
45.
Sara krizinde hangi uygulama doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Krizin kendi kendine sonlanması beklenir
Soru Açıklaması
46.
Kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hemen turnike uygulanır
Soru Açıklaması
47.
Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?
Doğru Cevap: "B" Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar
Soru Açıklaması
48.
Atardamar kanamasında diğer damar kanamalarından farklı olarak neden daha fazla kan kaybı olur?
Doğru Cevap: "D" Atardamar içinde yüksek basınç olduğu için
Soru Açıklaması
49.
Hayat kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?
Doğru Cevap: "D" Temel yaşam desteği
Soru Açıklaması
50.
Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?
Doğru Cevap: "B" Bak-dinle-hisset yöntemi ile 10 sn dinlenir
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
51.
İlk yardım nedir?
Doğru Cevap: "C" Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut imkânlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır
Soru Açıklaması
52.
Yaşamın korunması ile ilgili öncelikler olan ''Airway, Breathing ve Circulation'' kelimelerinin baş harfleriyle oluşmuş ilk yardımın ABC'si olarak tanımlanan terimler hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hava yolunun açılması- Solunumun düzenlenmesi-Dolaşımın sağlanması
Soru Açıklaması
53.
Hangi kanama durumunda kanama olan bölgeye gazlı bezle bastırarak müdahale yapılır?
Doğru Cevap: "D" Yüzeysel deri kesikleri
Soru Açıklaması
54.
Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
Doğru Cevap: "C" Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
Soru Açıklaması
55.
Yangının oksijenle temasının kesilmesi ve azaltılması hangi söndürme prensibi ile uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Boğma
Soru Açıklaması
56.
Doğal gaz kaçağı anında hangi hareket tarzı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Elektrik düğmesini açmak veya kapatmak
Soru Açıklaması
57.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi Paratoner sistemini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden toprağa geçiren sistemi,
Soru Açıklaması
58.
Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Yanıcı madde ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
Soru Açıklaması
59.
Bir akaryakıt istasyonunda çıkması muhtemel yangın türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" B Sınıfı yangındır
Soru Açıklaması
60.
Bina veya tesiste meydana gelebilecek bir yangın veya doğal afette müdahale amacıyla oluşturulabilecek ekip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
61.
Yanmanın olabilmesi için ortamdaki Oksijen miktarı maksimum % kaç olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" %16
Soru Açıklaması
62.
Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı yüksekliği ve tekrar dolum süresi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.
Doğru Cevap: "E" 90cm / 4yıl
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdaki maddelerden hangisi merkezi sinir sistemini uyaranlar sınıfındandır?
Doğru Cevap: "B" Ecstasy
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi yoksunluk belirtisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Kulak çınlaması
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi sen dilinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Savunmaya itmez
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Bir takım bilgilerin/sembollerin bir takım kaynaklar tarafından üretilmesi geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine “kitle iletişimi” adı verilir.
Soru Açıklaması
67.
İletişim sürecinde alıcının vericiye tepkilerini aktardığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Geri bildirim
Soru Açıklaması
68.
Özel güvenlik görevlisinin kılık-kıyafeti ve teçhizatı, kişilere hangi türde mesaj verir?
Doğru Cevap: "C" Sözsüz mesaj
Soru Açıklaması
69.
Tek yönlü iletişimde aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Geri bildirim
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin temel öğeleri eksiksiz olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kaynak-Mesaj-Kanal-Alıcı-Geribildirim
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
71.
Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
Doğru Cevap: "A" Çatışma
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi mesaj iletmek için kullanılan bir iletişim kanalı olabilir?
Doğru Cevap: "D" Mekân
Soru Açıklaması
73.
Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Doğuştan insan güdüsü içerisinde yer alır
Soru Açıklaması
74.
Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik görevlisi Ali`yi kıĢ aylarında sıklıkla dış mekan nöbetine göndermekte ve fazla mesai puantajını eksik girmektedir. Ali bunlara itiraz
ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine sıcak bakmayarak sürekli tartışma çıkarmaktadır.
Bu durumu anlatan kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mobbing
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında başarılı iletişim kurulmasının şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Gerekli hallerde insanların fikirlerini almak
Soru Açıklaması
76.
Kalabalık yönetiminde zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır
Soru Açıklaması
77.
Grubu ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışların kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Grup dinamiği
Soru Açıklaması
78.
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hiçbir şekilde sınırlanamaz
Soru Açıklaması
79.
Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Grup içerisinde kişiler temkinli ve tedbirli davranırlar
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
81.
“Grupların özelliklerini, oluşmasını, gelişmesini ve gruplarla insanlar ve diğer gruplar arasındaki karşılıklı ilişkileri belirleyen bilgi dalı ve uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Grup dinamiği
Soru Açıklaması
82.
“Etkileşim halinde olan, ortak amaçları, ortak kuralları bulunan ve kendilerini mensubu olarak hissettikleri insanların oluşturduğu topluluklara” ne denir?
Doğru Cevap: "C" Grup
Soru Açıklaması
83.
“İnsanların içinde bulundukları toplumun dilini, gelenek ve göreneklerini, değerlerini, tutum ve davranışlarını benimseyerek o toplumun bir üyesi olmasına” ne denir?
Doğru Cevap: "B" Sosyalleşme
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilir?
Doğru Cevap: "C" Genel meydanlarda
Soru Açıklaması
85.
Copla vuruş tekniklerinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Yavaş vurma
Soru Açıklaması
86.
Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Silahı kullandığı eline göre bir adım arkada sağ veya solunda
Soru Açıklaması
87.
Koruma faaliyetleri sırasında kalabalık yerlerde koruma çemberi ……………..,, açık alanlarda ise koruma çemberi ………….. .İfadesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Daraltılır – Genişletilir
Soru Açıklaması
88.
Koruma görevlilerinin saldırı anında öncelikli görevi nedir?
Doğru Cevap: "B" Saldırıya hızla karşılık verip korunan kişiyi biran önce olay yerinden kaçırmak
Soru Açıklaması
89.
Bir koruma görevlisinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İki kişiyle koruma düzeni
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Önemli kişi evinde iken koruma görevi kaldırılmalıdır
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
91.
Koruma personeli için güneş gözlüğü hava şartlarına göre vazgeçilmez aksesuarlardan birisidir. Güneş gözlüğü kullanımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
Doğru Cevap: "B" Güneş gözlüğü şahısların incelenmesi sırasında bakılan yönü belli etmediği için kullanılır
Soru Açıklaması
92.
Daima çevremizde olan bitene karşı duyarlı bulunarak anormal olayların farkına varmalıyız ve her zaman uyanık ve şüpheci olmalıyız. Burada kullanılan ifade hangi koruma
önlemlerindendir?
Doğru Cevap: "C" Kişisel koruyucu güvenlik önlemleri
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi saldırganlığın erken uyarı işaretlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sohbet etmeye çalışmak
Soru Açıklaması
94.
Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kişisel Fiziki Güvenlik Tedbirleri
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin görev alanlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Yol güvenliği
Soru Açıklaması
96.
Silahsız çalışacak olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlilerine, valilikte arşiv araştırması yapılır, silahlı çalışacaklar için güvenlik soruşturması yapılarak, sonucu olumlu olması halinde kaç yıl süre ile çalışma izni verilir?
Doğru Cevap: "B" 5 yıl
Soru Açıklaması
97.
Kolluk görevlileri ve özel güvenlik görevlileri ortak bir amaç için beraber çalışmak zorundadır. Burada bahsedilen amaç nedir?
Doğru Cevap: "D" Toplumda güven ve huzuru tesis etmek
Soru Açıklaması
98.
Polisin ve özel güvenliğin suçun önlenmesinde birbirini bütünleyen rolleri vardır. Bu nedenle bu iki kurum arasında nasıl bir ilişki olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" İşbirliği
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri genel kolluğa bildirmeksizin, aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayı emanete alır
Soru Açıklaması
100.
Özel güvenlik görevlisinin terk edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne tür bir yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Emanete alma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.