• 2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

    ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR. ÖZEL GÜVENL...


ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.


ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI67. Herhangi bir konuya olaya ilişkin duygu, düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir. İfadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?

A) Alıcı
B) Mesaj
C) Kanal
D) Geri bildirim
E) Kaynak

68. Aşağıdaki tanımlardan hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden birisi olan “Duyarsızlığın” tanımıdır?

A) Kişi kendisiyle iletişime geçen herkesin her bir hareketinden, her bir tavır ve sözünde olumsuzluk aramak.
B) Kişinin kendini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi
C) Kişi kendi işine odaklanarak etrafındaki kişileri ihmal etmesi, tabiri caizse “bana ne” cilik.
D) Kişi kendinden emin olmadan karşısındaki insanlarla iletişime geçemez, kendisi için doğru ve yanlışı ayırt etmekte zorlanmak.
E) Evde okulda, işyerinde çoğu zaman kişilerin hoşuna gitmeyen bir takım benzetmelerle kişilere lakap takmak

69. En etkili bir iletişim kanalı olup, insanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler % 10 ses tonu %30,…………. %60 önem taşır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?


A) Jestler ve mimikler
B) Ellerin kullanımı
C) Göz teması
D) Beden dili
E) Yüz ifadeleri

70. Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yöntemlerinden biri değildir?

A) Duygularınızı kontrol altına almamak
B) Düşünce ve davranışlarınızı değiştirmek
C) Neyi değiştirebileceğinizi tespit etmek
D) Sinir ve strese sokan nedenleri tespit etmek
E) Fiziksel tepkilerinizi makul hale getirmek

71. “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


A) İletişim
B) Beden dili
C) Mimik
D) Etkileşim
E) Mesaj

72. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?

A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Resmiyet
D) Eğitim
E) Kültür

73. “Bireyin sahip olduğu duygulara,düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye ……………..denir.’’
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki  ifadelerden hangisi gelmelidir?


A) Beden dili
B) Sempati
C) Etkileşim
D) Jest
E) Mimik

74. “Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


A) Stres
B) Endişe
C) Etkileşim
D) Motivasyon
E) Kaygı

75. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

A) Kişi içi iletişim
B) Kişiler arası iletişim
C) Örgüt içi iletişim
D) Kitle iletişimi
E) Grup iletişimi

76. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

A) Kendini tanımak
B) Kendini açmak
C) Alınganlık
D) Karşımızdakini dinlemek
E) Kendini doğru ifade etmek

77. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

A) Genel yaklaşım
B) Problemin tanımlanması
C) Seçeneklerin yaratılması
D) Karar verme
E) Probleme problemle yaklaşmak

78.“Karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline …………………denir.’’
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


A) Heyecan
B) Korku
C) Endişe
D) Utanma
E) Stres

ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM ETKİLİ İLETİŞİM  SINAV SORULARI

66. “Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

A) Sempati
B) Dinleme
C) İletişim
D) Psikoloji
E) Empati

67. Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz, hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı
karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?

A) Eve geç gelineceği zaman haberdar edilmek istiyorum
B) Özel günlerin hatırlanmasını ve gerektiği gibi kutlanmasını istiyorum
C) Raporda bazı eksiklikler buldum, müsaitsen beraber bakalım
D) Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de sorumsuzsun
E) Sözümün kesilmesi beni rahatsız ediyor

68. “………….. kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimdir. İletişim, bilgi/sembol üreterek bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak iletişim sürecini gerçekleştirir.”
Yukarıda boş bırakılan yere hangi iletişim sınıfı gelmelidir?

A) Kişiler arası iletişim
B) Grup iletişimi
C) Örgütsel iletişim
D) Görsel iletişim
E) Toplumsal iletişim

69. Yüz, beden, bedensel temas, mekan kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

A) Kişiler arası iletişim
B) Sözlü iletişim
C) Sözsüz iletişim
D) Öz kişisel iletişim
E) Yatay iletişim

70. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?

A) Her birey biriciktir, bireysel farklılıkları vardır
B) Tüm insanlar saygıya değerdir
C) Her birey karar verme gücüne ve hakkına sahiptir
D) Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine, değişime zorlamak gerekir
E) İlişkilerde gönüllülük esastır

71. Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim
B) Geri bildirim
C) Kaynak
D) Kod açma
E) Kanal

72. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?

A) Etkileşim
B) Öğretim
C) Öğrenim
D) İletişim
E) Motivasyon

73. İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup, iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Kişiler arasındaki mesafenin (en yakından en uzağa) doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahrem alan – Kişisel alan – Sosyal alanOrtak alan

B) Kişisel alan – Ortak alan – Sosyal alan – Mahrem alan
C) Sosyal alan – Mahrem alan – Ortak alan – Kişisel alan
D) Ortak alan – Kişisel alan – Mahrem alan – Sosyal alan
E) Mahrem alan – Ortak alan – Sosyal alan – Kişisel alan

74. Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Nezaket
B) Hoşgörü
C) Doğru algılamak
D) Özgüven
E) Benmerkezcilik

75. İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?

A) İleti
B) Kod
C) Gösterge
D) Gönderici
E) Kanal

77. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?

A) Emir vermek, yönlendirmek
B) Ahlak dersi vermek
C) Göz teması kurmak, dinlemek
D) Öğretmek, nutuk çekmek
E) Ad takmak, alay etmek

78. Aşağıdakilerden hangisi “algılamaseçme-düşünme-yorumlama” süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?

A) Hedef
B) Kaynak
C) İleti
D) Anlam
E) Kod açma

ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM ETKİLİ İLETİŞİM  SINAV SORULARI

66. “Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A) İletişim

B) Beden dili
C) Mimik
D) Etkileşim
E) Mesaj

67. Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme türüdür?

A) Görünüşte dinleme

B) Seçerek dinleme
C) Denetçi dinleme
D) Savunucu dinleme
E) Nezaketen dinleme

68. “Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.”
Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A)
Stres
B) Endişe
C) Etkileşim
D) Motivasyon
E) Kaygı

69. Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

A)
Empati, iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır
B) Empati, iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir
C) Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
D) Empati, iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır
E) Empati, iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir

70. “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.

A)
Empati
B) Öğrenme
C) Enformasyon
D) Yaşantı
E) Beden dili

71. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

A)
Ön kabuller
B) Duyarsızlık
C) Alınganlık
D) Kararlılık
E) Ben merkezcilik (egoizm)

72. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

A)
Genel yaklaşım
B) Problemin tanımlanması
C) Seçeneklerin yaratılması
D) Karar verme
E) Probleme problemle yaklaşmak

73. Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ……………………..adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) Kitle iletişimi

B) Bireysel iletişim
C) Empati
D) Geri bildirim
E) Eğitim

74. Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A)
Gülümsemek, neşeli olmaya çalışmak
B) Öfke, korku ve endişeden uzak durmak
C) Kendini diğer insanlardan küçük görmek
D) Kendine karşı anlayışlı olmak
E) Yapılan işin önem ve değerini kabul etmek

75. Aşağıdakilerden hangisi mesajın genel özelliklerinden biri değildir?

A)
Mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır
B) Mesajın iletilme zamanı önemli değildir
C) Mesaj açık olmalıdır
D) Mesaj anlaşılır olmalıdır
E) Mesaj uygun kanalı izlemelidir

76. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

A) Düşünceler

B) Bedenin duruşu
C) Bakışlar
D) Başın hareketleri
E) Jestler

77. Sen dili karşımızdakini suçlamaya yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır. Bu konuşma tarzı, davranışa, duyguya  kişiliğe yöneliktir. Bu nedenle karşımızdaki insanı savunmaya iter. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen dilinin özelliklerinden biri değildir?

A)
Suçlayıcıdır
B) Karşımızdaki kişiye yönelik olumlu değerlendirme içerir
C) Öfke ve nefret gibi olumsuz duygular
uyandırır
D) İletişimi zedeler
E) Çekingen yada saldırgan insanlar yaratır

ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM ETKİLİ İLETİŞİM  SINAV SORULARI


66. Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

A) Motivasyon

B) Rol belirsizliği
C) Yoğun işgücü
D) Kişiler arası çatışma
E) Aşırı sorumluluk yüklenmesi

67. Aşağıdakilerden hangisi empatiyi tanımlar?

A)
Kişinin karşısındakine onu çok sevdiğini söylemesidir
B) Kişinin karşısındaki kişiyi örnek almasıdır
C) Kişinin karşısındaki kişiye özen duymasıdır
D) Kişinin karşındaki kişiye aksi tavır sergilemesidir
E) Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır

68. ………… duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile
paylaşılmasıdır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)
İletim
B) Öğrenim
C) Etkileşim
D) İletişim
E) Eğitim

69. İletişim sürecinde herhangi bir olaya ilişkin duygu ve düşüncelerin
kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan
semboller veya alıcıya iletilmesi istenen konu, iletişimin hangi temel ögesi ile tanımlanmaktadır?

A) Mesaj

B) Kanal
C) Alıcı
D) Genel bildirim
E) Kaynak

70. Aslında dinlemeyen, dinliyormuş gibi yapan ve zihnen çok uzaklarda olan insanlara hitap edildiğinde uykudan uyanır gibi sıçrarlar. Bu tür dinlemeler genellikle konferans, seminer, kalabalık, ışık ortamı zayıf ve sıcak ortamlarda daha sık görülür.
Yukarıda anlatılan dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Tuzak kurucu dinleme
B) Yüzeysel dinleme
C) Savunucu dinleme
D) Seçerek dinleme
E) Görünüşte dinleme

71. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?

A)
Kendini tanımak
B) Kendini doğru ifade etmek
C) Eleştirilere karşı açık olmamak
D) Hoş görülü ve yargısız olabilme
E) Empati kurabilmek

72. “İletişimde ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz önemlidir.” sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

A)
Empati
B) Sempati
C) Beden dili
D) Yazılı iletişim
E) Antipati

73. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin fonksiyonlarından değildir?

A)
Dış dünyayı görmeyi sağlama
B) Haber verme
C) Eğitme
D) Takdir etme
E) Eğlendirme

74. Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan kişilerin kullandığı mesafeye kişisel alan mesafesi denir. Buna göre iletişimde kişisel alan mesafe ölçüsü ne olmalıdır?

A) 40-80 cm

B) 0-35 cm
C) 80 cm- 2 m
D) 60-90 cm
E) 2 m ve üzeri

75. İletişimde çok önemli bir öğe olan “ilk izlenim” karşımızdaki kişinin hangi özellikleri hakkında bilgi vermez?

A)
Eğitim düzeyi
B) Sosyal statüsü
C) Gelir seviyesi
D) Kültür seviyesi
E) Mesleki başarısı

76. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

A)
Kişiler arası iletişim
B) Kişi içi iletişim
C) Örgüt içi iletişim
D) Kitle iletişimi
E) Grup iletişimi

77. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?

A)
Karşımızdaki kişiye karşı ön yargılı olmak
B) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek
C) Kime, nerde, ne söyleyeceğimizi bilmek
D) Karmaşık uzun cümleler kurmak
E) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak


2020 Tüm Özel Güvenlik Etkili İletişim Konu Sınav Sorularını Online test için tıklayın

2020 Tüm Özel Güvenlik Etkili İletişim Konu Sınav Sorularını .pdf olarak için tıklayın
2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


2020 ÖZEL GÜVENLİK ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

2020 TÜM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 TÜM YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM İLK YARDIM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ETKİLİ İLETİŞİM SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KALABALIK YÖNETİMİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI

2020 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI


2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın


Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN